Banner Viadrina

Specyficzny profil Viadriny

Z tak rozszerzonej palety celów umiędzynarodowienia nauki, które są jednocześnie celami Uniwersytetu Viadrina wynika szereg następstw. Tematyka badań oraz nauczania, jeśli chce ogarnąć bogactwo różnorodności kulturowej, powinna przyjmować możliwie najszerszy międzynarodowy charakter. Bliskie tej idei jest na Uniwersytecie Viadrina skupienie się na szczególnie ważnym, geograficznym punkcie ciężkości badań i nauczania obejmującym Europę, a w szczególności Polskę, Europę Środkowo-Wschodnią i UE (włącznie z regionami ościennymi). Profil ten dotyczy zarówno tematyki prowadzonych zajęć i badań, jak też pracowników naukowych, którzy tutaj pracują. Najważniejszym celem Viadriny jest po pierwsze – tworzenie międzynarodowej kadry naukowej oraz środowiska akademickiego, po drugie – prowadzenie współpracy z wieloma międzynarodowymi uniwersytetami. W celu zapewnienia wieloletniej i aktywnej współpracy, powinna ona w miarę możliwości opierać się na wspólnych zainteresowaniach badawczych lub co najmniej na wspólnych programach nauczania i uznawania dyplomów. Programy wymiany służą w pierwszej kolejności studentom. Mają one także na celu wzmocnienie kwalifikacji kadry akademickiej, w szczególności pracowników naukowych.

Ponadto oferty współpracy dotyczą pracy oraz praktyk zawodowych, ponieważ takie odniesienie do praktyki stało się w międzyczasie standardem w wykształceniu naukowym. Dotyczy ono nie tylko polityki i kultury, lecz również ekonomii, w której z powodu globalizacji, coraz ważniejsza jest umiejętność obchodzenia się z odmienną kulturą (biznesu).

Ze względu na swój międzynarodowy charakter, skupiajacym sie nie tylko na geograficznym zorientowaniuna Polskę, Europę Środkowo-Wschodnią i Unię Europejską, Viadrina przywiązuje wyjątkowe znaczenie do kompetentnego opanowania kilku języków, nie tylko angielskiego. Od absolwentów wymaga się nie tylko regularnego odbywania studiów zagranicznych lecz również znajomości kilku języków, w tym niektórych na poziomie bieglym.

Ta wielojęzyczność stanowi obok geograficznego punktu ciężkości kolejną szczególną cechę profiluViadriny, który jest cały czas rozwijany. Nadal brakuje, przynajmniej w Niemczech, oferty wielojęzycznych kierunków studiów; Viadrina ma szansę stać się w tej dziedzinie liderem. Inicjatywy polityczno-naukowe w ostatnim czasie wskazują coraz częściej, że taka wielojęzyczność jest uzasadniona.

Uzasadnienie wielojęzyczności wynika także z tego że Europa również w przyszłości pozostanie wielojęzyczna. Związana z tym różnorodność kulturowa, która jeśli tylko się na nią otworzyć i rozwinąć dla niej kompetencje, jest szansą na jakościowe wzmocnienie globalnego zaangażowania Europy oraz co również jest niezwykle ważne – odpowiada na zapotrzebowanie w ramach globalnego rynku pracy. Uniwersytet Viadrina, a przede wszystkim wydział kulturoznawstwa, przykłada szczególne znaczenie do interdyscyplinarnego podejścia naukowego. Właśnie tutaj ujście znajduje wzajemnie uzupełniający się charakter interdyscyplinarności oraz wielojęzycznego umiędzynarodowienia, którego celem jest przekraczanie granic pomiędzy różnymi kulturami. Jednocześnie wielojęzyczność oferuje specyficzne ukierunkowanie na wszytkich trzech kierunkach studiów, które można łatwo integrować z ich profilem specjalistycznym.

> Dalej...