Banner Viadrina

Institute for Central and East European Taxation

B/Orders in Motion: Real Estate

Załamanie amerykańskiego rynku nieruchomości poprzedzało globalny kryzys gospodarczy w roku 2007. W wyniku wybuchu kryzysu ceny nieruchomości znacząco spadły również w europejskich krajach jak Hiszpania, Irlandia, czy Dania. Opisana sytuacja dowodzi, że rynek nieruchomości ma ogromny wpływ na całą gospodarkę. Podczas gdy w niemieckim sektorze nieruchomości nie były obserwowane w przeszłości znaczące tendencje wzrostowe, sytuacja ta zmieniła się znacząco od chwili wybuchu kryzysu gospodarczego: wzrastające oczekiwania inflacyjne wielu gospodarstw domowych jak i niskie stopy procentowe kredytów hipotecznych prowadzą do ucieczki inwestorów w nieruchomości i powodują znaczący przyrost ich wartości. Trend ten jest widoczny przede wszystkim w metropoliach. Czy na niemieckim rynku nieruchomości obserwuje się właśnie powstawanie nowej bańki spekulacyjnej? Pierwsze takie bańki są już widoczne na tym rynku. Celem uniknięcia tworzenia kolejnej bańki spekulacyjnej na niemieckim rynku nieruchomości dyskutowane są takie rozwiązania jak np. podwyżka podatków, a w szczególności podatku od zakupu nieruchomości, jak i wprowadzenie bardziej restrykcyjnych kryteriów przyznawania kredytów przez banki, czego celem ma być wywarcie wpływu na ceny nieruchomości.

W krajach najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym obserwuje się rekordową liczbę wywłaszczeń/przymusowych licytacji. Wywłaszczenia te prowadzą z reguły do zmiany prawa struktury właścicielskiej danej nieruchomości. W ten sposób dochodzi do zmian w prawie własności, które częściowo nie spełniały standardów ustanowionych przez orzecznictwo. Dopiero w marcu 2013 Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że część hiszpańskich przymusowych wywłaszczeń/licytacji jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Według orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości sądowe środki przymusowe mogą być stosowane tak długo, dopóki nie jest jednoznacznie ustalone, czy konkretna umowa hipoteczna jest zgodna z krajowym jak i ponadnarodowym prawem. W ten sposób staje się jasne, że granice pomiędzy bankiem a kredytobiorcą wielokrotnie się przesuwają a wraz z tym zarówno Boarders jak i Orders ulegają zmianie. Szczególnie interesujące w kontekście przyczyń takiej sytuacji jest porównanie jej rozwoju na zachodzie, w Niemczech, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w branży nieruchomości.

Publikacje w recenzowanych czasopismach:

  • Trencsik: Was von einer Idee übrig bleibt - Analyse systematischer Defizite der Investmentbesteuerung vor dem Hintergrund aktueller Reformüberlegungen, Steuer und Wirtschaft (StuW), 4/2014, 286-297

Publikacje w fachowych czasopismach:

  • Cichorek: Steuerliche Rahmenbedingungen einer privaten Immobilieninvestition in Polen, Recht der internationalen Wirtschaft (RIW), 8/2014, 507-513

  • Cloer/Conrath/Vogel: Operating Expenses in the Event of a Failed Start of a Permanent Establishment with Real Estate in the European Union, European Taxation (ET), 5/2014, 208 - 210

  • Hagemann/Kahlenberg: Steuerliche Behandlung von negativen Vermietungseinkünften im Lichte des Europarechts, Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht (EWS) 7&8/2013,  274-281

  • Kahlenberg: Passive Einkünfte aus der Grundstücksvermietung iSd § 8 AStG aus der Schweiz, Steuerrecht Kurzgefasst (SteuK), 24/2015, 542

  • Kahlenberg: Hinzurechnungsbesteuerung bei Vermietungseinkünften aus der Schweiz, Internationale Wirtschaftsbriefe (IWB), 21/2015, 780

Monografie oraz publikacje zbiorowe:

  • Trencsik: Besteuerung deutscher Immobilienanlagevehikel bei grenzüber­schreitenden Investitionen in der Euro­päischen Union, JOSEF EUL Verlag, 2014