Banner Viadrina

FAQ – Pytania o uznawanie zaliczeń

Nowe zasady dotyczące kierunków studiów (FSO)

 • Wszystkim studentom BA (bachelor) i MA (master) Wydziału Nauk Ekonomicznych (WiWi) uznaje się max. 30 punktów ECTS w ciągu semestru za granicą (równowartość 5 kursów po 6 punktów ECTS lub tylko dla IBWL (Międzynarodowa Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw) i IBA (International Business Administration) BA (bachelor) z uznaniem znajomości języka 3 kursy po 6 punktów ECTS + zwolnienie z Unicert II 12 punktów ECTS poza językiem angielskim). Wyjątek dla IBWL z uznaniem znajomości języka Unicert III: max. 36 punktów ECTS (= 3 kursy po 6 punktów ECTS + zwolnienie z Unicert III 18 punktów ECTS tylko język angielski).

 • Wszyscy studenci BA (bachelor) i MA (master) Wydziału Nauk Ekonomicznych (WiWi) z obowiązkowym wyjazdem zagranicznym muszą ukończyć co najmniej dwa uznawalne kursy (12 punktów ECTS) za granicą.
 • Wszyscy studenci BA (bachelor) i MA (master) Wydziału Nauk Ekonomicznych (WiWi) bez obowiązkowego wyjazdu zagranicznego są zachęcani do uzyskania co najmniej 30 punktów ECTS, ale z formalnego punktu widzenia nie muszą tego robić. Aby jednak pobyt za granicą znalazł się na świadectwie końcowym, powinien zostać odbyty jeden uznawalny kurs zagraniczny (6 punktów ECTS).

 
Stare zasady dotyczące studiów i egzaminów (SPO) 

 • Wszyscy studenci BA (bachelor) ekonomii mogą zaliczyć max. 45 punktów ECTS. 5 ECTS odpowiadają zazwyczaj jednemu kursowi na Viadrinie - czyli można zaliczyć max. 9 przedmiotów.
  Przy podwójnych dyplomach można ewentualnie zaliczyć więcej przedmiotów. Proszę skonsultować się przedtem z panem Glase.
 • Studenci IBA-Master mogą zaliczyć max. 6 przedmiotów. Aby informacja o pobycie za granicą znalazła się na dyplomie końcowym trzeba zdać i zaliczyć co najmniej jeden kurs. Polecamy studentam uzyskania 30 punktów ECTS, ale z formalnego punktu widzenia nie muszą tego robić. Przy podwójnych dyplomach można ewentualnie zaliczyć więcej przedmiotów.

 • Studenci BA IBWL muszą zebrać min. 10 Credit Points
 • Wszystkim studentom BA (bachelor) i MA (master) Wydziału Nauk Ekonomicznych (WiWi) polecamy uzyskania 30 punktów ECTS, ale z formalnego punktu widzenia nie muszą tego robić. Aby informacja o pobycie za granicą znalazła się na dyplomie końcowym trzeba zdać i zaliczyć co najmniej jeden kurs.

Nowe zasady dotyczące kierunków studiów (FSO) dla wszystkich studentów BA (bachelor) i MA (master) Wydziału Nauk Ekonomicznych (WiWi)

 • Na ogół uznaje się 6 kursów z min. 5 punktami ECTS. Jeżeli kurs ma mniej niż 5 punktów ECTS, można ewentualnie połączyć kilka kursów z tej samej dziedziny.

Uwaga: Według amerykańskiego Points System 3 units odpowiadają 5 credit points ECTS.


Stare zasady dotyczące studiów i egzaminów (SPO)

 • Studenci BA (bachelor) Wydziału Nauk Ekonomicznych (WiWi):
  Zasadniczo powinien mieć 5 ECTS. W przypadku kiedy kurs ma mniej niż 4 ECTS, można zaliczyć więcej kursów o podobnej tematyce jako jeden na Viadrinie.
 • Studenci MA (master) (WiWi): Przedmioty powinny mieć 5-7 punktów, zależnie od tego, czy jest to moduł T, G, E lub S.

Zasadniczo obowiązuje dyrektywa przyjęta dla uznawalności przedmiotów studiów i egzaminów zaliczonych za granicą.

Studentom BA (bachelor) uznaje się przede wszystkim kursy z 3. roku studiów za granicą, które można przyporządkować do głównych modułów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i które nie różnią się od nich znacząco. Przypadek szczególny: W module Finance mogą zostać uznane max. dwa kursy zagraniczne, ponieważ należy uzyskać pozytywny wynik z „Teorii stosowanej rynku kapitałowego“ lub „Teorii rynku kapitałowego“ na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (moduł obowiązkowy).

Studentom MA (master) uznaje się przede wszystkim kursy studiów magisterskich (master) lub kursy od 4. roku studiów za granicą, które można przyporządkować do modułów studiów magisterskich (master) Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (moduł T, G, R, S) i które nie różnią się od nich znacząco.

Studenci nauk ekonomicznych powinni omówić uznawalność wybranych przez siebie kursów na uczelni zagranicznej z Torstenem Glase. W jaki sposób powinno się to odbyć, można przeczytać na następujących stronach internetowych.

 • Na stronach internetowych zagranicznych uniwersytetów.(Proszę zapamiętać, że listy z aktualnymi przedmiotami tak samo jak na Viadrinie, są opublikowane dopiero kilka tygodni przed ropoczęciem nowego semestru. Prosimy zorientować się na listach z poprzedniego semestru.)

 • Zapytać się studentów którzy byli na wybranej uczelni zagranicy. Aby dostać dane kontaktowe można nam napisać e-maila lub bezpośrednio zadać swoje pytania w grupie "Viadrina Students Abroad" na Facebooku. Również można znaleść więcej informacji w sprawozdaniach byłych studentów.

 • Oceny z przedmiotów studiów zaliczonych za granicą przeliczane są na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
  za pomocą poniższej tabeli.


Należy napisać samodzielnie pracę na co najmniej 10 stron na zagranicznym uniwersytecie. W przypadku pracy grupowej na każdego piszącego musi przypadać ok. 10 stron. (Możliwe jest też napisanie kilku krótszych prac na ten sam kurs o łącznej długości 10 stron). Proszę wziąć pod uwage, że Eigenleistungsschein musi być pisany w kursie ekonomicznym. Prace pisane np. na zaliczenie modułu kulturosnastwa, nie mogą zostać uznane.

Prace należy przesłać razem z wnioskiem o uznanie jako plik PDF pocztą elektroniczną do Pana Torstena Glase.

Około 3 tygodnie od dostarczenia wszystkich dokumentów do Biura Międzynarodowego (Transcrips of Record, formularz B, ew. praca seminaryjna) przyjdzie powiadomienie na konto mailowe viadrina, że można odebrać certyfikat w AM 207.

Aby oceny pojawiły się na portalu viaCampus trzeba oddać odebrany certyfikat z zaliczeniami w biurze egzaminacyjnym (Prüfungsamt) lub wrzucić kopię certyfikatu do skrzynki pocztowej okok tego biura.


Jest to certyfikat, który zawiera wszystkie zaliczone za granicą kursy. Jest on przesyłany po zakończeniu semestru z uniwersytetu partnerskiego do Biura Międzynarodowego Viadriny (czasami bezpośrednio do studentów). Jeśli otrzyma je Biuro Międzynarodowe wyśle e-maila z informacją, że można go odebrać w AM 213.


Nowe zasady dotyczące kierunków studiów (FSO)

Studenci BA (bachelor) IBWL (Międzynarodowa Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw) mogą zaliczyć moduł języka angielskiego (Skala Rady Europy C1 / Unicert III) lub drugiego języka obcego (Skala Rady Europy B2 / Unicert II – język inny niż angielski), jeżeli podczas pobytu na studiach za granicą zaliczą moduły w zakresie co najmniej 18 punktów ECTS w odpowiednim języku obcym.
Aby uzyskać zwolnienie od obowiązku potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie C1 / Unicert III, trzeba przed złożeniem wniosku o uznanie mieć zaliczony język angielski na poziomie B2 / Unicert II. Gdy oprócz potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie B2 / Unicert II student posiada już B2 / Unicert II w drugim języku obcym, wtedy ukończył już moduł języka obcego i 18 punktów ECTS uzyskane za granicą nie zastąpi potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie C1 / UNCERT III. Ponadto na ogół nie można uzyskać zwolnienia od obowiązku potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie B2 / Unicert II, jest to możliwe jedynie na poziomie C1 / Unicert III.

Studenci BA (bachelor) IBA (International Business Administration) mogą zaliczyć moduł języka obcego (Skala Rady Europy B2 / Unicert II), jeżeli podczas pobytu na studiach za granicą zaliczą moduły w zakresie co najmniej 18 punktów ECTS w odpowiednim języku obcym (innym niż angielski).

Pozostali studenci nie mogą uzyskać zwolnień w module języka obcego.

Należy pamiętać, że zwolnienie od obowiązku potwierdzenia znajomości języka w module języka obcego nie oznacza uzyskania certyfikatu językowego, który może być jednak konieczny przy składaniu wniosków o przyjęcie na studia magisterskie (master) na uczelniach.

Stare zasady dotyczące studiów i egzaminów (SPO)

BA (bachelor) IBWL (Międzynarodowa Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw) / IBA (International Business Administration): Od obowiązku potwierdzenia znajomości języka obcego w fazie profilowania (Unicert III lub Unicert II) mogą uzyskać zwolnienie osoby, które za granicą zaliczyły przedmioty studiów w zakresie 15 credit points (z reguły odpowiada to trzem uznawalnym przedmiotom studiów).

Przykład 1:
Jeżeli student posiada już Unicert II z języka angielskiego i ukończył we Francji 3 kursy (z co najmniej 15 punktami ECTS) w języku francuskim, może uzyskać zwolnienie od obowiązku potwierdzenia znajomości języka obcego (czyli odpowiednik Unicert II).

Przykład 2:
Jeżeli student posiada już Unicert II z języka angielskiego i ukończył co najmniej 3 kursy za ogółem 15 punktów ECTS w języku angielskim, może uzyskać zwolnienie od obowiązku potwierdzenia znajomości języka obcego (czyli odpowiednik Unicert III bez certyfikatu). Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy student nie posiada jeszcze drugiego certyfikatu Unicert II z innego języka.

BA (bachelor) BWL (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw), VWL (Ekonomia Polityczna) & MA (master) IBA (International Business Administration): Zwolnienie od obowiązku potwierdzenia znajomości języka obcego nie jest możliwe.