Banner Viadrina

System nauczania i formy zaliczeń

1. System nauczania

 • Wykład:
  Dwu-, trzygodzinne zajęcia w formie wykładu na określony temat prowadzone są przez profesora lub jednego z jego asystentów. Studenci mogą zadawać pytania, choć generalnie wykład polega na słuchaniu i sporządzaniu notatek.
 • Seminarium:
  Zasadniczo wymagane jest wcześniejsze zapisanie się na seminarium. Obecność jest obowiązkowa. Seminaria blokowe odbywają się zwykle w weekendy. Od studentów wymagane jest przygotowanie pracy na określony temat i zaprezentowanie jej w czasie zajęć.
 • Ćwiczenia/Tutoria:
  Prowadzący zajęcia, z reguły, zamieszcza wcześniej na stronie internetowej zadania domowe. Od studentów oczekuje się ich opracowania w domu. Na zajęciach studenci dyskutują z prowadzącym na temat rozwiązań zadań domowych.

2. Formy zaliczeń

 • Ekonomia:
  W ramach zajęć z ekonomii należy na zakończenie semestru zaliczyć sprawdzian pisemny. Egzaminy odbywają się na zakończenie wykładów, a egzaminy poprawkowe na początku kolejnego semestru. Często w ramach rozszerzonego kursu, studenci muszą przygotowywać prezentacje, wykonywać liczne zadania i zdawać końcowe sprawdziany pisemne. Kursy te określane są jako Eigenleistungsscheine, pozostałe, bez prezentacji itp, jako Prüfungsscheine.
 • Prawo:
  Studenci prawa znani są na uniwersytecie z tego, że najwięcej czasu spędzają w bibliotece. Na zakończenie każdego semestru zdają liczne sprawdziany pisemne, a pod koniec okresu wolnego od zajęć muszą składać różne prace pisemne.
 • Kulturoznawstwo:
  Studenci Wydziału Kulturoznawstwa muszą się z tym liczyć, że z reguły zamiast sprawdzianów oddają prace pisemne. Terminy składania prac są uzależnione od fakultetu, należy być jednak przygotowanym do oddania prac w okresie wolnym od zajęć.