Banner Viadrina

Pobyt zapoznawczy

Informacje o Europejskim Uniwersytecie Viadrina

Jakie wydziały znajdują się na Europejskim Uniwersytecie Viadrina?

Europejski Uniwersytet Viadrina ma 3 wydziały: Wydział Prawa, Wydział Kulturoznawstwa oraz Wydział Nauk Ekonomicznych. Stypendia na pobyty naukowe lub pobyty zapoznawcze w ramach programu VIP można odbywać na wszystkich wydziałach Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.

Gdzie znajduje się wykaz wszystkich katedr Europejskiego Uniwersytetu Viadrina?

Wykaz wszystkich katedr na wydziałach Europejskiego Uniwersytetu Viadrina znajduje się tutaj.

Wytyczne dotyczące dofinansowania

Jakie wytyczne dotyczące dofinansowania obowiązują w ramach program VIP?

Do doktorantów z zagranicy odnoszą się następujące wytyczne dotyczące dofinansowania w ramach program VIP:

  • Stypendia na pobyt zapoznawczy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (1 miesiąc)
  • Stypendia na pobyt naukowy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (max. 3 miesiące)

Aplikacja

W jaki sposób mogę ubiegać się o dofinansowanie w ramach program VIP?

Proszę zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi aplikacji w ramach programu VIP. W przypadku wniosku o przyznanie stypendium na pobyt zapoznawczy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (1 miesiąc) proszę śledzić także aktualne nabory wniosków, gdzie znajduje się szczegółowy wykaz koniecznych do złożenia dokumentów. Proszę również mieć na uwadze terminy aktualnych naborów wniosków. Wnioski złożone poza aktualnymi naborami nie będą brane pod uwagę.

Chcę prowadzić badania naukowe na Europejskim Uniwersytecie Viadrina przez okres krótszy niż 1 miesiąc. Czy mimo to mogę ubiegać się o przyznanie stypendium zapoznawczy (1 miesiąc)?

Nie, stypendium na pobyt zapoznawczy trwające krócej niż 1 miesiąc nie jest możliwe w ramach programu VIP. W ramach stypendium na pobyt zapoznawcz obowiązkowy czas badań naukowych to jeden miesiąc.

Jakie języki trzeba znać, aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu VIP?

Do wniosku o dofinansowanie w ramach programu VIP nie trzeba załączać certyfikatów językowych. Na Europejskim Uniwersytecie Viadrina oczekuje się jednak od stypendystów prowadzących pobyt zapoznawczy znajomości języka niemieckiego lub angielskiego co najmniej na poziomie B2 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Podczas pobytu zapoznawczego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina istnieje także możliwość odbycia kursów językowych w ramach programu VIP lub w Centrum Języków Obcych.

Jakie dokumenty należy złożyć razem z aplikacja o dofinansowanie w ramach programu VIP?
Poza zaproszeniem z katedry Europejskiego Uniwersytetu Viadrina należy obowiązkowo złożyć również opinię opiekuna naukowego, szkic pracy doktorskiej łącznie ze strukturą i harmonogramen doktoratu (max. 5 stron), list motywacyjny (max. 3 strony), szczegółowy harmonogram badań naukowych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, świadectwo ukończenia studiów i zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich na macierzystej uczelni. Dokładny wykaz koniecznych do aplikacji dokumentów znajduje się we właściwych wytycznych do aktualnych ogłoszeń stypendiów.
Jak mogę otrzymać zaproszenie od nauczyciela akademickiego z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina?
Do aplikacji w ramach programu VIP należy załączyć zaproszenie wystawione wyłącznie przez jednego z profesorów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. W pierwszej kolejności kandydat proszony jest o samodzielne wyszukanie na stronie internetowej Europejskiego Uniwersytetu Viadrina informacji o katedrach, które są dla niego istotne z punktu widzenia jego badań naukowych. Kandydat powinien zwrócić się do odpowiedniego profesora z prośbą o umożliwienie pobytu na badaniach naukowych trwających max. 3 miesiące w danej katedrze w ramach programu VIP. Do prośby zawsze należy załączyć życiorys (CV) oraz opis tematu badań naukowych. W razie potrzeby także biuro koordynacji projektu służy pomocą w wyszukaniu odpowiedniej katedry na Europejskim Uniwersytecie Viadrina.
Co powinno się znaleźć w zaproszeniu z katedry Europejskiego Uniwersytetu Viadrina?

Nie istnieją wiążące wytyczne na temat treści zaproszenia z katedry Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Byłoby jednak wskazane, aby zaproszenie zawierało następujące informacje:

  • Nazwa macierzystej uczelni doktoranta
  • Temat badań naukowych doktoranta
  • Czas planowanego pobytu naukowego
  • Cele planowanego pobytu naukowego
  • Zakres opieki, którą może zaoferować katedra przyjmująca

W rubryce „Downloads“ znajduje się ponadto orientacyjny wykaz ze wskazówkami dotyczącymi zaproszenia, który ewentualnie można przesłać do katedry wystawiającej zaproszenie.

