Banner Viadrina

Pobyt naukowy za granicą

Informacje na temat zagranicznych uczelni

Gdzie znajduje się wykaz wszystkich uczelni partnerskich Uniwersytetu Europejskiego Viadrina?

Wykaz wszystkich uczelni partnerskich Uniwersytetu Europejskiego Viadrina znajduje się tutaj.

Czy mogę prowadzić badania naukowe również w instytucji, która nie jest uczelnią partnerską Uniwersytetu Europejskiego Viadrina?
Tak, można prowadzić badania naukowe za granicą również w instytucji, która nie jest uczelnią partnerską Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Wybór instytucji przyjmującej powinien być zgodny z głównym obszarem badań i musi zostać odpowiednio uzasadniony we wniosku.

Wytyczne dotyczące dofinansowania

Jakie wytyczne dotyczące dofinansowania obowiązują w ramach program VIP?

Dla doktorantów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina obowiązują w ramach programu VIP następujące wytyczne dotyczące dofinansowania:

  • Pobyt naukowy za granicą (max. 3 miesiące)
  • Granty na korektę i publikację obcojęzycznych artykułów i monografii
  • Granty na organizację międzynarodowych konferencji dla młodych naukowców na Europejskim Uniwersytecie Viadrina

Nabór wniosków

W jaki sposób mogę ubiegać się o dofinansowanie w ramach program VIP?
Proszę zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi naboru wniosków w ramach programu VIP. W przypadku wniosku o przyznanie stypendium na badania naukowe za granicą (max. 3 miesiące) proszę śledzić także aktualne nabory wniosków, gdzie znajduje się szczegółowy wykaz koniecznych do złożenia dokumentów. Proszę również mieć na uwadze terminy aktualnych naborów wniosków. Wnioski złożone poza aktualnymi naborami nie będą brane pod uwagę.
Chcę prowadzić badania naukowe za granicą przez okres krótszy niż 3 miesiące. Czy mimo to mogę ubiegać się o przyznanie stypendium na badania naukowe (max. 3 miesiące)?

Tak, pobyt na badaniach naukowych za granicą może trwać także krócej niż 3 miesiące.

Czy mogę odbyć badania naukowe również w kraju, którego obywatelstwo posiadam?
Tak, można ubiegać się o pobyt na badaniach naukowych również w kraju pochodzenia. Ważne jest jednak, żeby wybór kraju docelowego był istotny dla badań doktoranckich kandydata i żeby było to jasno wyrażone w jego wniosku. Ponadto należy przedstawić zaświadczenie, że kandydat jest doktorantem na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.
Jakie języki trzeba znać, aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu VIP?

Do wniosku o dofinansowanie w ramach programu VIP nie trzeba załączać certyfikatów językowych. Prosimy jednak o ewentualne zasięgnięcie informacji na temat wymogów językowych bezpośrednio w instytucji, w której planuje się pobyt na badaniach naukowych.

Jakie dokumenty należy złożyć razem z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu VIP?
Poza zaproszeniem z instytucji przyjmującej należy obowiązkowo złożyć również opinię opiekuna naukowego, szkic pracy doktorskiej łącznie ze strukturą i harmonogramen doktoratu (max. 5 stron), list motywacyjny (max. 3 strony), szczegółowy harmonogram badań naukowych za granica, świadectwo ukończenia studiów i zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Dokładny wykaz koniecznych do złożenia dokumentów znajduje się we właściwych wytycznych do aktualnych naborów wniosków.
Jak mogę otrzymać zaproszenie od nauczyciela akademickiego z uczelni przyjmującej?
Do wniosku w ramach programu VIP należy załączyć zaproszenie wystawione przez nauczyciela akademickiego wybranej instytucji przyjmującej. W pierwszej kolejności kandydat proszony jest o samodzielne wyszukanie na stronie internetowej instytucji przyjmującej informacji o katedrach, które są dla niego istotne z punktu widzenia jego badań naukowych. Kandydat powinien zwrócić się do odpowiedniego profesora z prośbą o umożliwienie pobytu na badaniach naukowych trwających max. 3 miesiące w danej katedrze w ramach programu VIP. Do prośby należy ewentualnie załączyć życiorys (CV) oraz opis tematu badań naukowych.
Co powinno się znaleźć w zaproszeniu z katedry instytucji przyjmującej?

