Banner Viadrina

FAQ dla kandydatów z Polski

1. Jaki rodzaj matury uprawnia mnie do podjęcia studiów na Viadrinie?

Jeżeli ukończyłeś liceum ogólnokształcące lub szkołę baletową, możesz ubiegać się o studia na wszystkich kierunkach Viadriny.

Jeżeli ukończyłeś liceum techniczne, liceum zawodowe lub technikum, możesz ubiegać się o studia na tych kierunkach, które są zgodne z profilem ukończonej przez Ciebie szkoły średniej.

Jeżeli ukończyłeś średnie studium zawodowe, możesz ubiegać się o studia na tych kierunkach, które są zgodne z profilem ukończonej przez Ciebie szkoły średniej oraz musisz ukończyć wcześniej dwuletnie studia w Polsce, również zgodne z wybranym kierunkiem.

 

2. Jakie przedmioty muszę wybrać na maturze, aby móc studiować na Viadrinie?

Aby podjąć studia na Wydziale Prawa, Ekonomii lub Kulturoznawstwa nie musisz zdawać żadnych szczególnych przedmiotów na maturze. Przy rekrutacji liczy się oczywiście średnia uzyskanych punktów na egzaminach maturalnych oraz dobra znajomość języka niemieckiego.

 

3. Gdzie otrzymam ogólne informacje odnośnie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz oferty studiów?

Informacje ogólne oraz dotyczące oferty, przebiegu oraz warunków studiów znajdziesz:

Biurze Współpracy Międzynarodowej,
u koordynatorki polskich studentów
Agnieszki Schmid
tel.+49 335 5534 4306

 

4. Jakie kryteria decydują o przyjęciu na studia?

Na części kierunków studiów na Viadrinie obowiązuje tzw. numerus clausus, tzn. oferowana jest jedynie ograniczona ilość miejsc. Kierunki te oznaczone są w naszej ofercie literami NC. Na tych kierunkach o przyjęciu na studia decyduje średnia ocen na świadectwie maturalnym. Im lepsza, tym wyższe jest prawdopodobieństwo, że zostaniesz przyjęty.

 

5. Gdzie otrzymam wniosek o przyjęcie na studia na Viadrinie?

Wniosek otrzymasz w języku niemieckim lub angielskim na stronie internetowej www.uni-assist.de. Tu uzyskasz również inne, niezbędne informacje.

Uwaga! Rekrutacja na Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze oraz studia II stopnia (oprócz kierunku Master "International Business Administration") przebiega za pośrednictwem viaCampus. Jeśli chcesz studiować na jednym z tych kierunków, zapoznaj się z informacjami dot. rekrutacji na stronie 5 kroków na Viadrinę.

 

6. Jakie dokumenty muszę złożyć wraz z podpisanym wnioskiem o przyjęcie na studia na Viadrinę?

 1. odpis lub urzędowo poświadczona kopia świadectwa maturalnego
 2. tłumaczenie na język niemiecki odpisu lub poświadczonej kopii świadectwa maturalnego
 3. odpis lub urzędowo poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 4. tłumaczenie na język niemiecki odpisu lub poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej
 5. odpis świadectwa ukończenia szkoły wyższej (w przypadku ubiegania się o studia II stopnia)
 6. certyfikat znajomości języka niemieckiego
 7. certyfikat znajomości języka angielskiego w przypadku studiów anglojęzycznych
 8. zaświadczenie odpowiedniego wydziału Viadriny w przypadku, gdy chcesz rozpocząć studia na wyższym semestrze
 9. kopię paszportu lub dowodu osobistego (strony z nazwiskiem, imieniem, datą i miejscem urodzenia, jak również z narodowością)
 10. kolorowe zdjęcie

 

7. W jaki sposób muszę udokumentować znajomość języka niemieckiego?

 • Jeżeli chcesz studiować na kierunku niemieckojęzycznym, musisz udokumentować swoją znajomość języka niemieckiego.

  Możesz to zrobić zdając test DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang, czyli test z języka niemieckiego dopuszczający do ubiegania się o studia) na jednym z niemieckich uniwersytetów. Viadrina uznaje test innych niemieckich uniwersytetów; możesz również ten egzamin zdać bezpośrednio na Viadrinie. Zawiadomienie o egzaminie otrzymasz wraz z zawiadomieniem o dopuszczeniu do studiów.

  Szczegóły uzyskasz w Centrum Językowym (Sprachenzentrum)

 • Zamiast testu DSH możesz przedłożyć odpowiedni certyfikat znajomości języka niemieckiego. Listę certyfikatów akceptowanych na Viadrinie znajdziesz tutaj.

