Banner Viadrina

Koszty i Finansowanie

Koszty

Opłaty za studia

W przypadku pobytu za granicą na uczelni partnerskiej Uniwersytetu Europejskiego Viadrina z reguły nie trzeba dokonywac opłat za studia. Czasami jednak ponosi się niewielkie koszty administracyjne uczelni partnerskiej, np. za wydanie legitymacji studenckiej lub obowiązkowe członkostwo w organizacji studenckiej, które daje prawo do zniżek.

Uwaga: W przypadku samodzielnego organizowania studiów za granicą z reguły trzeba uiścić opłaty za studia. Dokładne informacje o ich wysokości znaleźć można najczęściej bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych uczelni zagranicznych.

Koszty utrzymania

Chociaż koszty utrzymania nie powstają tylko w związku z pobytem zagranicznym, nie należy bagatelizować w szczególności następujących wydatków za granicą:

Ta lista nie jest kompletna, ale daje pewien obraz ewentualnych dodatkowych kosztów. W odpowiednim czasie, czyli jeszcze przed złożeniem wniosku o pobyt za granicą, trzeba zebrać informacje na temat spodziewanych wydatków. Nie należy zapominać, że koszty utrzymania w niektórych krajach (np. w Wielkiej Brytanii czy USA, ale także w krajach skandynawskich) są wyższe niż porównywalne koszty w Niemczech.

Informacje na temat kosztów utrzymania znaleźć można np.:


Uwaga:
Jeżeli kandydat ubiega się o stypendium lub je otrzymuje, powinien sprawdzić w wytycznych dot. przyznawania stypendiów, w jakim stopniu zostają pokryte także koszty podróży lub czy w trakcie pobytu za granicą stypendium może być dalej wypłacane w dotychczasowej formie.

Finansowanie

Podczas pobytu za granicą na jednej z europejskich uczelni partnerskich Uniwersytetu Europejskiego Viadrina studenci otrzymują stypendia wyjazdowe Erasmus+. Ubieganie się o stypendium wyjazdowe Erasmus+ bezpośrednio w UE nie jest możliwe.
Wysokość stypendium wyjazdowego Erasmus+ 2018/19
Wysokość wsparcia finansowego dla studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus+ zależy od zróżnicowanych kosztów utrzymania w krajach docelowych („Kraje programu“). Stypendium wyjazdowe przyznawane jest na max. 4 miesiące i 20 dni na semestr za granicą (przy czym jeden miesiąc odpowiada 30 dniom). Wysokość stypendium jest określona w Grant Agreement i może zostać skorygowana w kolejnych latach akademickich, w zależności od wysokości dofinansowania przyznanego Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina w ramach programu Erasmus+.

Grupa krajów 1: 420 € / miesiąc lub 14 € / dzień

Dania, Finlandia, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja

Grupa krajów 2: 360 € / miesiąc lub 12 € / dzień

Austria, Belgia, Francja, Grecja, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Cypr, Włochy

Grupa krajów 3: 300 € / miesiąc lub 10 € / dzień

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
Decydujące znaczenie dla wyliczenia rat ma potwierdzona przez uczelnię partnerską data na „Letter of Confirmation of Host Institution (Confirmation of Arrival and Departure)“. Studenci otrzymują dofinansowanie Erasmus+ w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 70-100% stypendium zostaje przelana w ciągu ok. 2-4 tygodni po nadesłaniu potwierdzenia przyjazdu w Letter of Confirmation. Druga rata zostaje analogicznie ew. wypłacona po nadesłaniu potwierdzenia wyjazdu w Letter of Confirmation.
 • Tylko dla studentów, którzy otrzymali miejsce w ramach programu wymiany na jednej z następujących uczelni partnerskich na Ukrainie, w Gruzji lub w Rosji:

Ukraina
  • Akademia Kijowsko-Mohylańska
  • Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie
  • Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Karazina

Gruzja
  • Tbiliski Uniwersytet Państwowy

Rosja
  • Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny
  • Moskiewski Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny
  • Petersburski Uniwersytet Państwowy
  • Uralski Uniwersytet Federalny w Jekaterynburgu
 • Możliwe są 5- lub 10-miesięczne wyjazdy stypendialne dla studentów studiów licencjackich (bachelor) i magisterskich (master) oraz doktorantów wszystkich wydziałów. Stypendium wynosi 650 euro/miesiąc. Do tego dochodzi ryczałt na podróż w wysokości 275 euro lub 360 euro, w zależności od odległości. Więcej informacji można uzyskać po pomyślnej rekrutacji na jeden z wyżej wymienionych uniwersytetów.

KA107-Koordynator: Oleksii Isakov
Dla kogo przeznaczone jest to stypendium?
 1. Dla studentów studiów licencjackich (bachelor) i magisterskich (master) Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, którzy chcą odbyć semestr studiów na jednej z naszych uczelni partnerskich w kraju pozaeuropejskim.
 2. Dla studentów studiów magisterskich (master), którzy chcieliby pojechać do kraju pozaeuropejskiego w celu ukończenia pracy dyplomowej.
 3. Dla studentów studiów licencjackich (bachelor) i magisterskich (master), którzy w kraju poza UE chcą odbyć praktykę związaną z tematem ich studiów (szczegółowe informacje znajdują się na stronach Career Center).
Jakie wymogi trzeba spełnić?
 1. Studenci muszą wykazać, że są zarejestrowani na którymś z kierunków Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i ich celem jest ukończenie tu studiów.
 2. Przyznanie stypendium PROMOS uzależnione jest od wyników w nauce, więc otrzymać je mogą tylko studenci ze średnią ocen lepszą niż 2,5 (w przypadku prawników: lepszą niż 9 punktów).
 3. Stypendia na ukończenie pracy dyplomowej nie są przeznaczone na udział w zajęciach uczelnianych. Wniosek o przyznanie takiego stypendium można złożyć tylko po potwierdzeniu przydzielenia tematu pracy dyplomowej i uzyskaniu zgody osoby wyznaczonej do opieki lub kontaktu za granicą.
 4. Udzielamy informacji o możliwościach połączenia stypendium PROMOS z innymi stypendiami – kontakt: Christin Reise.
Co obejmuje stypendium?
 1. Na pobyt na studiach przewidziane jest miesięczne stypendium w wysokości zazwyczaj 300 euro; stypendium wypłacane jest na max. 4 miesiące (nawet jeśli pobyt za granicą trwa dłużej).
 2. Na pobyt na praktykach przewidziane jest miesięczne stypendium; stypendium wypłacane jest na max. trzy miesiące (nawet jeśli pobyt za granicą trwa dłużej).
 3. Na pobyt w celu ukończenia pracy magisterskiej (master) przewidziana jest jednorazowa wypłata ryczałtu na podróż, którego wysokość wynika z wytycznych DAAD.
Jakie dokumenty należy złożyć w ramach wniosku?
 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. List motywacyjny
 3. Zgoda uczelni zagranicznej
 4. Aktualny wykaz ocen (wydruk z viaCampus i/lub lista i kopie zaliczeń)
 5. Potwierdzenie znajomości języka (potwierdzenie ukończenia kursów językowych / certyfikaty językowe)
 6. Jeżeli kandydat chciałby napisać pracę magisterską (master) za granicą:
  • Potwierdzenie przydzielenia tematu pracy dyplomowej
  • Zgoda osoby wyznaczonej do opieki lub kontaktu za granicą
  • Harmonogram pracy za granicą
  • Opinia opiekuna naukowego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
 7. Kopia dowodu osobistego lub paszportu
 8. Ewentualnie zaświadczenia o BAföG lub innych dofinansowaniach
Termin i miejsce naboru wniosków:
W ciągu roku podajemy w tym miejscu kilka terminów naboru wniosków. Termin końcowy kolejnego naboru wniosków (na pobyt za granicą w semestrze zimowym 2017/18) to 21 czerwca 2017 r., godz. 10:00. Wnioski należy składać w Dziale Spraw Międzynarodowych w AM 207 (proszę ewentualnie korzystać także ze skrzynki pocztowej przed pokojem AM 213).

Udzielamy szczegółowych informacji na temat programu PROMOS. Koordynator: Christin Reise

Tylko dla Nauk Ekonomicznych z Pontificia Universidad Javeriana Cali / Kolumbia:

