Banner Viadrina

Konsekwencje w obszarze badań i dydaktyki

Sens umiędzynarodowienia tematycznego oraz rozwoju personalnego polega na tym, aby ukierunkować je zgodnie z geograficznym punktem ciężkości, nie doprowadzając jednocześnie do bezproduktywnego zawężenia horyzontu. Jednocześnie należy wzmocnić wielojęzyczność w obszarze badań i nauczania. Dlatego poza umiędzynarodowieniem kadry naukowej, szczególne znaczenie ma jakość działania Centrum Językowego. Składa się na nią nie tylko dobre wyposażenie, lecz również udana współpraca Centrum Językowego z instytutami naukowymi oraz wysoka jakość dydaktyki, zarówno pod względem merytorycznym, jak i kulturoznawczym.

Podczas gdy powszechnie uznanym językiem umiędzynarodowienia naukowego jest język angielski, Viadrina od początku przyjęła również stosowanie języka polskiego, choć dotychczas jedynie w ramach jednego programu Bachelor-Master (Bachelor and Master of German and Polish Law, które prowadzone są w języku niemieckim i polskim). Celem Uniwersytetu jest rozwinięcie tego kierunku do systematycznej wielojęzyczności w obszarze badań i dydaktyki. W związku z tym obecnie planowane jest – w oparciu o odpowiednie badania – rozszerzenie dwóch programów w trybie Master, które prowadzone są w językach angielskim i niemieckim: „Master of European Studies“ oraz „Master of International Business Administration“, do kierunków czterojęzykowych (dodatkowa dydaktyka w języku polskim i francuskim). Studenci będą mogli wybrać trzy języki jako języki dyplomowe. Badania oraz dydaktyka będą prowadzone przez pracowników naukowych w ich językach ojczystych.

Programy nauczania, w których studenci w ciągu dwóch lat razem studiują w małych grupach, a jeden semestr spędzają za granicą, stanowią atrakcyjne uzupełnienie praktykowanych już na Viadrinie pobytów zagranicznych. Studia zagraniczne wzmacniają w szczególnie intensywny sposób dialog pomiędzy kulturami naukowymi oraz służą nawiązaniu kontaktów. Jest to niezwykle ważne, gdyż Viadrina chce przygotować swoich absolwentów pod względem międzykulturowych kompetencji oraz ogólnoeuropejskiego poczucia obowiązku do wypełniania odpowiedzialnych zadań w obszarze europejskim. Z uwagi na ugruntowane zorientowanie uczelni na Europę Środkowo-Wschodnią, programom kształcenia na wyższym poziomie (programy master oraz doktoranckie) przyświeca idea praktykowania ścisłej współpracy z partnerami z tego obszaru oraz stosowanie wielojęzyczności w odniesieniu do tego obszaru (Polska, Ukraina, Białoruś, kraje nadbałtyckie, Rosja).

Kolejną cechą profilu Viadriny, w znaczeniu szczególnych kompetencji językowych, są wielokrotne dyplomy ukończenia studiów kilku państw, które Viadrina planuje dalej rozwijać, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.

W profilu badawczym Uniwersytetu Viadrina należy zaakcentować wsparcie międzynarodowej współpracy oraz znaczenie porównania różnorodnych, narodowych kultur naukowych, ich wzajemnego oddziaływania oraz istniejącego pomiędzy nimi dialogu.

Nie może on polegać na niekończącej się ekspansji ilościowej. W najbliższym czasie istotniejsza będzie konsolidacja i jakościowe wzmocnienie naszych dotychczasowych stosunków oraz programów.

To oczywiste, że wysoki stopień internacjonalizacji decyduje o wysokim zapotrzebowaniu na stypendia. Związane jest to z intensywną wymianą oraz realizacją niezbędnych pobytów zagranicznych, a także z obszarem odniesienia w Europie Środkowo-Wschodniej. Poza tym umiędzynarodowienie na uniwersytecie może powieść się tylko pod warunkiem jednoczesnego sukcesu osobistej integracji wykładowców oraz studiujących. Wszystkie opracowania na ten temat oraz dotychczasowe doświadczenia wskazują, że nie jest to zjawisko samoistne. Wymaga ono, poza regularnymi zajęciami dydaktycznymi i badawczymi, stałego wspierania poprzez wprowadzające warsztaty międzykulturowe, wycieczki i inicjatywy, tworzenie grup roboczych, jak również wsparcie w obszarze mieszkaniowym.