Banner Viadrina

Grant na korektę/publikację tekstu

Czy w ramach wniosku o przyznanie grantu na planowaną korektę tekstu należy złożyć kosztorys sporządzony przez oficjalnie działające biuro korektorskie, czy korektę może wykonać także osoba prywatna?

Do aplikacji o przyznanie grantu na przeprowadzenie korekty tekstu konieczny jest kosztorys sporządzony przez oficjalnie działającego korektora lub biuro korektorskie. Sama lista przewidywanych kosztów w tym przypadku nie wystarczy.

Jakie informacje musi zawierać kosztorys sporządzony przez biuro korektorskie?

Następujące aspekty muszą obowiązkowo znaleźć się w załączonym do aplikacji w ramach programu VIP kosztorysie sporządzonym przez wybrane przez wnioskodawcę biuro korektorskie:

  • Nazwisko/nazwa i adres korektora/biura korektorskiego
  • Tytuł artykułu przeznaczonego do korekty
  • Liczba słów korekty
  • Planowany czas korekty
  • Cena korekty artykułu
Czy wystarczy nieformalny szacunek kosztów biura korektorskiego wysłany drogą mailową, czy konieczne jest złożenie razem z aplikacji kosztorysu ze stemplem i podpisem?

W celu zapewnienia profesjonalnej korekty tekstu do aplikacji należy załączyć oficjalny kosztorys sporządzony przez korektora lub biuro korektorskie. Oczywiście taki kosztorys może zostać przesłany wnioskodawcy również drogą mailową.

Czy na korektę tekstu można ubiegać się o grant wyższy niż 500 euro?

Nie, można otrzymać max. 500 euro na korektę obcojęzycznego artykułu lub obcojęzycznej monografii.

Czy na publikację tekstu można ubiegać się o grant wyższy niż 2 500 euro?

Nie, można ubiegać się o max. 2 500 euro na opublikowanie tekstu.

Czy można ubiegać się o grant na korektę/publikację tekstu, mimo że korekta/publikacja nastąpiła wcześniej?

Nie. Biuro koordynacji projektu VIP zawiera przed rozpoczęciem korekty umowę o dzieło z wybranym przez wnioskodawcę korektorem lub biurem korektorskim i/lub wydawnictwem/czasopismem. Z tego powodu korekta lub publikacja tekstu nie może nastąpić wcześniej. Grant przyznany na korektę/publikację tekstu zostaje przelany po wykonaniu dzieła bezpośrednio na konto biura korektorskiego, wydawnictwa lub czasopisma. Nie jest możliwa wypłata środków na korektę/publikację tekstu doktorantowi składającemu wniosek.

Czy para autorów może także ubiegać się o grant na korektę artykułu?

Aplikacja o przyznanie grantu na korektę tekstu można złożyć także jako para autorów. W takim przypadku jednak osoba składająca wniosek musi zostać wymieniona na pierwszym miejscu w planowanym artykule.

Do aplikacji o przyznanie grantu na korektę/publikację tekstu należy załączyć max. 3-stronicowe streszczenie obcojęzycznego artykułu lub obcojęzycznej monografii. Czy lista odniesień zawiera się już w tej liczbie stron?

Lista odniesień do obcojęzycznego artykułu lub obcojęzycznej monografii może zostać załączona dodatkowo do max. 3-stronicowego streszczenia.

Czy w ramach programu VIP można ubiegać się wielokrotnie o grant na korektę/publikację tekstu?

Tak, w ramach programu VIP można ubiegać się wielokrotnie o grant na korektę i/lub publikację tekstu. Proszę jednak mieć na uwadze, że nie może chodzić o korektę lub publikację tego samego artykułu lub monografii, ewentualnie że chodzi o inne stadium odnośnego artykułu lub monografii. Indywidualne przypadki proszę omawiać z biurem koordynacji projektu VIP.

Czy autor powinien wskazać w swoim obcojęzycznym artykule lub monografii na dofinansowanie w ramach programu VIP?

Tak, informację o dofinansowaniu w ramach programu VIP należy podać w stosownym miejscu artykułu lub monografii. Można przy tym użyć np. następującej formuły:

Publikacja dofinansowana została dzięki uprzejmemu wsparciu w ramach programu Viadrina International Program – for Graduates (VIP). Program VIP wspierany jest przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (niem. DAAD) i finansowany przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych.