Banner Viadrina

Josefine Freitag

Freitag_Josefine_5205 ©Freitag

Universitätsverwaltung
Präsidialbüro
Referentin des Kanzlers
🏠 HG 19
☏ +49 335 5534 4424
📠 +49 335 5534 4305
✉ freitag@europa-uni.de