Informujemy, że udostępnienie buita w instytucji przyjmującej nie jest potrzebne aby ubiegać się VIP na stipendium w ramach programy (można ewentualnie pracować w bibliotece).

Czy opiekun naukowy powinien przesłać opinię o kandydacie bezpośrednio do biura koordynacji projektu VIP?
Proszę załączyć zarówno opinię, jak i zaproszenie bezpośrednio do aplikacji o przyznanie stypendium na pobyt zapoznawczy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Promotor kandydata nie musi wysyłać opinii osobno do biura koordynacji projektu VIP. Proszę jednak pamiętać, że opinia musi być podpisana przez promotora.
Jakie informacje powinny znajdować się w liście motywacyjnym?
Długość listu motywacyjnego w ramach aplikacji o przyznanie stypendium na pobyt zapoznawczy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina nie powinna przekraczać 3 stron. Proszę uzasadnić w liście motywacyjnym zamiar podjęcia pobytu zapoznawczego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Proszę przedstawić planowane działania na miejscu i opisać, w jaki sposób pobyt naukowy służy projektowi pracy doktorskiej i nawiązaniu kontaktów przez kandydata. Przedstawiając swoją motywację proszę również uwzględnić cele programu VIP.
Czy jako świadectwo ukończenia studiów należy złożyć poświadczone notarialnie tłumaczenie oryginalnego świadectwa?

Jeżeli kandydat dysponuje poświadczonym notarialnie tłumaczeniem oryginalnego świadectwa w języku angielskim lub niemieckim, może je załączyć do aplikacji. Kopia oryginalnego świadectwa w jedym z języków europejskich także ewentualnie wystarczy. Aby zyskać pewność, że kopia świadectwa ukończenia studiów wystarczy do złożenia aplikacji w ramach programu VIP, można skontaktować się z biurem koordynacji projektu VIP.

Co oznacza „zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich na macierzystej uczelni“?
Do aolikacji należy załączyć także zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich na macierzystej uczelni. Z zaświadczenia powinno wynikać, że kandydat jest zarejestrowanym uczestnikiem studiów doktoranckich na macierzystej uczelni lub że pisze doktorat na macierzystej uczelni. Macierzysta uczelnia wystawia kandydatowi oficjalne zaświadczenie.
Czy aplikacja o przyznanie stypendium na pobyt zapoznawczy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina powinien być w języku niemieckim czy angielskim?

Aplikacja w ramach programu VIP może być w języku niemieckim lub angielskim. Formularze wniosków i opinii znajdujące się w rubryce „Downloads“ na stronie internetowej programu są dostępne zarówno w niemieckiej, jak i angielskiej wersji językowej. Prosimy o wybranie języka, w którym kandydat (i jego promotor) w najbardziej adekwatny i efektywny sposób przedstawi planowany projekt badań naukowych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina.

Czy istnieje ograniczenie dotyczące fazy doktoratu, w której powinien znajdować się kandydat w chwili składania aplikacji?
Nie, w ramach programu VIP nie istnieją wytyczne dotyczące fazy doktoratu, w której powinien znajdować się wnioskodawca. Proszę jednak mieć na uwadze, że planowany pobyt zapoznawczy powinien logicznie wpisywać się w całkowity plan doktoratu, dlatego należy odpowiednio uzasadnić aplikacji. Aplikacja składać mogą wyłącznie doktoranci. Dofinansowanie dla uczestników staży podoktorskich w ramach programu VIP nie jest możliwe.
W jakiej formie należy przesłać dokumenty aplikacji?
Dokumenty aplikacji należy przesłać w 1 pliku PDF (max. 2 MB) drogą mailową do biura koordynacji projektu VIP (ipid-programm@europa-uni.de). Przesyłka drogą pocztową nie jest konieczna.

Finansowanie

Co obejmuje stypendium na pobyt zapoznawczy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina w ramach programu VIP?

Stypendium na pobyt zapoznawczy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina w ramach programu VIP (1 miesiąc) obejmuje ryczałt na pobyt w wysokości 1 000 euro miesięcznie. Dodatkowo stypendysta otrzymuje jednorazowo ryczałt na podróż. Wysokość ryczałtu na podróż zależy od miejsca pochodzenia stypendysty i można ją sprawdzić w rubryce „Downloads“.

Otrzymuję już stypendium doktoranckie na macierzystej uczelni. Czy mimo to mogę ubiegać się o stypendium w ramach programu VIP? Czy na czas pobytu zapoznawczego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina muszę zrezygnować z mojego stałego stypendium?

