Banner Viadrina

Wymiana studencka

Jeden lub dwa semestry studiów za granicą!

W trakcie studiów na Uniwersytecie Europejskim Viadrina istnieje możliwość studiowania za granicą przez jeden lub dwa semestry. To możliwość, którą trzeba wykorzystać.

W zależności od wyboru miejsca pobytu za granicą studenci mają następujące opcje:

Erasmus+ (UE)

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, w ramach którego studenci mogą odbyć jeden lub dwa semestry studiów zagranicznych w jednym z europejskich krajów uczestniczących w programie. Dla studentów, którzy otrzymają miejsce na jednej z naszych uczelni partnerskich w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+, przewidziane jest stypendium wyjazdowe i są również zwolnieni z opłat za studia za granicą.


Kraje pozaeuropejskie

Pobyt na studiach za granicą możliwy jest na wszystkich uczelniach pozaeuropejskich, z którymi mamy zawarte umowy partnerskie. Można je znaleźć na naszych listach partnerów. Na wszystkich uczelniach partnerskich nasi studenci zwolnieni są z opłat za studia.


Międzynarodowy podwójny dyplom

Uniwersytet Europejski Viadrina utrzymuje ścisłą współpracę z wieloma uczelniami w Europie i poza nią na podstawie tak zwanych porozumień dwustronnych lub wielostronnych. Studenci Uniwersytetu Europejskiego Viadrina mają więc możliwość uzyskania dwóch lub trzech dyplomów ukończenia studiów.

Erasmus+ z krajami partnerskimi (KA107) obejmujący pobyt na studiach na Ukrainie, w Gruzji i w Rosji

Wsparcie finansowe KA107 w ramach programu Erasmus+ umożliwia wyjazdy do „krajów spoza programu“ – tak zwanych krajów partnerskich. Są to z reguły kraje spoza UE. Wspierane są wyjazdy studentów i doktorantów do Niemiec oraz z Niemiec. Dofinansowanie obejmuje stypendium oraz ryczałt na koszty podróży.

Samodzielnie zorganizowany pobyt za granicą

Pobyt na studiach za granicą na uczelni spoza listy partnerów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina jest zasadniczo możliwy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nie możemy uznać kursów wszystkich uczelni zagranicznych. Dlatego też należy odpowiednio wcześniej uzgodnić z nami wybór takiej uczelni. Prosimy wysłać drogą mailową do właściwego koordynatora nazwę uczelni zagranicznej i link do jej strony internetowej. Można także od razu przysłać nam krótkie opisy wybranych przez siebie tamtejszych kursów. Po sprawdzeniu tych danych udzielimy informacji, czy pobyt i kursy za granicą są uznawalne.

Uwaga:
Należy pamiętać, że w przypadku samodzielnego organizowania pobytu na studiach za granicą trzeba uiścić czasem bardzo wysokie opłaty za studia, których nie ma w przypadku naszych programów partnerskich. Częściowo – do 4 600 euro (stan z 2015 roku) – można je bezzwrotnie pokryć z dofinansowania BAföG na pobyt za granicą. Ponadto osoby samodzielnie organizujące swój pobyt na studiach za granicą nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach programu Erasmus+ (w przypadku pobytu w Europie) lub PROMOS (w przypadku pobytu poza Europą).