Banner Viadrina

Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą

Badania naukowe

Akten, (Sinnbilder Giraffe) ©Giraffe

Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą prowadzi badania naukowe w zakresie procesów uczenia się, produkowania wiedzy oraz kompetencji kluczowych. We współpracy z naszymi działami Centrum Pisania i Centrum Nauczania Międzykulturowego zajmujemy się przede wszystkim międzykultutowymi środowiskami uczenia się, Peer Tuturingiem, kolaboratywnym uczeniem się oraz nauką i dydaktyką pisania.

Badania naukowe obejmują z jednej strony ewaluację, która dostosowana jest do sformułowanych wcześniej celów naszego centrum oraz do wytycznych Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych. Z drugiej strony obejmują one na szerszą skalę badania towarzyszące. Mają one na celu wnoszenie teorii i pytań naukowych do badań nad procesami uczenia się i nauczania, przy czym w centrum zainteresowania jako główne dyscypliny są badania dydaktyki pisania oraz komunikacja międzykulturowa.

W ramach ewaluacji współpracujemy z managerem jakości. Wszystkie części szkolenia oraz oferowane zajęcia podlegają ewaluacji ilościowej. W ramach ewaluacji zewnętrznych i prac magisterskich ewaluacja ilościowa jest uzupełniana o analizy jakościowe (n.p. jakościowa analiza treści elektronicznego portfolio (e-portfolio), w języku niemieckim).

Obecnie planujemy wydanie zbioru badań naukowych prowadzonych przez studentów naszego Centrum.

Ponadto niedługo opublikujemy analizę zapotrzebowania na grupy naukowe, która powstała w ramach kształcenia tutorów.

Od 2014 roku odbywa się kolokwium dla studentów piszących prace masterskie.

Od roku 2015 odbywa się kolokwium dla doktorantów prowadzących badania w zakresie procesów uczenia się, produkowania wiedzy, kompetencji kluczowych oraz centrum pisania.