Stypendium na pobyt zapoznawczy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina w ramach programu VIP służy pokryciu dodatkowych kosztów powstałych wskutek pobytu za granicą, więc stypendysta nie musi rezygnować ze stypendium doktoranckiego swojej macierzystej uczelni. Łączenie stypendium z innymi rodzajami dofinansowania doktoratu jest możliwe. Jedynie w przypadku, gdy drugie stypendium doktoranckie także obejmuje dofinansowanie pobytu zapoznawczego za granicą (koszty podróży i pobytu), nie jest możliwe dofinansowanie w ramach programu VIP. O stypendium można ubiegać się jedynie wtedy, gdy nie istnieje dofinansowanie tego samego celu w tym samym czasie.

Otrzymuję już stypendium na pobyt naukowy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Czy mimo to mogę ubiegać się o stypendium w ramach programu VIP?
Zależy to od rodzaju stypendium. Jeżeli pierwsze dofinansowanie obejmuje ryczałt na podróż oraz miesięczne stypendium na pobyt naukowy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, wtedy nie można ubiegać się o stypendium w ramach programu VIP. W ramach programu VIP można ubiegać się o stypendium jedynie wtedy, gdy nie istnieje dofinansowanie tego samego celu w tym samym czasie.
Otrzymuję już stypendium na pobyt naukowy na innym niemieckim uniwersytecie. Bezpośrednio po nich chcę przeprowadzić pobyt naukowy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Czy mogę ubiegać się o stypendium w ramach programu VIP?
Tak, w ramach programu VIP można ubiegać się o stypendium pobyt naukowy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, które następują bezpośrednio po innych badaniach naukowych. Może się okazać, że konieczne będzie dopasowanie stypendium w ramach programu VIP do wcześniejszego stypendium na pobyt naukowy na innym niemieckim uniwersytecie. Proszę ewentualnie skontaktowac się z biurem koordynacji projektu VIP.
Czy w ramach programu VIP mogę ubiegać się o dodatek/dodatki na dziecko?
W ramach programu VIP nie można otrzymać dodatków na dziecko.
Czy możliwe jest połączenie stypendium na pobyt naukowy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (max. 3 miesiące) ze stypendium na pobyt zapoznawczy (1 miesiąc), aby dzięki temu prowadzić badania naukowe na Europejskim Uniwersytecie Viadrina przez 4 miesiące?

Łączony 4-miesięczny pobyt naukowy i stypendium na pobyt zapoznawczy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina nie jest możliwy. Można ubiegać się jednocześnie o oba stypendia, jednak ewentualne dofinansowanie możliwe jest tylko w ramach jednego z nich. Proszę mieć na uwadze, że w tym przypadku należy jednak złożyć dwa oddzielne aplikacje stypendialne. Złożenie jednego wspólnego aplikacji o przyznanie stypendium na pobyt naukowy i stypendium napobyt zapoznawczy nie jest możliwe. Można jednak w czasie trwania programu (do października 2017 roku) ubiegać się o jedno ze stypendiów i w późniejszym terminie złożyć aplikacji o przyznanie drugiego ze stypendiów.

Wybór kandidatów

W jaki sposób wybierani są kandydaci do programu VIP?
Po upływie terminu składania aplikacji wszystkie nadesłane wnioski kierowane są do komisji ds. rozdziału środków w obszarze badań i młodych kadr naukowych. Komisja dokonuje wyboru spośród wszystkich nadesłanych kompletnych wniosków na podstawie kryteriów i celów programu VIP.
Czy wszystkie nadesłane aplikacje są oceniane jednocześnie po upływie terminu ich składania, czy rozdział stypendiów następuje na bieżąco?
Po upływie terminu składania aplikacji wszystkie zebrane wnioski kierowane są do komisji ds. rozdziału środków w obszarze badań i młodych kadr naukowych. Data nadesłania aplikacji nie gra roli przy wyborze, o ile wpłynął on przed upływem terminu składania aplikacji. Rozdział stypendiów nie następuje na bieżąco.
Kiedy można oczekiwać decyzji komisji?
Biuro koordynacji projektu informuje kandydatów o wpłynięciu aplikacji oraz o przybliżonym terminie odpowiedzi.

Pobyt zapoznawczy

W jakim okresie mogę odbyć pobyt zapoznawczy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (1 miesiąc)?