Nie istnieją wiążące wytyczne na temat treści zaproszenia z instytucji przyjmującej. Byłoby jednak wskazane, aby zaproszenie zawierało następujące informacje:

  • Nazwisko i macierzysta uczelnia doktoranta
  • Temat badań naukowych doktoranta
  • Czas planowanego pobytu na badaniach naukowych
  • Cele planowanego pobytu na badaniach naukowych
  • Zakres opieki, którą może zaoferować katedra przyjmująca

W rubryce „Do pobrania“ znajduje się ponadto orientacyjny wykaz ze wskazówkami dotyczącymi zaproszenia, który ewentualnie można przesłać do instytucji wystawiającej zaproszenie. Informujemy, że udostępnienie miejsca do pracy w instytucji przyjmującej nie decyduje o wyborze wniosku w ramach programu VIP (można ewentualnie pracować także w bibliotece).

Planuję badania naukowe w kilku instytucjach przyjmujących. Czy muszę załączyć do wniosku w ramach programu VIP zaproszenie od każdej instytucji?
Jeżeli w ramach badań naukowych planowany jest dłuższy pobyt w kilku instytucjach, kandydat powinien załączyć do wniosku o stypendium programu VIP zaproszenie od każdej instytucji. Ewentualnie należy dowiedzieć się w biurze koordynacji projektu VIP, czy w danym przypadku konieczne jest załączenie więcej niż jednego zaproszenia.
Czy opiekun naukowy powinien przesłać opinię o kandydacie bezpośrednio do biura koordynacji projektu VIP?
Proszę załączyć zarówno opinię, jak i zaproszenie bezpośrednio do wniosku o przyznanie stypendium na badania naukowe za granicą. Opiekun naukowy kandydata nie musi wysyłać opinii osobno do biura koordynacji projektu VIP. Proszę jednak pamiętać, że opinia musi być podpisana przez opiekuna naukowego.
Jakie informacje powinny znajdować się w liście motywacyjnym?
Długość listu motywacyjnego w ramach wniosku o przyznanie stypendium na badania naukowe za granicą nie powinna przekraczać 3 stron. Proszę uzasadnić w liście motywacyjnym zamiar podjęcia badań naukowych w instytucji przyjmującej. Proszę przedstawić planowane działania na miejscu i opisać, w jaki sposób pobyt na badaniach naukowych służy projektowi pracy doktorskiej i nawiązaniu kontaktów przez kandydata. Przedstawiając swoją motywację proszę również uwzględnić cele programu VIP.
Co należy rozumieć jako szczegółowy harmonogram planowanych badań naukowych za granicą?
Proszę załączyć do wniosku o przyznanie stypendium na badania naukowe za granicą szczegółowy harmonogram, z którego wynikają planowane działania na miejscu (np. udział w konwersatoriach czy seminariach). Harmonogram może mieć formę tabeli lub osi czasu. Przygotowując harmonogram badań naukowych za granicą proszę również uwzględnić cele programu VIP.
Czy jako świadectwo ukończenia studiów należy złożyć poświadczone notarialnie tłumaczenie oryginalnego świadectwa?

Jeżeli kandydat dysponuje poświadczonym notarialnie tłumaczeniem oryginalnego świadectwa w języku angielskim lub niemieckim, może je załączyć do wniosku. Kopia oryginalnego świadectwa w jedym z języków europejskich także ewentualnie wystarczy. Aby zyskać pewność, że kopia świadectwa ukończenia studiów wystarczy do złożenia wniosku w ramach programu VIP, można skontaktować się z biurem koordynacji projektu VIP.

Czy wniosek o przyznanie stypendium na badania naukowe za granicą powinien być w języku niemieckim czy angielskim?
Wniosek w ramach programu VIP może być w języku niemieckim lub angielskim. Formularze wniosków i opinii znajdujące się w rubryce „Do pobrania“ na stronie internetowej programu są dostępne zarówno w niemieckiej, jak i angielskiej wersji językowej. Prosimy o wybranie języka, w którym kandydat (i jego opiekun naukowy) w najbardziej adekwatny i efektywny sposób przedstawi planowany projekt badań naukowych za granicą.
Czy istnieje ograniczenie dotyczące fazy doktoratu, w której powinien znajdować się kandydat w chwili składania wniosku?

