Banner Viadrina

Kierunki studiów

Studia I stopnia - licencjat / bachelor, jednolite studia magisterskie prawa niemieckiego

Studia II stopnia - magister / master
wymagają posiadania dyplomu ukończenia uczelni

Studia III stopnia - doktorat

 


Dalsze informacje