 

8. Gdzie mogę poświadczyć kopie moich dokumentów?

Możesz to zrobić na przykład w:

 • ambasadzie lub konsulacie Niemiec w Polsce;
 • w polskiej szkole;
 • na polskim uniwersytecie;
 • u notariusza.

Viadrina nie poświadcza kopii.

 

9. Gdzie mogę przetłumaczyć kopie moich dokumentów na język niemiecki?

Musisz się zwrócić z tym do tłumacza przysięgłego.

Pamiętaj, że nawet jeżeli świetnie znasz język niemiecki, nie jesteś uprawniony do samodzielnego tłumaczenia dokumentów.

 

10. Czy muszę zdawać egzamin wstępny na Viadrinę?

Nie.

 

11. W jaki sposób muszę udokumentować znajomość języka angielskiego?

Jeśli chcesz studiować na Viadrinie w języku angielskim, musisz przedłożyć odpowiedni certyfikat znajomości języka angielskiego. Listę akceptowanych certyfikatów znajdziesz na stronie danego kierunku studiów.

 

12.Jakie muszę mieć ubezpieczenie zdrowotne?
(patrz również "5 kroków na Viadrinę")

Po przyjęciu na studia musisz zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), którą wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do wniosku należy dołączyć dokument o ubezpieczeniu zdrowotnym własnym lub członka rodziny (rodzica/opiekuna) oraz zaświadczenie o studiowaniu, wydawane przez uczelnię, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Z kartą EKUZ należy zgłosić się do niemieckiej kasy chorych, aby uzyskać odpowiednie zaświadczenie zwalniające z obowiązku posiadania niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

13. W jaki sposób przelicza się średnią ocen z polskiego systemu na system niemiecki?

W celu przeliczenia średniej ocen z zagranicznych systemów na system niemiecki używa się na całym terenie Niemiec tzw. formuły bawarskiej.

 

14. Czym różnią się od siebie „stara” i „nowa” matura?

Tzw. „stara” matura składa się jedynie z jednej części; każdy przedmiot jest osobno oceniony. Jeżeli posiadasz taką maturę, musisz przedłożyć jej poświadczoną i przetłumaczoną kopię.

„Nowa” matura składa się z dwóch części: ze świadectwa ukończenia szkoły, gdzie każdy przedmiot jest osobno oceniony oraz ze świadectwa dojrzałości, gdzie każdy przedmiot otrzymał pewną liczbę punktów. Jeżeli posiadasz taką maturę, musisz przedłożyć poświadczone i przetłumaczone kopie bądź odpisy obu części.

Zarówno „stara” jak i „nowa” matura uprawniają w równej części do studiowania na Viadrinie.

 

15. Ile kosztują studia na Viadrinie?

Studia na Viadrinie są bezpłatne. Raz na semestr należy wnieść opłatę semestralną zawierającą m.in. koszt biletu na wszystkie środki komunikacji w landzie Brandenburg łącznie z Berlinem. Viadrina oferuje poza tym stypendia startowe dla studentów z Polski.

 

16. Kto decyduje o przyjęciu mnie na studia?
(patrz również "5 kroków na Viadrinę")

Jeżeli UNI-ASSIST po sprawdzeniu dokumentów stwierdzi, że formalnie spełniają one wymagane kryteria, to wtedy dokumenty te zostają przekazane Viadrinie, gdzie zostają poddane dalszej weryfikacji.

Ostateczna decyzja o przyjęciu na studia zostaje podjęta przez Viadrinę.

 

17.Gdzie muszę dostarczyć moje dokumenty o przyjęcie na studia na Viadrinę?
(patrz również "5 kroków na Viadrinę")

Zadanie sprawdzania dokumentów kandydatów zagranicznych starających o studia I stopnia oraz studia na kierunku Master "International Business Administation" na Viadrinie powierzyliśmy organizacji UNI-ASSIST e.v. Dlatego też komplet dokumentów o przyjęcie na Viadrinę prosimy wysłać na adres uni-assist w Berlinie. Pamiętaj, że nie liczy się data stempla pocztowego! 

Bliższe informacje na temat UNI-ASSIST oraz wymagane fomularze znajdziesz na stronie www.uni-assist.de.

Jeśli chcesz studiować na kierunku Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze lub podjąć na Viadrinie studia II stopnia (oprócz studiów na kierunku Master "International Business Administration"), prześlij swoje dokumenty bezpośrednio na Uniwersytet Viadrina. Pamiętaj, że nie liczy się data stempla pocztowego!