Banner Viadrina

Senat

IMG0016 ©Heide Fest

Senat jest centralnym organem władz uczelni, składającym się z profesorów, studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych. W trakcie semestru obraduje raz w miesiącu, natomiast podczas przerwy semestralnej – według potrzeby. Senat uchwala m.in. decyzje dotyczące zajęć dydaktycznych i działań badawczych, powołania i likwidację kierunków studiów. Ponadto opiniuje regulaminy studiów i egzaminów, jak i pozostałe uchwały i regulaminy uczelni, a także kandydatów na stanowiska najwyższych władz uczelni oraz projekty budżetu. Posiedzenia Senatu – z wyjątkiem sytuacji, kiedy dotyczą kwestii personalnych – są jawne dla wszystkich studentów i pracowników uczelni.

Członkowie XIV Senatu:

Przewodniczący:

prof. dr Christoph Brömmelmeyer, Wydział Nauk Ekonomicznych

Grono profesorskie:

prof. dr Ulrich Häde, Wydział Prawa
prof. dr  Bartosz Makowicz, Wydział Prawa
prof. dr  Kerstin Schoor, Wydział Kulturoznawstwa
prof. dr  Konstanze Jungbluth, Wydział Kulturoznawstwa
prof. dr  Albrecht Söllner, Wydział Nauk Ekonomicznych
prof. dr  Daniel Becker, Wydział Nauk Ekonomicznych

Pracownicy akademiccy:

dr Dorothea Horst (uprawniona do głosowania)
Friederike Hartmann
Peter Liebscher
Anna Rößner

Pracownicy administracyjni:

Torsten Krüger (uprawniony do głosowania)
dr Geny Piotti

Studentki:

Lina-Sophie Horn
Franziska Kühl
Paula Schweppe
Janina Lehmann