Nie, w ramach programu VIP nie istnieją wytyczne dotyczące fazy doktoratu, w której powinien znajdować się wnioskodawca. Proszę jednak mieć na uwadze, że planowany pobyt na badaniach naukowych za granicą powinien logicznie wpisywać się w całkowity plan doktoratu, dlatego należy odpowiednio uzasadnić wniosek. Wnioski składać mogą wyłącznie doktoranci. Dofinansowanie dla uczestników staży podoktorskich w ramach programu VIP nie jest możliwe.

W jakiej formie należy przesłać dokumenty wniosku?

Dokumenty wniosku należy przesłać w 1 pliku PDF (max. 2 MB) drogą mailową do biura koordynacji projektu VIP (ipid-programm@europa-uni.de). Przesyłka drogą pocztową nie jest konieczna.

Finansowanie

Co zawiera stypendium na badania naukowe za granicą w ramach programu VIP?
Stypendium na badania naukowe za granicą w ramach programu VIP (max. 3 miesiące) zawiera miesięczny ryczałt na pobyt. Wysokość stawki ryczałtu na pobyt zależy od czasu trwania i miejsc(a) planowanego pobytu na badaniach naukowych za granicą. Tabelę z wysokością stawek ryczałtu na pobyt znaleźć można w rubryce „Do pobrania“. Dodatkowo stypendysta otrzymuje jednorazowo ryczałt na podróż. Wysokość ryczałtu na podróż zależy od docelowego miejsca lub docelowych miejsc pobytu stypendysty i można ją sprawdzić również w rubryce „Do pobrania“.
Otrzymuję już stypendium doktoranckie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina lub instytucji zewnętrznej (np. fundacji). Czy mimo to mogę ubiegać się o stypendium w ramach programu VIP? Czy na czas pobytu na badaniach naukowych za granicą muszę zrezygnować z mojego stałego stypendium?
Stypendium na badania naukowe za granicą w ramach programu VIP służy pokryciu dodatkowych kosztów powstałych wskutek pobytu za granicą, więc stypendysta nie musi rezygnować ze stypendium doktoranckiego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina lub instytucji zewnętrznej (np. fundacji). Łączenie stypendium z innymi rodzajami dofinansowania doktoratu jest możliwe. Jedynie w przypadku, gdy drugie stypendium doktoranckie także obejmuje dofinansowanie pobytu na badaniach naukowych za granicą (koszty podróży i pobytu), nie jest możliwe dofinansowanie w ramach programu VIP. O stypendium można ubiegać się jedynie wtedy, gdy nie istnieje dofinansowanie tego samego celu w tym samym czasie.
W informacjach o stawkach ryczałtu na podróż z/do Niemiec istnieje rozróżnienie na część wschodnią i część zachodnią USA, Kanady i Rosji. Gdzie przebiega granica pomiędzy częścią wschodnią i częścią zachodnią w poszczególnych krajach?

Dokładny podział na część wschodnią i część zachodnią USA, Kanady i Rosji znajduje się w informacjach o stawkach ryczałtu na podróż z/do Niemiec.

Otrzymuję już stypendium na badania naukowe za granicą. Czy mimo to mogę ubiegać się o stypendium w ramach programu VIP?
Zależy to od rodzaju stypendium. Jeżeli pierwsze dofinansowanie obejmuje ryczałt na podróż oraz miesięczne stypendium na planowane badania naukowe za granicą, wtedy nie można ubiegać się o stypendium w ramach programu VIP. W ramach programu VIP można ubiegać się o stypendium jedynie wtedy, gdy nie istnieje dofinansowanie tego samego celu w tym samym czasie.
Czy w ramach programu VIP mogę ubiegać się o dodatek/dodatki na dziecko?
W ramach programu VIP nie można otrzymać dodatków na dziecko. W przypadku przyjęcia do programu VIP istnieje jednak możliwość ubiegania się o dodatki na dzieci, przybrane dzieci i dzieci mieszkające w gospodarstwie domowym wnioskodawcy (do ukończenia przez nie 18 roku życia) w biurze Pełnomocnika ds. Rodziny Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Bliższe informacje na temat finansowego wsparcia zagranicznych doktorantów z dziećmi można uzyskać w biurze Pełnomocnika ds. Rodziny Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (familienbeauftragte@europa-uni.de).

