Banner Viadrina

Pięć kroków na Viadrinę

⇒ Master (studia II stopnia)

Przy rekrutacji proszą zwrócić uwagę na „5 kroków na Viadrinę” i ich przestrzegać.

Nasza uczelnia jest w trakcie wprowadzania portalu „du. deine uni”, na którym znajduje się wiele ważnych informacji dotyczących rekrutacji. Prace nad portalem nie są jednak jeszcze zakończone.


Uwaga

Kandydaci z obywatelstwem niemieckim (niezależnie od tego czy jest to jedyne, posiadane obywatelstwo) ubiegają się o miejsce na studia tak jak każdy obywatel niemiecki, nawet w przypadku posiadania świadectwa ukończenia szkoły innej niż niemiecka. W tym wypadku kandydat na studia musi załączyć potwierdzoną kopię z tłumaczeniem przysiegłym świadectwa.

 

1. Krok: Informacje

Wejdź na stronę internetową kierunku, którym jesteś zainteresowany, aby dowiedzieć się o nim więcej.

lub na konkretne kierunki:

 • Uwaga:

Jeśli interesujesz się POLSKO-NIEMIECKIMI STUDIAMI PRAWNICZYMI, postępuj zgodnie z podamymi informacjami na ich stronie!


Dalsze informacje na temat studiów na Viadrinie uzyskać możesz na:

corocznym Dniu Otwartym
Polskim Dniu Informacyjnym
Możesz nas również spotkać w twoim kraju.

 

2. Krok: Potrzebne dokumenty

Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty.

Zwróć uwagę!

 • Do wszystkich odpowiednich terminów składania wniosków wszystkie dokumenty muszą być dostarczone na uczelnię w formie papierowej. Stempel pocztowy się nie liczy!
 • w zależności od kierunku studiów mogą być wymagane dodatkowe dokumenty poza wymienionymi wyżej dokumentami.

 

3. Krok:  Rekrutacja

a)   Jeśli nie posiadasz niemieckiego stopnia akademickiego (np. bachelor)

1. Registrieren in viaCampus:

  • Na wszystkie programy magisterskie należy najpierw zarejestrować się  ONLINE, a następnie wymagane dokumenty przesłać pocztą.
  • Portal ten jest dostępny w językach niemieckim i angielskim.
  • Będzie uruchomiony na  około 6 tygodni przed terminem składania podań (z reguły od 1 czerwca na semestr zimowy i od 1 grudnia na semestr letni; proszę uważać na ewentualne zmiany).
  • Nie ma możliwości rejestracji przed uruchomieniem portalu!

2. rekrutacja online

 • Całość procedury ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z formularzem wniosku o przyjęcie znajduje się na stronach portalu.
 • Pod koniec rekrutacji należy ja przesłać online.
 • Po przesłaniu zostanie wygenerowany dokument PDf. Wydrukuj go!

3. wysyłka dokumentów:


  • Ostatnim dokumentem na portalu jest formularz „Antrag auf Zulassung” . Formularz ten należy wydrukować, podpisać własnoręcznie i wysłać wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami na adres

   Europa-Universität Viadrina
   Zulassungsamt
   Große Scharrnstraße 59
   15230 Frankfurt (Oder)

4. Terminy składania podań:

 • na semestr zimowy: 15 lipca
 • na semestr letni: 15 stycznia

Kandydatów na kierunek International Business Administration prosimy zwrócić uwagę na następującą zmianę:

   Portal dla kandydatów na ten kierunek rusza:

 •   1 maja na semestr zimowy
 •   1 listopada na semestr letni

  Termin składania podań o przyjęcie mija:

 • 31 maja na semestr zimowy
 • 30 listopada na semstr letni

Uwaga: W tym terminie komplet dokumentów musi znaleźć się na Viadrinie!

b)  Jeśli posiadasz niemiecki stopień akademicki (np. bachelor)

… i ubiegasz się o miejsce na kierunku, który objęty jest procedurą numerus clausus, postępuj procedurą dla kandydatów z Niemiec.

… i ubiegasz się o miejsce na kierunku, który nie jest objęty procedurą numerus clausus, możesz zapisywać się bezpośrednio.

Terminy składania podań:

 • na semestr zimowy 15 lipca
 • na semestr letni 15 stycznia

UWAGA: Kandydaci na kierunek International Business Administration proszę zwrócić uwagę na następującą zmianę:

Portal dla kandydatów na ten kierunek rusza:

 • 1 maja na semestr zimowy
 • 1 listopada na semestr letni

 Termin składania podańo przyjęcie mija:

 • 31 maja na semestr zimowy
 • 30 listopada na semstr letni

UWAGA!: W tym terminie komplet dokumentów musi znaleźć się na Viadrinie. Data stempla pocztowego się nie liczy.

Terminy składania dokumentów:

 • na semestr zimowy 15 września
 • na semestr letni 15 marca

UWAGA!: W tym terminie komplet dokumentów musi znaleźć się na Viadrinie. Data stempla pocztowego się nie liczy.

 Co dalej?

Złożyłeś wniosek online i przesłałeś wszystkie niezbędne dokumenty w formie papierowej?

 • Po sprawdzeniu twojego wniosku pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi, otrzymasz informację, czy zostałeś studentem Viadriny.
 • Proszę pamiętać, że dopiero po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów jesteśmy w stanie rozpatrzyć  Twoją aplikację na studia.
 • Zmiany statusu oraz inne inofrmacje w sprawie przyjęć możesz obserować na stronie viaCampus. Na tej stronie podana zostanie informacja z przyjęciem lub odrzuceniem aplikacji na studia (w ciągu 6 tygodni od terminu składania wniosków). O zmianach statusu zostaniesz poinformowany przez e-mail.

 

4. Krok: Immatrykulacja

Jeżeli zostaniesz przyjęty na studia (Zulassung), potwierdź zamiar ich podjęcia (Einschreibung) i dostarcz  dokumenty w liście informującym o otrzymaniu miejsca na naszym uniwersytecie (Zulassungsschreiben).

Jeżeli ubieganiasz się na kierunek nieobjety procedurą numerus clausus,  dokumenty potrzebne do immatrykulacji znajdziesz na stronach internetowych du.deine.uni.

 

5. Krok: Pozostałe formalności

Zwróć się do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Wniosek znajdziesz na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Tym samym zostaniesz zwolniony z obowiązku odprowadzania składek na fundusz zdrowotny w Niemczech.

Do zobaczenia na Viadrinie!