Banner Viadrina

Konferencja dla młodych naukowców

Finansowanie

O jakie środki na organizację konferencji dla młodych naukowców na Europejskim Uniwersytecie Viadrina można ubiegać się w ramach programu VIP?
W ramach aplikacji do realizacji konferencji dla młodych naukowców na Europejskim Uniwersytecie Viadrina można ubiegać się o zwrot kosztów podróży i pobytu dla doktorantów z zagranicy, którzy będą uczestniczyć w planowanej konferencji. Ponadtko ubiegać się można o środki na marketing, promocję i wyżywienie.
Ilu doktorantów z zagranicy można zaprosić na planowaną konferencję?
W ramach programu VIP można złożyć wniosek o przyznanie grantu na organizację konferencji dla młodych naukowców na Europejskim Uniwersytecie Viadrina dla max. 4 doktorantów z zagranicy. Jeżeli dla planowanej konferencji szczególnie ważne jest finansowe wsparcie w ramach programu VIP więcej niż 4 doktorantów z zagranicy, należy szczegółowo uzasadnić to we wniosku.
Czy możliwy jest przelew przyznanych środków na organizację konferencji dla młodych naukowców na Europejskim Uniwersytecie Viadrina na konto katedry Europejskiego Uniwersytetu Viadrina?

Nie, przelew na konto katedry Europejskiego Uniwersytetu Viadrina nie jest możliwy z przyczyn finansowo-księgowych. Przyznane środki mogą jednak zostać wypłacone osobie składającej wniosek.

Biuro koordynacji projektu VIP może pokryć koszty podróży i pobytu doktorantów z zagranicy uczestniczących w planowanej konferencji dla młodych naukowców Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Należy to jednak zawsze uzgodnić z biurem koordynacji projektu VIP.

Können aus dem VIP auch Reise- und Aufenthaltskosten für internationale Promovierende getragen werden, die an einer anderen deutschen Universität promovieren?
Nein, im Rahmen des VIP können ausschließlich Reise- und Aufenthaltskosten für internationale Promovierende, die an ausländischen Universitäten promovieren, gefördert werden.

Aplikacja

Czy także zespół wnioskodawców może ubiegać się o środki na organizację konferencji dla młodych naukowców na Europejskim Uniwersytecie Viadrina?
Tak, wniosek o przyznanie grantu na organizację konferencji dla młodych naukowców na Europejskim Uniwersytecie Viadrina można złożyć także jako zespół organizacyjny. Uprzejmie prosimy o załączenie tej informacji we wniosku.
Czy można także ubiegać się o dofinansowanie udziału w konferencji za granicą?

Nie, w ramach programu VIP nie można ubiegać się o dofinansowanie udziału w konferencji za granicą.

Czy wymagane jest złożenie wszystkich wymienionych dokumentów w wytycznych?
Tak, należy obowiązkowo złożyć wszystkie wymienione w wytycznych dokumenty w ramach wniosku o przyznanie grantu na organizację konferencji dla młodych naukowców na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Aby wszyscy wnioskodawcy mieli równe szanse, lista koniecznych do złożenia dokumentów jest wiążąca dla wszystkich wniosków.

Organizacja konferencji

Czy w planowanej konferencji mogą również wziąć udział uczestnicy staży podoktorskich i profesorowie?
W planowanej konferencji mogą oczywiście wziąć udział także uczestnicy staży podoktorskich i profesorowie. Wsparcie finansowe w ramach programu VIP otrzymać mogą jednak tylko doktoranci z zagranicy, którzy zgłoszą się do udziału w konferencji.