Banner Viadrina

Kooperacje

Memoriał założycielski Viadriny, jako jedno z najważniejszych zadań uniwersytetu formułuje wyróżnianie się na tle innych uniwersytetów poprzez swój szczególny charakter międzynarodowy i niezwykłe zaangażowanie w rozwój stosunków polsko-niemieckich, wymianę z Europą Środkowo-Wschodnią oraz wspieranie wspólnej świadomości europejskiej. Na mocy aktu założycielskiego zadania te obok interdyscyplinarności stanowią filary działalności Viadriny. W zgodzie z nimi Uniwersytet rozwija się w ostatnich latach. Pod względem geograficznym – w nawiązaniu do historycznego obszaru oddziaływania dawnej Alma Mater Viadrina – u jej początków szczególne miejsce znajduje Skandynawia. Skandynawia stała się ważnym partnerem naukowym, który wzbudza duże zainteresowanie na Viadrinie. Decydujący, dla profilu uniwersytetu, środek ciężkości geograficznej koncentruje się jednak wokół Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i UE, tym bardziej, że uniwersytety w Greifswaldzie oraz w Rostocku poświęciły się w szczególny sposób krajom Bałtyckim i Skandynawii.

Podczas obchodów 10. rocznicy Viadriny w 2001 roku, uniwersytet zorganizował m. in. warsztaty, na których dopracowane zostało znaczenie pojęcia umiędzynarodowienia, oraz cele, którym ma ono służyć. W uzasadnieniu tzw. procesu Bolońskiego (służącego internacjonalizacji szkół wyższych w UE) jako jedyny cel szczegółowy sformułowana została konkurencyjność Europy na światowym rynku. Nauka obejmująca badania oraz nauczanie ujęta została jedynie w aspekcie wpływu na rozwój gospodarczy. To nie wystarcza, aby znaleźć sens i uzasadnienie oraz sprecyzować cele internacjonalizacji. Dlatego w trakcie wspomnianych wyżej warsztatów wypracowany został szereg innych możliwych celów oraz konsekwencji.

> Dalej...