Banner Viadrina

Deutsch - polnisch - russisches
wissenschaftliches Kooperationsprojekt

Publikacje

                      TrialogumschlagHeft                         Trialogumschlag
Kurilo, Olga (wyd.): "Turystyka i kapieliska Sambii - 1/2011"
ISBN 978-3-86938-030-8, 52 strony
Kurilo, Olga (red.): "Mobilność i regionalne powiązania pomiędzy Odrą i Niemnem: poskładać na nowo europejski krajobraz"
ISBN 978-3-8305-1891-4, 2011, 255 stron


Niniejszy zeszyt dokumentuje ważne wyniki wspólnej szkoły letniej, która odbyła się w dniach 11-18 kwietnia 2011 r. w obwodzie kaliningradzkim. Praca badawcza naukowców trzech uniwersytetów dzieliła się na cztery międzynarodowe grupy badawcze, pracujące nad tematami:
1)     Instytucje turystyczne i rozwój turystyki
2)    Architektura i dziedzictwo kulturowe
3)    Ekologia i przyroda
4)    Transport i komunikacja miejska
Zeszyt prezentuje nie tylko ważne wyniki podróży badawczej, ale i wskazuje również na braki, lub niejasne zjawiska, których opis ma zachęcić do dalszych badań w tym regionie.

Spis treści: część I | część II
Prezentowana publikacja jest poświęcona badaniu mobilizacji i regionalnego powiązania pomiędzy Odrą i Niemnem, regionu o historycznej przestrzeni, który został ukształtowany przez kulturę brandenbursko-pruską, polską i rosyjską.

Historyczne powiązania tego regionu zostały przerwane, czasem zniszczone przez polityczną katastrofę XX wieku, a w następstwie częściowo odbudowane jak i też uzupełnione poprzez nowe formy mobilizacji. Z punktu widzenia europejskiej opinii publicznej przybliżają się jednak do siebie po politycznej przemianie.

Niemieccy, polscy i rosyjscy naukowcy analizują w poszczególnych artykułach współpracę gospodarczą  i szlaki handlowe, kontakty międzyuczelniane, komunikację społeczną, podróże i rozwój turystyki, dziedzictwo kulturowe i kontakty kulturowe od średniowiecza aż do dnia dzisiejszego.

 Z tej perspektywy wyraźnie uwydatnia się różnorodność powiązań w europejskim krajobrazie, którą krąg naukowców odkrywa  na nowo.

Spis treści
© Avinus-Verlag
 © Berliner Wissenschafts-Verlag
                    Trialogheft-2 ©Avinus Verlag
                      Konferenzband_Trialog-2 ©Berliner Wissenschafts-Verlag
Kurilo, Olga (Hrsg.): "Granice i doświadczenie historyczne w regionie Torunia- 2/2012"
ISBN 978-3-86939-030-8, 63 strony
Kostjašov, Jurij/Kurilo, Olga/Zariczny, Piotr (red.): "Granice i ich pokonywanie na obszarze niemiecko-polsko-rosyjskim", 2012
Deutschland: ISBN 978-3-8305-3022-0
Polska: ISBN 978-83-7780-188-8, 212 stron
 Z radością przedstawiamy zainteresowanym czytelnikom drugi „ Zeszyt Trialogu“. Tematem głównym tego zeszytu jest fenomen granicy.

Granice międzypaństwowe przybierają często dzięki posterunkom, kontroli paszportowej, budynkom celnym i symbolice narodowej konkretną formę, która jednakże zdaje się być w odwrocie. Mimo to granice jeszcze istnieją, mocno kontrolowane z wielodzinnym czasem oczekiwania dla osób je przekraczających. Jeszcze można tego doświadczyć w Europie kiedy podróżuje się przez Polskę do Kaliningradu. Ale co się dzieje kiedy granica polityczna przestaje istnieć? Jak zachowuje się o niej pamięć? Jakie ślady granicy można znaleźć na dawnym terenie przygranicznym?

Spis treści: część I |  część II 

 

Głównym tematem niniejszej publikacji są granice i ich pokonywanie na niemiecko-polsko-rosyjskim obszarze kulturowym między Odrą i Niemnem. Polscy, rosyjscy i niemieccy naukowcy przyglądają się obszarom przygranicznym i ich ludności  w geopolitycznym i krajowym dyskursie od XVIII do XXI wieku.Temat pogranicza analizowany jest tu z historycznej, politycznej, socjologicznej, kulturowej i ekologicznej perspektywy. W ten sposób uwydatnia się złożoność tematu granicy, który w czasie globalizacji nie stracił na aktualności.

Spis treści

 
© Avinus-Verlag


 © Berliner Wissenschafts-Verlag

© Wydawnictwo Adam Marszałek


 

 Trialogheft3-Cover ©Avinius Verlag  III Trialogband Titel ©Verlag Baltische Kant-Universitaet Kaliningrad
 

Kurilo, Olga (Hrsg.): "Erinnerungslandschaften und Identitäten im Oderraum - 2/2013"
ISBN 978-3-86938-044-5, 64 strony

Костяшов, Юрий; Курило, Ольга (wyd.): „Между Одером и Неманом: проблемы исторической памяти”, Kalinigrad 2012
ISBN
: 978-5-9971-0235-7, 211 stron
 

Zeszyt ten jest wynikiem przeprowadzonej w ramach projektu „Trialog” polsko-niemiecko-rosyjskiej szkoły letniej, która odbyła się w okresie od 23 do 30 września na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Tematem wiodącym tego zeszytu są krajobrazy pamięci i tożsamość Nadodrza, na które wywarły istotny wpływ znane postacie. Podczas trwania szkoły letniej wykładowcy i studenci z Polski, Rosji i Niemiec skupiali swoją uwagę na niemiecko-pruskich, polskich, rosyjskich miejscach pamięci Nadodrza oraz zgłębiali zarówno problemy tożsamości całego regionu, jak i konkretnych miejsc pamięci.

Spis treści

W niniejszej publikacji potraktowano obszar kulturowy między Odrą a Niemnem z perspektywy pamięci. Rosyjscy, polscy i niemieccy autorzy tekstów poddali analizie regionalną i lokalną tożsamość, mity i symbole, święta i rytuały, pomniki i cmentarze, muzykę i poezję, prasę i reportaże podróżnicze. Udało się w ten sposób pokazać różnorodność regionalnej kultury pamięci miejsc, które do dzisiaj kształtowane są przez polską, rosyjską i brandenbursko-pruską kulturę.

Spis treści: część I │ część II


© Avinus-Verlag


 

© Wydawnictwo Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta


 

Friedrich_cover.jpg ©BWV                   Der zweite Weltkrieg_cover ©Avinus Verlag

Kurilo, Olga (wyd.): "Friedrich II. und das östliche Europa. Deutsch-polnisch-russische Reflexionen"
Berlin 2013, ISBN 978-3-8305-3155-5, 269 stron

Kurilo, Olga (wyd.): "II wojna światowa w niemieckich i polskich muzeach: Pamięć, polityka, turystyka"
Berlin 2014, 88 stron, w tym mapa "Miejsca pamięci o II wojnie światowej w Euroregionie Pro Europa Viadrina"

W Niemczech znaczenie Fryderyka II dla Rosji i Polski do tej pory prawie w ogóle nie było dostrzegane pomimo tego, że politykę zagraniczną Fryderyka II kształtowało skoncentrowanie się na Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto pruski król prowadził wojny na obszarach, które
dziś przynależą do krajów środkowo-wschodniej części kontynentu. W niniejszej publikacji, która powstała w roku trzechsetlecia urodzin Fryderyka II, głos zabierają polscy, niemieccy i rosyjscy naukowcy. Książka jest próbą wypełnienia istniejącej luki oraz impulsem do dalszych refleksji prowadzonych na polach badawczym i dydaktycznym.

Spis treści: część I │ część II

Wydana w ramach projektu „Trialog” publikacja po raz pierwszy przedstawia opracowania dotyczące II wojny światowej w niemieckim i polskim krajobrazie muzealnym przygranicznego regionu Pro Europa Viadrina. Naukowcy, turyści i zainteresowani mieszkańcy mogą znaleźć w niej podstawowe informacje o muzeach i miejscach pamięci po obu stronach Odry. Sposób prezentacji wydarzeń historycznych przez przedstawicieli obu krajów powinien szczególnie zainteresować czytelnika. Publikacja zaprasza w podróż odkrywczą do regionu, w którym z różnych perspektyw przedstawiane są liczne aspekty wielkiej tragedii historycznej i który skrywa jeszcze wiele tajemnic. Oprócz treści informujących o poszczególnych miejscach pamięci, czytelnik znajdzie też dane kontaktowe, adresy stron internetowych i mały spis literatury regionalnej. Teksty w języku niemieckim i polskim z załączoną mapą tworzą publikację, która umożliwia uzyskanie wielopłaszczyznowego obrazu tego fascynującego terenu rozciągającego się po stronie niemieckiej i polskiej.

Spis treści część I │ część II

 © Berliner Wissenschafts-Verlag


 Publikację można zamówić w biurze projektu „Trialog“.


 Publikacje można zamawiać online bezpośrednio w wydawnictwie.

Dalsze teksty:

1. Anna Zglińska: "Zum Begriff der Erinnerungslandschaft – ein Denkmal in Bad Freienwalde" po DE PL |RU

2. Sandra Tomczak: "Der Einfluss politischer Veränderungen auf die Funktion architektonischer Objekte im Oderraum" po DE PL RU