Banner Viadrina

Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą

Co to jest uczenie się poprzez pracę badawczą?

Więcej informacji na temat uczenia się poprzez pracę badawczą można znaleźć na stronie internetowej „Lehre laden” Uniwersytetu w Bochum (w języku niemieckim).

lehreladen ©Ruhr-Universität Bochum

„Pod pojęciem uczenia się poprzez pracę badawczą rozumiemy styl uczenia się, który odznacza się zaciekawionym, skierowanym na problem i krytycznym myśleniem, autonomiczną i kreatywną pracą oraz umysłowym zrozumieniem procesu badawczego jak również bezpośrednim uczestnictwem w projekcie badawczym. Chodzi przy tym o indywidualną kompetencję, która wymaga jednak wskazówek oraz wspierania podczas studiów."


Powyższa definicja Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych wyjaśnia, że w procesie uczenia się poprzez pracę badawczą chodzi w gruncie rzeczy o wdrożenie zasady jedności badań naukowych i nauczania: kształcenie poprzez naukę. Wyjaśnia ona również, że uczenie się poprzez pracę badawczą wymaga wskazówek i wspierania. Szczególnie do „autonomicznej” i „kreatywnej” pracy studenci potrzebują kompetencji kluczowych. Dlatego w naszej instytucji kompetencje kluczowe i uczenie się poprzez pracę badawczą tworzą jedną całość.