Banner Viadrina

Rekrutacja na programy wymiany zagranicznej

Tutaj znajdują się wszystkie informacje na temat naboru wniosków o odbycie semestru zagranicznego. Proszę uważnie przeczytać wskazówki i zwrócić się do nas w przypadku pytań.

Studia za granicą w Europie (Erasmus+) lub poza Europą (Non-EU) 2019/20

Standardowy proces rekrutacji – pierwsza runda naboru wniosków

 • Aktywacja portalu aplikacji online (DE|EN) : 14 listopada 2018r.
 • Termin składania wniosków: 11 grudnia 2018r. (godz. 13:00)

Przydział miejsc pozostałych

Aplikacja na pozostałe miejsca następuje poprzez druga rundę aplikacyjna i w trzecim kroku poprzez postępowanie „kto pierwszy ten lepszy“.

Druga runda rekrutacyjna

 • Aktywacja listy z pozostałymi miejscami oraz portalu aplikacji online (DE|EN) drugiej rundy rekrutacji: 14.02.2019r.
 • Termin składania wniosków: 26.02.2018 o godz. 14:00
Jeśli rejestrujesz się po raz pierwszy wysłanie linku do aktywacji może się przedłużyć, proszę tez sprawdzać folder ze spamem. Jeśli rejestrowałaś/eś się już w naszym portalu aplikacyjnym online, prosimy używać istniejące dane dostępowe.

Postępowanie „kto pierwszy ten lepszy“

Aktywacja listy z pozostalymi miejscami: ok. 01.04.2019,
Start składania wniosków: ok. 09.04.2018 r. od 9:30. - po tym termine miejsca pozostałe rozdawane są na bieżąco
Wnioski o pobyt na studiach za granicą przyjmowane są w ramach procedury centralnej tylko raz w roku w listopadzie/grudniu. Procedura obejmuje cały rok akademicki: Na początku grudnia 2016 r. składa się wniosek o pobyt za granicą w semestrze zimowym 2017/2018 i/lub w semestrze letnim 2018.
Po zakończeniu standardowego procesu rekrutacji przydzielane są pozostałe miejsca.

Proces przebiega następująco:
 1. Uniwersytet Europejski Viadrina zawiera umowy z uczelniami partnerskimi.
 2. Kandydaci składają na Uniwersytecie Europejskim Viadrina wnioski o pobyt zagraniczny na objętych umową uczelniach partnerskich.
 3. Jeżeli po naszej rekrutacji kandydat potwierdzi przyjęcie zaproponowanego miejsca, przedstawiamy jego kandydaturę uczelni partnerskiej/uczelniom partnerskim, na którą/które zostanie skierowany.
 4. Następnie kandydat składa wniosek bezpośrednio na uczelnię partnerską/uczelnie partnerskie. Bezpośrednia aplikacja na uczelni partnerskiej lub bezpośredni z nią kontakt przed wytypowaniem kandydatów nie są możliwe.

Proszę zwrócić uwagę na różnice w szczegółach składania wniosków na poszczególnych wydziałach:
Wszystkie dokumenty złożone w ramach wniosku stanowią kryterium w naszej rekrutacji na pobyt za granicą:

 • Zaliczone przedmioty studiów (średnia ocen i liczba przedmiotów)
 • Tylko dla studentów studiów licencjackich wydziału ekonomii - co najmniej 24 ECTS ukończonych w czasie składania wniosku
 • Znajomość języków obcych
 • List motywacyjny
 • Aktywność w inicjatywach studenckich (np. w Interstudis) lub w innych organizacjach
 • Ogólne wrażenie w porównaniu z innymi kandydatami.
Wrzesień – listopad
(lub wcześniej)
Początek listopada/
początek grudnia
Początek/ połowa styczniaKoniec stycznia
Uzyskanie informacji: Początek listopada:
Aktywacja portalu aplikacji online na International Day Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Początek grudnia:
Termin składania dokumentów aplikacyjnych.

Kandydaci ubiegający się o pobyt zagraniczny poza Europą (Non-EU) są
najczęściej zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne. Jedynie w wybranych przypadkach na rozmowy
zaprasza się również kandydatów ubiegających się o pobyt zagraniczny w Europie lub o uzyskanie podwójnego dyplomu (informacje niestety tylko dostępne w j. niemieckim).
Informacja o wynikach procesu rekrutacji rozsyłana jest drogą mailową. To nie jest jeszcze ostateczne potwierdzenie przyjęcia na pobyt na studiach za granicą.
Decyzja należy do uczelni partnerskiej, którą informujemy o wyborze. Z reguły jednak wytypowani przez nas studenci zostają tam zaaprobowani.
Początek lutegoŚrodek lutego/ kwiecień Luty – majLuty – grudzień
W tym terminie należy nas poinformować, czy przyjmuje się zaproponowane miejsce za granicą.

Rozpoczyna się przydział miejsc pozostałych

W trakcie spotkań informacyjnych wyjaśniamy procedury naboru wniosków na poszczególnych uczelniach partnerskich. Udzielamy
praktycznych informacji na temat studiów, uznawalności (DE|EN) kursów i życia za granicą. Spotkania informacyjne mają
podstawowe znaczenie dla kandydatów, których obecność na nich jest wiążąca.
Wytypowani przez nas kandydaci otrzymują od uczelni partnerskich, na które zostali wybrani, informacje na temat dokumentów koniecznych
do złożenia wniosku. Dokumenty należy złożyć na uczelnię partnerską w wyznaczonym terminie.