Banner Viadrina

FAQ dla Polaków zainteresowanych studiami na Viadrinie

1. Jaki rodzaj matury uprawnia mnie do podjęcia studiów na Viadrinie?

Jeżeli ukończyłaś/eś liceum ogólnokształcące lub szkołę baletową, to możesz się ubiegać o studiowanie na wszystkich kierunkach Viadriny.

Jeżeli ukończyłaś/eś liceum techniczne, liceum zawodowe lub technikum, to możesz się ubiegać o studia na tych kierunkach, które są zgodne z kierunkiem ukończonej przez Ciebie szkoły średniej.

Jeżeli ukończyłaś/eś średnie studium zawodowe, to możesz się ubiegać o studia na tych kierunkach, które są zgodne z kierunkiem ukończonej przez Ciebie szkoły średniej oraz musisz ukończyć wcześniej dwuletnie studium w Polsce, również zgodne z wybranym kierunkiem.

 

2. Jakie przedmioty muszę wybrać na maturze, aby móc studiować na Viadrinie?

Aby podjąć studia na Wydziale Kulturoznawstwa, Prawa lub Nauk Ekonomicznych nie musisz zdawać żadnych szczególnych przedmiotów na maturze. Liczy się oczywiście średnia ocen i dobra znajomość języka niemieckiego.

 

3. Gdzie otrzymam ogólne informacje odnośnie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz oferty studiów?

Informacje ogólne oraz dotyczące oferty, przebiegu oraz warunków studiów znajdziesz:

Biurze Międzynarodowym,
u koordynatorki polskich studentów
Agnieszki Schmid
tel.+49 335 5534 4306

 

4. Jakie kryteria decydują o przyjęciu na studia?

Na części kierunków studiów na Viadrinie obowiązuje tzw. numerus clausus, tzn. oferowana jest jedynie ograniczona ilość miejsc. I na tych kierunkach decyduje średnia ocen na świadectwie maturalnym. Im lepsza, tym wyższe jest prawdopodobieństwo, że zostaniesz przyjęty.

 

5. Gdzie otrzymam wniosek o przyjęcie na studia na Viadrinie?

Wniosek otrzymasz w języku niemieckim lub angielskim na stronie internetowej www.uni-assist.de. Tu uzyskasz również inne, niezbędne informacje.

 

6. Jakie dokumenty muszę złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie na studia na Viadrinę?

 1. podpisany wniosek
 2. odpis lub potwierdzona kopia świadectwa maturalnego
 3. tłumaczenie na język niemiecki odpisu lub potwierdzonej kopii świadectwa maturalnego
 4. odpis lub potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 5. tłumaczenie na język niemiecki odpisu lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej
 6. odpis świadectwa ukończenia szkoły wyższej (w przypadku ubiegania się o studia masterskie)
 7. udokumentowaną znajomość języka niemieckiego
 8. udokumentowaną znajomość języka angielskiego w przypadku studiów anglojęzycznych
 9. zaświadczenie odpowiedniego wydziału Viadriny w przypadku, gdy chcesz rozpocząć studia na wyższym semestrze
 10. kopię paszportu lub dowodu osobistego (strony z nazwiskiem, imieniem, datą i miejscem urodzenia, jak również z narodowością)
 11. kolorowe zdjęcie

 

7. W jaki sposób muszę udokumentować znajomość języka niemieckiego?

 • Jeżeli chcesz studiować kulturoznawstwo, prawo, prawo polskie i niemieckie, ekonomię ogólną, zarządzanie lub międzynarodowe zarządzanie, to musisz udokumentować znajomość języka niemieckiego.

  Możesz to zrobić zdając test DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang, czyli test z języka niemieckiego dopuszczający do ubiegania się o studia) na jednym z niemieckich uniwersytetów. Viadrina uznaje test innych niemieckich uniwersytetów; możesz również ten egzamin zdać bezpośrednio na Viadrinie. Zawiadomienie o egzaminie otrzymasz wraz z zawiadomieniem o dopuszczeniu do studiów.