Wybór kandydatów

W jaki sposób wybierani są kandydaci do programu VIP?
Po upływie terminu składania wniosków wszystkie nadesłane wnioski kierowane są do komisji ds. rozdziału środków w obszarze badań i młodych kadr naukowych. Komisja dokonuje wyboru spośród wszystkich nadesłanych kompletnych wniosków na podstawie kryteriów i celów programu VIP.
Czy wszystkie nadesłane wnioski są oceniane jednocześnie po upływie terminu ich składania, czy rozdział stypendiów następuje na bieżąco?

APo upływie terminu składania wniosków wszystkie zebrane wnioski kierowane są do komisji ds. rozdziału środków w obszarze badań i młodych kadr naukowych. Data nadesłania wniosku nie gra roli przy wyborze, o ile wpłynął on przed upływem terminu składania wniosków. Rozdział stypendiów nie następuje na bieżąco.

Kiedy można oczekiwać decyzji komisji?

Biuro koordynacji projektu informuje kandydatów o wpłynięciu wniosku oraz o przybliżonym terminie odpowiedzi.

Badania naukowe

W jakim okresie mogę odbyć badania naukowe za granicą (max. 3 miesiące)?
Badania naukowe za granicą można odbyć właściwie w każdym momencie aktualnego roku kalendarzowego. Dokładny okres planowanego pobytu na badaniach naukowych za granicą należy ustalić z instytucją przyjmującą.
Zostałem przyjęty na pobyt na badaniach naukowych za granicą (max. 3 miesiące) w ramach programu VIP. Czy mogę przesunąć pobyt na badaniach naukowych na okres inny niż podany we wniosku?
Przesunięcie planowanego pobytu na badaniach naukowych w ramach tego samego roku kalendarzowego jest możliwe w porozumieniu z instytucją przyjmującą oraz biurem koordynacji projektu VIP. Przesunięcie przyznanego stypendium na badania naukowe na inny rok kalendarzowy nie jest możliwe. W takim przypadku należy złożyć nowy wniosek.
Zostałem przyjęty na pobyt na badaniach naukowych za granicą (max. 3 miesiące) w ramach programu VIP. Czy mogę odbyć badania naukowe w innej instytucji przyjmującej niż podana we wniosku?
Nie, decyzja o przyjęciu kandydata na stypendium na badania naukowe w ramach programu VIP jest związana z podaną we wniosku instytucją przyjmującą. Jeżeli kandydat chciałby odbyć badania naukowe w innej instytucji zagranicznej, musi złożyć nowy wniosek do programu VIP.

Ubezpieczenie

Czy stypendium na badania naukowe za granicą obejmuje ubezpieczenie?

Nie, ubezpieczenie nie jest zawarte w ramach stypendium na badania naukowe za granicą. Stypendysta musi samodzielnie ubezpieczyć się na czas pobytu na badaniach naukowych za granicą. Stypendyści w programie VIP wspieranym przez DAAD ze środków Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (niem. BMBF) mają także zawsze możliwość ubezpieczenia się przez DAAD („Ubezpieczenie DAAD“).

Zakwaterowanie

Czy koszty zakwaterowania podczas pobytu na badaniach naukowych za granicą są uwzględnione w stypendium?

Koszty zakwaterowania podczas pobytu na badaniach naukowych za granicą należy pokryć ze stypendium w ramach programu VIP. Możliwości zakwaterowania należy ustalić z instytucją przyjmującą. Kandydat samodzielnie szuka odpowiedniego zakwaterowania podczas pobytu na badaniach naukowych za granicą. Jeżeli koszty zakwaterowania są wyższe od ryczałtu na pobyt, różnicę pokrywa stypendysta. Podwyższenie stypendium nie jest możliwe.