Banner Viadrina

Koncept ENS of Digital Studies

Celem European New School of Digital Studies (ENS) jest stworzenie nowego, transdyscyplinarnego obszaru tematycznego w badaniach naukowych i dydaktyce metodą naukowych analiz europejskiego społeczeństwa cyfrowego, który wyraźnie poszerzy profil Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (UEV) i Collegium Polonicum (CP) jako przyszłościowej i innowacyjnej jednostki naukowej.

Dzięki ENS Viadrina będzie kontynuowała swoją misję założycielską jako Uniwersytet Europejski, a polsko-niemiecka współpraca naukowa z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza (UAM) osiągnie nowy wymiar, także instytucjonalnie. Obie uczelnie wspólnie skoncentrują się na naukowym poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o przyszłość Europy, a konkretnie o szanse i wzywania, w obliczu których stoi europejskie społeczeństwo cyfrowe.
Pierwszy etap obejmuje założenie ENS jako jednostki UEV na podstawie prawnej Brandenburskiej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Jednocześnie na UAM powstanie jednostka ekwiwalentna, stworzona wg przepisów polskiej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Długofalowym celem jest rozwój ENS jako wspólnej transgranicznej jednostki UEV i UAM w Collegium Polonicum.

Transdyscyplinarne badania naukowe i zajęcia dydaktyczne dotyczące europejskiego społeczeństwa cyfrowego

W ENS ekonomiści i ekonomistki, prawniczki i prawnicy, humanistki i humaniści oraz techniczni eksperci i ekspertki w zakresie nauk technicznych i informatycznych będą prowadzić zajęcia dydaktyczne i badania naukowe, których celem jest poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania społeczeństwa cyfrowego.
Główne pola badawcze ENS będą obejmowały następujące zakresy tematyczne:

Grafik 1 ©Jürgen Neyer

Interdyscyplinarne kolegium profesorskie obejmie w sumie sześć stanowisk profesorskich (W2/W3): „Information Management and Digital Transformation“, „Law and Ethics of the Digital Society“„Political Theory and Digital Democracy“ i „Sociology of Technology“. UAM wniesie swój wkład w badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w dziedzinach nauk technicznych oraz informatycznych. W projektach badawczych i dydaktycznych uczestniczyć będą także zewnętrzni wykładowcy i wykładowczynie oraz stypentyści i stypendystki (fellows), posiadający ekspertyzę z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, ekonomii i technologii

ENS rozpocznie swoją działalność w semestrze zimowym 2020/21 r. uruchomieniem międzynarodowego kierunku „Master of Digital Entrepreneurship“ (MADE), który w programie kształcenia (curriculum) połączy następujące dyscypliny: socjologię, humanistykę, ekonomię, prawo i technikę. Program kształcenia bazuje przede wszystkim na projektach, w których studenci będą aktywnie uczestniczyć oraz samodzielnie je kształtować. Studenci anglojęzycznego kierunku studiów uzyskają podwójny dyplom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W perspektywie średniofalowej planowane jest rozszerzenie oferty studiów o kierunek I stopnia (licencjat), oraz kolejny, oparty na badaniach naukowych, kierunek II stopnia (master), a także realizacja programów podyplomowych.

Grafik 2 ©Jürgen Neyer

Wszystkie kierunki studiów będą transdyscyplinarne, połączą refleksje badawcze z umiejętnościami praktycznymi i przygotują absolwentów i absolwentki do współkształtowania społecznych i ekonomicznych przemian w europejskim społeczeństwie cyfrowym. Studenci i studentki przyjmą rolę partnerów w procesach badawczych i zajęciach dydaktycznych oraz będą mieli możliwość realizowania własnych projektów studenckich we współpracy z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi partnerami (podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, itd.).

Cyfrowe formaty kształcenia i egzaminowania będą centralnym elementem studiów w ENS. Będą one rozwijane, wypróbowywane i ewaluowane, dzięki czemu same staną się przedmiotem naukowych rozważań i cyfryzacji.

Połączeni w nauce i społeczeństwie

ENS jest częścią regionalnej i europejskiej wspólnoty naukowej - oprócz wspólnych kierunków studiów z UAM oraz intensywnej współpracy z Uniwersytetem Panthéon-Sorbonne będzie kooperować m.in. z Fundacją na rzecz Nauki i Polityki („Stiftung Wissenschaft und Politik”) oraz instytutami: Instytutem Mikroeletroniki Innowacyjnej im. Leibniza („Leibniz-Institut für Innovative Mikroelektronik”) oraz Instytutem Badań Otwartych Systemów Komunikacyjnych im. Fraunhofera („Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme”). Planuje się nawiązanie kolejnych kooperacji w Berlinie i Brandenburgii.
Współpraca między innymi z instytucjami takimi, jak „co-working space“ i „Transferstelle“ Viadriny, planowanym inkubatorem inicjatyw założycielskich „Gründerwerkstatt“, organizacjami prawniczymi i monitoringowymi, jak „Law Clinic“, „Legal Tech Center“ oraz „Center for Internet and Human Rights“ umożliwi transfer wiedzy i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów z regionalnymi i ponadregionalnymi partnerami i w ten sposób przyczyni się do rozwoju regionu.

Prof. Dr. Jürgen Neyer przedstawił European New School of Digital Studies 5 grudnia 2018 r. w Komisji Nauki, Badań Naukowych i Kultury parlamentu krajowego Brandenburgii (Protokół - w języku niemieckim).