Banner Viadrina

Rekrutacja na studia II stopnia - Dokumenty i formularze

Ogólne kryteria przyjęcia na studia

Warunkiem przyjęcia na studia magisterskie jest co do zasady posiadanie świadectwa ukończenia studiów I stopnia (licencjat lub ekwiwalent). Twój zagraniczny dokument musi odpowiadać dokumentom przyznawanym w Niemczech.

Miej proszę na uwadze, że w zależności od państwa jako ekwiwalent niemieckiego świadectwa ukończenia studiów mogą być uznawane różne dokumenty. Oznacza to, że w niektórych przypadkach konieczne jest spełnienie dodatkowych kryteriów, aby móc zostać przyjętym na studia. 

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z warunkami obowiązującymi w przypadku danego kraju!

Niezbędne dokumenty i formularze

Podania na studia II stopnia na kierunku "Digital Entrepreneurship" i "International Business Administration"

>> za pośrednictwem uni-assist <<

Kandydaci na studia II stopnia na kierunku "Digital Entrepreneurship" i "International Business Administration" wypełniają podanie online na stronie uni-assist. W celu rekrutacji potrzebują oni wszystkie dokumenty wymienione poniżej od punktu 2 plus ewentualnie dokumenty wymagane przez uni-assist (np. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej). Prosimy o zasięgnięcie niezbędnych informacji!

Podania na pozostałe kierunki studiów II stopnia:

>> bezpośrednio na Uniwersytet Viadrina! <<

1. Wniosek o przyjęcie na studia

1. Podania o przyjęcie na 1. semestr studiów

      • Podanie należy złożyć online na stronie viaCampus!
       • W przypadku rekrutacji na kierunek studiów z ograniczoną liczbą miejsc należy dodatkowo wgrać wymagane dokumenty i/lub formularze.
      • Po przesłaniu formularza online zostanie wygenerowany plik PDF.
       • Pierwsza strona to wniosek o przyjęcie na studia. Należy go wydrukować i podpisać odręcznie lub zaopatrzyć w podpis cyfrowy. W przypadku zapisów na studia, podanie to musi zostać dostarczone wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. W przypadku rekrutacji wystarczy dostarczenie samego podania, ponieważ wszystkie inne wymagane dokumenty należy wcześniej wgrać na stronie.
       • Informacje na drugiej i trzeciej stronie są przeznaczone dla Ciebie. Tych stron nie musisz nam dostarczać.
      • Skorzystaj także z informacji zawartych na stronie 5 kroków na Viadrinę w kroku 3.

 

2. W przypadku zapisów na wyższy semestr studiów

     • Do celów rekrutacji potrzebujesz dodatkowo zgodę danego wydziału na rozpoczęcie studiów od wyższego semestru. Prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim działem przed rozpoczęciem rekrutacji w celu nabycia zaświadczenia!
     • Niezbędny wniosek o zakwalifikowanie na wyższy semestr studiów znajduje się na stronach rekrutacyjnych poszczególnych kierunków. Wypełniony i ręcznie podpisany wniosek należy przesłać wraz z wymaganymi świadectwami do odpowiedniej komisji egzaminacyjnej:

- Wydziału Prawa;

- Wydziału Ekonomii;

- Wydziału Kulturoznawstwa.

2. Wszystkie dostępne świadectwa i dokumenty dotyczące wcześniejszych studiów

Prosimy o załączenie wszystkich świadectw dotychczasowej edukacji od świadectwa ukończenia szkoły średniej, np. świadectwa ukończenia studiów, wykazy zaliczeń ("transcript of records"), etc., włącznie z informacją nt. oficjalnie stosowanej skali ocen.

1. Świadectwa (ukończenia) studiów (co najmniej licencjat lub ekwiwalent)

      • w formie urzędowo poświadczonych kopii
       • Ten dokument musi stanowić ekwiwalent dyplomu ukończenia studiów przyznawanego w Niemczech. Miej proszę na uwadze, że w zależności od państwa jako ekwiwalent niemieckiego świadectwa ukończenia studiów mogą być uznawane różne dokumenty (patrz powyżej).
       • Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z warunkami obowiązującymi w przypadku danego kraju!
      • Skorzystaj także z informacji zawartych na stronie 5 kroków na Viadrinę w kroku 2.

 

      • w formie tłumaczenia przysięgłego
       • Tłumaczenie musi zostać sporządzone przez tłumacza przysięgłego!
       • Wymagane jest tłumaczenie na język niemiecki lub angielski!
       • Jeśli Twoja szkoła wystawia dokument w oficjalnej wersji niemieckiej lub angielskiej, zostanie on zaakceptowany w formie urzędowo poświadczonej kopii. Dodatkowe tłumaczenie nie jest w takim wypadku potrzebne.

 

2. Wykaz zaliczeń (Transcript(s) of Records / Diploma Supplement(s))

      • w formie urzędowo poświadczonych kopii oraz tłumaczenia przysięgłego
       • Wraz z informacją nt. oficjalnie stosowanej skali ocen!
       • Szczegółowe informacje dotyczące tłumaczenia przysięgłego patrz punkt 2.1.
       • Skorzystaj także z informacji zawartych na stronie 5 kroków na Viadrinę w kroku 2.

3. Certyfikat znajomości wymaganego języka obcego

Miej na uwadze:

     • Certyfikat Twojej aktualnej znajomości języka niemieckiego (na poziomie co najmniej B2) należy dostarczyć w formie urzędowo poświadczonej kopii wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.
     • Certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie wymaganym na studiach należy - w przypadku przyjęcia na studia - przedłożyć najpóźniej przy immatrykulacji (wpisaniu w poczet studentów) w formie urzędowo poświadczonej kopii lub w oryginale.

 

     • języka angielskiego i innych języków:
     • Akceptowane certyfikaty oraz wymagania językowe różnią się w zależności od wybranego kierunku studiów II stopnia, podobnie jak termin złożenia dokumentów. Prosimy o wcześniejsze zasięgnięcie informacji!

 

4. Życiorys w formie tabelarycznej

5. Kopia dowodu tożsamości

     • Wymagana jest prosta kopia (bez urzędowego poświadczenia).
     • Na dokumencie musi wyraźnie widnieć imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia oraz podpis.

6. W przypadku zmiany nazwiska

     • Prosimy o dołączenie dokumentów potwierdzających ewentualną zmianę nazwiska w formie urzędowo poświadczonych kopii!

7. Dodatkowe dokumenty

     • Dodatkowe dokumenty należy dostarczać wraz z informacją odnośnie oficjalnie stosowanej skali ocen!

8. W przypadku rekrutacji za pośrednictwem uni-assist

     • Prosimy o załączenie dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Co oznacza "urzędowo poświadczona kopia" / "tłumaczenie przysięgłe"?

Prosimy o nieprzysyłanie dokumentów w oryginale!

Kopie muszą zostać poświadczone i przetłumaczone przez odpowiedniego urzędnika! 

 • Jeśli pochodzisz z kraju UE, wystarczy urzędowe poświadczenie kopii dokumentów przez notariusza, szkołę lub uczelnię.
 • Poza UE kopie należy poświadczyć u niemieckiego przedstawiciela konsulatu lub wyznaczonego do tego celu notariusza.

Skorzystaj także z informacji zawartych na stronie 5 kroków na Viadrinę w kroku 2.

Powodzenia!