Pobyt zapoznawczy Europejskim Uniwersytecie Viadrina można odbyć właściwie w każdym momencie aktualnego roku kalendarzowego. Dokładny okres planowanego pobytu zapoznawczego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina należy ustalić z katedrą przyjmującą. Proszę mieć jednak na uwadze, że wskazane jest odbycie stypendium na pobyt zapoznawczy w trakcie semestru zimowego lub letniego. W ciągu semestru odbywają się wszystkie zajęcia edukacyjne, konwersatoria i kursy językowe. Ponadto kontakty z innymi doktorantami i profesorami nawiązać można prawie wyłącznie w ciągu semestru. Z tego powodu pobyt na badaniach naukowych podczas ferii letnich/zimowych możliwy jest tylko w ścisłym porozumieniu z katedrą przyjmującą i powinien być odpowiednio uzasadniony we aplikacji. Kalendarz roku akademickiego z dokładnymi terminami znajduje się tutaj.

Jaki jest status stypendysty podczas jego pobytu zapoznawczego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina?
Status stypendysty podczas jego pobytu zapoznawczego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina zależy od niego i od planowanego przez niego pobytu. Na ogół w czasie pobytu zapoznawczego istnieją następujące możliwości: student goszczący, wolny słuchacz, bez statusu. Po przyjęciu na pobyt zapoznawczy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina stypendysta omawia szczegóły z biurem koordynacji projektu VIP.
W jakich zajęciach dydaktycznych można uczestniczyć podczas pobytu zapoznawczego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina?

Stypendysta ustala z katedrą przyjmującą, czy i w jakich zajęciach dydaktycznych może brać udział podczas pobytu zapoznawczego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Proszę uwzględnić przy planowaniu pobytu zapoznawczego także kalendarz roku akademickiego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.

Zostałem przyjęty na pobyt zapoznawczy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (1 miesiąc) w ramach programu VIP. Czy mogę przesunąć pobyt zapoznawczy na okres inny niż podany we aplikacji?
Przesunięcie planowanego pobytu zapoznawczego w ramach tego samego roku kalendarzowego jest możliwe w porozumieniu z katedrą przyjmującą Europejskiego Uniwersytetu Viadrina oraz biurem koordynacji projektu VIP. Przesunięcie przyznanego stypendium na badania naukowe na inny rok kalendarzowy nie jest możliwe. W takim przypadku należy złożyć nową aplikacje.

Ubezpieczenie

Czy stypendium na pobyt zapoznawczy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina obejmuje ubezpieczenie?

Nie, ubezpieczenie nie jest zawarte w ramach stypendium na pobyt na badaniach naukowych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Stypendysta musi samodzielnie ubezpieczyć się na czas pobytu na badaniach naukowych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Jakie ubezpieczenie jest adekwatne, zależy m.in. od preferowanego statusu stypendysty na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Stypendyści w programie VIP wspieranym przez DAAD ze środków Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (niem. BMBF) mają także zawsze możliwość ubezpieczenia się przez DAAD („Ubezpieczenie DAAD“).

Zakwaterowania

Czy koszty zakwaterowania podczas pobytu zapoznawczego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina są uwzględnione w stypendium?

Koszty zakwaterowania podczas pobytu zapoznawczego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina należy pokryć ze stypendium w ramach programu VIP. Viadrina oferuje stypendystom w ramach programu VIP różne możliwości zakwaterowania. Koszty zakwaterowania w pokojach gościnnych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina lub w domu studenckim oscylują pomiędzy 230 euro miesięcznie a 670 euro miesięcznie. Dokładny wykaz wariantów zakwaterowania można otrzymać w biurze koordynacji projektu po przyjęciu na stypendium w ramach programu VIP.

Kursy językowy

Chciałbym uczyć się języka niemieckiego. Czy podczas pobytu zapoznawczego mogę brać udział w kursach językowych oferowanych przez Europejski Uniwersytet Viadrina?

Oczywiście stypendyści mogą brać udział w kursach językowych podczas pobytu zapoznawczego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Proszę jednak mieć na uwadze, że zależy to od dostępności wolnych miejsc w Centrum Języków Obcych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina oraz od planowanego okresu pobytu zapoznawczego. Aby uczestniczyć w kursach językowych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, trzeba być ponadto zarejestrowanym jako student goszczący lub wolny słuchacz. W ramach programu VIP mogą być ponadto oferowane ewentualnie dodatkowe kursy językowe dla stypendystów.

Chciałbym uczyć się innych języków poza niemieckim. Czy mogę brać udział w kursach językowych oferowanych przez Europejski Uniwersytet Viadrina?

Stypendyści podczas pobytu zapoznawczego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina mogą oczywiście brać udział także w innych kursach językowych (poza językiem niemieckim). Proszę jednak mieć na uwadze, że zależy to od dostępności wolnych miejsc w Centrum Języków Obcych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina oraz od planowanego okresu pobytu zapoznawczego. Aby uczestniczyć w kursach językowych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, trzeba być ponadto zarejestrowanym jako student goszczący lub wolny słuchacz. W ramach programu VIP mogą być ponadto oferowane ewentualnie dodatkowe kursy językowe dla stypendystów.