Banner Viadrina

Świadectwo dojrzałości - definicja i specyfika

Dokumentem, poświadczającym zdolność do podjęcia studiów, jest świadectwo maturalne o profilu ogólnym lub też specjalistycznym, zgodnym z kierunkiem studiów.

Zagraniczne świadectwa maturalne, uznawane za ekwiwalentne (w tym świadectwa polski) również uprawniają do podjęcia nauki na poziomie wyższym.

Świadectwo maturalne, wydane przez szkołę o profilu ogólnym, daje nieograniczone prawo do podjęcia studiów. Świadectwa wydawane przez szkoły o profilu zawodowym (np. technika), upoważniają wyłącznie do podjęcia studiów na kierunkach wyszczególnionych na świadectwie.

Wyjątkiem jest obowiązujące na terenie Brandenburgii  "Zarządzenie o możliwości podjęcia nauki na szczeblu wyższym dla osób o kwalifikacji zawodowej bez świadectwa dojrzałości".

O miejsce na studiach mogą się ubiegać osoby bez świadectwa dojrzałości, które:

  • ukończyły 24 rok życia oraz
  • posiadają odpowiednio udokumentowane teoretyczne przygotowanie zawodowe (Sekundarstufe I lub ekwiwalent oraz szkolne przygotowanie zawodowe), a także mogą wykazać kilkuletnie doświadczenie pracy w odpowiednim zawodzie
    lub
  • zaliczyły egzamin mistrzowski w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów.