Banner Viadrina

Zaświadczenie urzędowe

uwierzytelnione kopie świadectwa, wykaz dokumentów i danych potrzebnych  do wniosku lub rejestracji  muszą spełniać następujące wymagania.

1. Jak uzyskać zaświadczenie urzędowe?

 1. Jeśli potrzebujesz zaświadczenia urzędowego, udaj się z oryginałem do jednego z właściwych organów (konsulat, ambasada, notariusz itp.)
  Zobacz poniżej >> Kto może wydać urzędowe zaświadczenie?

 2. Tam dokonuje się uwierzytelnienia oryginalnego dokumentu, Zostanie wykonana kopia oryginału. Do tego egzemplarza zostanie dołączona adnotacja, data, podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej.
  Zobacz poniżej >> Jak powinno wyglądać urzędowe zaświadczenie?

 3. Ta oficjalnie poświadczona kopia z oryginalnym podpisem i oryginalną pięczęcią może zostać uznana przez uczelnię.

2. Kto może wydać urzędowe zaświadczene?

 • w Niemczech
  W przypadku urzędowej zaświadczenia w Niemczech wszystkie organy i urzędy wydające oryginalne pieczęcie np. Biuero ewidencji, szkoła lub uniwersytet, w których wydano świadectwo lub notariusze itp.
  Certyfikaty ubezpieczycieli zdrowotnych, prawników, audytorów, stowarzyszeń, certyfikowanych księgowych itp. nie są uznawane.
 • Pochodzisz z kraju UE?
  Zaświadczenie dokumentów, świadectw  przez szkołę, uniwersytet lub notariusza jest wystarczające.

 • Pochodzisz z kraju spoza UE?
  Kopie mają być poświadczone przez ambasadę, konsula lub przez notariusza upoważnionego do tego.

3. Jak powinno wyglądać urzędowe zaświadczenie?

 • Dokument ten  musi j zawierać przynajmnie
 1. notatka potwierdzająca, że kopia odpowiada oryginału (poświadczenie autentyczności)
 2. data,podpis zeznania wraz z oficjalną pieczęcią.
 3. Przykładowe zaświadczenie. (link)

 

 • Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • W przypadku dokumentów wielostronicowych wystarczające jest dostarczenie zaświadczenia i podpisu tylko na jednej stronie. W tym przypadku wszystkie arkusze dokumentu musza być ze sobą spięte, a pięczęc widoczna na rogu każdej strony (tak jak na ilustracji powyżej)

 • Każda strona może być również certyfikowana osobno. W tym przypadku musi znajdować się na każdej stronie nazwa właściciela certyfikatu / świadectwa. Jeśli tak nie jest, w tym wypadku musi zostać dołączony certyfikat autentyczności do zaświadczenia.

 •  W przypadku gdy dokument posiada dwie strony, a stempel znajduje się tylko na jednej z nich, potrzebne jest odnotowanie, iż nawiązuje on do obu stron. (na przykład: „Niniejszym zaświadcza się, że przednia i tylna strona  odpowiadają oryginałowi."). Jeśli tak nie jest, przednia i tylna strona muszą być poświadczone osobno.

 • Gdy na oryginalnym dokumencie znajduje się wytłoczona pieczęć, należy na poświadczeniu kopii wymienić jej obecność.