W ramach programu ISAP (międzynarodowe partnerstwa edukacyjne między uczelniami) studenci studiów licencjackich (bachelor) Wydziału Nauk Ekonomicznych mogą ubiegać się o pełne stypendia, łącznie z ryczałtem na podróż i dodatkiem na ubezpieczenie zdrowotne.
Wysokość dofinansowania:
 • Ryczałt na podróż jednorazowo 1275 €, dodatek na ubezpieczenie zdrowotne 35 € / miesiąc (na max. 10 miesięcy), ryczałt na pobyt 825 € / miesiąc (na max. 10 miesięcy).
Wymogi aplikacyjne:
 • Zarejestrowany student studiów licencjackich (bachelor) IBA (International Business Administration) lub IBWL (Międzynarodowa Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw).
 • min. 4 semestry ukończone w momencie wyjazdu.
 • Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1-B2 w momencie wyjazdu (min. jeden ukończony kurs na poziomie zaawansowanym lub równoważnym).
osoba do kontaktu: Julian Irlenkäuser
W ramach programu DAAD „Zintegrowane międzynarodowe kierunki studiów z podwójnym dyplomem“ studenci mogą ubiegać się o pełne stypendia, łącznie z ryczałtem na podróż i dodatkiem na ubezpieczenie zdrowotne.
Dla studiów licencjackich (bachelor) IBWL (Międzynarodowa Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw) / IBA (International Business Administration) z Universidad Católica de Córdoba/Argentinien:
Wysokość dofinansowania:
 • Ryczałt na podróż jednorazowo 1225 €, dodatek na ubezpieczenie zdrowotne 35 € / miesiąc (na max. 10 miesięcy), ryczałt na pobyt 825 € / miesiąc (na max. 10 miesięcy).
Wymogi aplikacyjne:
 • Zarejestrowany student studiów licencjackich (bachelor) IBA (International Business Administration) lub IBWL (Międzynarodowa Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw).
 • min. 4 semestry ukończone w momencie wyjazdu.
 • Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1-B2 w momencie wyjazdu (min. jeden ukończony kurs na poziomie zaawansowanym lub równoważnym).
osoba do kontaktu: Julian Irlenkäuser

Dla Master European Studies z Istanbul Bilgi University/Turcja:
Wysokość dofinansowania:
 • Ryczałt na podróż jednorazowo 225 €, dodatek na ubezpieczenie zdrowotne 35 € / miesiąc (na max. 10 miesięcy), ryczałt na pobyt 775 € / miesiąc (na max. 10 miesięcy).
Wymogi aplikacyjne:
 • Zarejestrowany student studiów magisterskich (master) European Studies.
 • min. 2 semestry ukończone w momencie wyjazdu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
osoba do kontaktu: Kerstin Hinrichsen
 • Tylko dla studentów, którzy otrzymali miejsce w ramach programu wymiany Uniwersytetu Europejskiego Viadrina z krajami partnerskimi WNP.
 • Wniosek do programu Go East zostaje złożony przez Uniwersytet Europejski Viadrina, nie można ubiegać się indywidualnie o stypendium. Tym samym, po otrzymaniu potwierdzenia z uczelni partnerskiej Uniwersytetu Europejskiego Viadrina w danym kraju, informujemy kandydata bezpośrednio o możliwości uzyskania stypendium. Warunkiem wstępnym jest zatwierdzenie naszego wniosku przez DAAD.
 • Stypendium trwa ok. 5 miesięcy i obejmuje 300 euro / miesiąc. Do tego może dojść jednorazowo zależne od kraju docelowego dofinansowanie kosztów podróży i kursu językowego w wysokości max. 500 €


osoba do kontaktu: Torsten Glase

Dofinansowanie zgodnie z federalną ustawą o wspieraniu kształcenia (niem. BAföG) to państwowe dofinansowanie, które zależy od spełnienia określonych warunków (np. obywatelstwo, wiek, kwalifikacje, dochody). Aktualne regulacje można znaleźć na stronach internetowych dotyczących dofinansowania BAföG na pobyt za granicą.
Polecamy poszukać tam odpowiedzi na następujące pytania:
 • Kiedy jestem uprawniony do dofinansowania BAföG na studia za granicą?
 • Gdzie znajduje się właściwy dla mnie urząd BAföG (w zależności od kraju związkowego właściwe są różne urzędy BAföG)?
 • O jakich terminach trzeba pamiętać?
 • W jaki sposób pobyt za granicą wlicza się do całkowitego okresu dofinansowania?
 • Jakie dodatki do dofinansowania BAföG mogę otrzymać?

Uwaga: Osoby nieuprawnione do krajowego dofinansowania BAföG nie są jednak wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie BAföG na pobyt za granicą, ze względu na odmienne podstawy kalkulacji. W celu oceny potencjalnego dofinansowania można skorzystać z kalkulatora BAföG, w który należy wpisać swój kraj docelowy.

„Pożyczka edukacyjna“ jest inną możliwością finansowania studiów za granicą. Pożyczki edukacyjne udzielane są na stosunkowo korzystnych warunkach w celu finansowania projektów edukacyjnych. Więcej informacji znaleźć można na stronach Federalnego Urzędu Administracyjnego.

Istnieje szereg przyznających stypendia organizacji, fundacji itp., które dofinansowują wyjazdy za granicę. Każda z tych organizacji ma własną procedurę aplikacyjną i własne warunki przyznawania stypendiów. Kierują się tu przede wszystkim kwalifikacjami naukowymi i osobistymi, które zazwyczaj trzeba wykazać poprzez wyniki w nauce, opinie nauczycieli akademickich oraz opis pobytu na studiach lub badaniach. Należy przy tym również przestrzegać terminów, często o wiele wcześniejszych niż planowane studia za granicą.
Uwaga: Podwójne dofinansowanie często nie jest możliwe! Pobyt za granicą często nie może być dofinansowany równocześnie przez więcej niż jedną przyznającą stypendia organizację. W przypadku BAföG i dofinansowania z UE istnieją pewne wyjątki. Ponadto Deutschlandstipendium może być w określonych ramach łączone z innym dofinansowaniem.
Przykłady organizacji przyznających stypendia i innych źródeł informacji o stypendiach:
 • Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) / Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej: Terminy ubiegania się o stypendia DAAD zależą od rodzaju stypendium i kraju docelowego. Informacji o stypendiach DAAD należy zasięgnąć odpowiednio wcześnie, ze względu na bardzo wczesne terminy naboru wniosków. Więcej informacji znaleźć można na stronach stypendiów DAAD.
 • Komisja Fulbrighta: Komisja Fulbrighta przyznaje stypendia na pobyt na studiach w USA. Prosimy o kontakt z Nicole Klück, która na Uniwersytecie Europejskim Viadrina udziela informacji i jest odpowiedzialna za nabór wniosków. Prosimy o bieżące sprawdzanie informacji na stronach Komisji Fulbrighta, ponieważ ciągle pojawiają się różne stypendia z różnymi terminami składania wniosków. Aktualnie: Stypendium dla Graduate Students. Termin składania wniosków: 20 czerwca w AM 209.
 • GFPS: Stowarzyszenie GFPS przyznaje stypendia niemieckim studentom i doktorantom, którzy są zainteresowani pobytem semestralnym na polskiej albo czeskiej uczelni, lub też semestralnym kursem językowym w Polsce.
 • Fundacja ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius:Arnold Heidsieck Scholarships“ na jedno- lub dwusemestralne pobyty na studiach na uniwersytetach w USA. Stypendia przeznaczone są dla studentów studiów licencjackich (bachelor) nauk humanistycznych, których głównymi obszarami tematycznymi studiów są niemiecka kultura, język, historia, muzyka lub sztuka
 • Fundacje: Na stronach Federalnego Związku Fundacji Niemieckich można znaleźć informacje na temat dofinansowania przez różne fundacje.
 • Stypendialna baza danych: Na stronach ScholarshipPortal uzyskać można informacje na temat różnych programów stypendialnych na całym świecie.
 • Mystipendium: Również na stronie internetowej mystipendium.de można znaleźć obszerne informacje na temat możliwości stypendialnych.
 • Scholarships Times: Na stronach Scholarships Times można znaleźć informacje na temat międzynarodowych stypendiów dla studentów wszystkich dziedzin oraz doktorantów na całym świecie.
 • Fundacja Studienstiftung des Deutschen Volkes: Nowy nabór wniosków w ramach programu stypendialnego „Metropolie w Europie Wschodniej“ – aktualne informacje na temat naboru wniosków.
 • Eidam & Partner: Eidam & Partner przyznają studentom studiów magisterskich (master) stypendia na pobyt za granicą niezależnie od kraju docelowego.
 • National Scholarship Programe of the Slovak Republic: Również na stronie internetowej www.scholarships.sk można znaleźć obszerne informacje na temat możliwości stypendialnych.
 • Stypendium Mawista: Stypendium na studia za granicą z dzieckiem.
 • StudyPortals Scholarship: Stypendium motywacyjne na pobyt za granicą.
 • Europejska stypendialna baza danych: Inicjatywa na rzecz transparentnego finansowania studiów (niem. ItS) uruchomiła europejską stypendialną bazę danych z European Funding Guide.
 • Study Advisory Scholarships: Stypendia na pobyt na studiach i praktykach za granicą.
 • Dofinansowanie studiów Down Under fundacji Institut Ranke-Heinemann: Wsparcie finansowe w wysokości 10% opłat za studia na uniwersytetach w Australii i Nowej Zelandii (tylko w przypadku samodzielnie zorganizowanego pobytu za granicą)
 • Pełne stypendia fundacji Insitut Ranke-Heinemann: Dofinansowanie obejmuje opłaty za studia za jeden semestr na uniwersytetach w Australii i Nowej Zelandii. Dofinansowanie otrzymują zarówno studenci studiów licencjackich (bachelor) i magisterskich (master), jak i doktoranci. Kandydaci prowadzeni przez Institut Ranke-Heinemann i zarejestrowani na uniwersytecie w Australii lub Nowej Zelandii mają szansę wygrać dofinansowanie kosztów podróży.