  Szczegóły uzyskasz w Centrum Językowym (Sprachenzentrum)
 • Zamiast testu DSH możesz przedłożyć TestDaf (Test Deutsch als Fremdsprache – test język niemiecki jako język obcy). Test taki możesz zdać w wybranych ośrodkach w Polsce. Szczegóły uzyskasz pod www.testdaf.de. Wymagane minimum na egzaminie to:

  Rozumienie ze słuchu: TDN 4
  Rozumienie tekstu:  TDN 4
  Pisanie: TDN 4
  Mówienie: TDN 4

 

8. Gdzie mogę poświadczyć kopie moich dokumentów?

Możesz to zrobić na przykład w :

 • ambasadzie lub konsulacie Niemiec w Polsce
 • w polskiej szkole
 • na polskim uniwersytecie
 • u notariusza

Viadrina nie poświadcza kopii.

 

9. Gdzie mogę przetłumaczyć kopie moich dokumentów na język niemiecki?

Musisz się zwrócić z tym do tłumacza przysięgłego.

Pamiętaj, że nawet jeżeli świetnie znasz język niemiecki, nie jesteś uprawniony do samodzielnego tłumaczenia dokumentów.

 

10.Czy muszę zdawać egzamin wstępny na Viadrinę?

Nie.

 

11.W jaki sposób muszę udokumentować znajomość języka angielskiego?

Certyfikat potwierdzający znajomość j. angielskiego wymagany jest od maturzystów jedynie przy aplikacji na kierunek IBA.

 

12.Jakie muszę mieć ubezpieczenie zdrowotne?
(patrz również "5 kroków na Viadrinę")

Po przyjęciu na studia musisz zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), którą wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do wniosku należy dołączyć dokument o ubezpieczeniu zdrowotnym własnym lub członka rodziny (rodzica/opiekuna) oraz zaświadczenie o studiowaniu, wydawane przez uczelnię, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 

13.W jaki sposób przelicza się średnią ocen z polskiego systemu na system niemiecki?

W celu przeliczenia średniej ocen z zagranicznych systemów na system niemiecki używa się na całym terenie Niemiec odpowiedniej formuły.

 

14.Czym różnią się od siebie „stara” i „nowa” matura?

Tzw. „stara” matura składa się jedynie z jednej części; każdy przedmiot jest osobno oceniony. Jeżeli posiadasz taką maturę, musisz przedłożyć jej poświadczoną i przetłumaczoną kopię.

„Nowa” matura składa się z dwóch części: po pierwsze ze świadectwa ukończenia szkoły, gdzie każdy przedmiot jest osobno oceniony   oraz po drugie, ze świadectwa dojrzałości, gdzie każdy przedmiot otrzymał pewną liczbę punktów. Jeżeli posiadasz taką maturę, musisz przedłożyć poświadczone i przetłumaczone kopie bądź odpisy obu części.

Zarówno „stara” jak i „nowa” matura uprawniają w równej części do studiowania na Viadrinie.

 

15.Ile kosztują studia na Viadrinie?

Studia na Viadrinie są bezpłatne. Raz na semestr należy wnieść opłatę semestralną zawierającą m.in. koszt biletu na wszystkie środki komunikacji w landzie Brandenburg łącznie z Berlinem. Viadrina oferuje poza tym stypendia startowe dla studentów z Polski.

 

16. Kto decyduje o przyjęciu mnie na studia?
(patrz również "5 kroków na Viadrinę")

Jeżeli UNI-ASSIST po sprawdzeniu dokumentów stwierdzi, że formalnie spełniają one wymagane kryteria, to wtedy dokumenty te zostają przekazane Viadrinie, gdzie zostają poddane dalszej weryfikacji.

Ostateczna decyzja o przyjęciu na studia zostaje podjęta przez Viadrinę.

 

17.Gdzie muszę dostarczyć moje dokumenty o przyjęcie na studia na Viadrinę?
(patrz również "5 kroków na Viadrinę")

Zadanie sprawdzania dokumentów studentów zagranicznych starających o studia na Viadrinie powierzyliśmy  organizacji UNI-ASSIST e.v. Dlatego też komplet dokumentów o przyjęcie na Viadrinę proszę wysłać na adres:

 

Europa-Universität Viadrina
c/o UNI-ASSIST e.V.
11507 Berlin
Germany

 

Koszty manipulacyjne wynoszą 30 EUR.

I pamiętaj, że dokumenty muszą znaleźć się w wymaganym terminie właśnie w tym miejscu.

Bliższe informacje na temat UNI-ASSIST oraz wymagane fomularze znajdziesz na stronie www.uni-assist.de