Banner Viadrina

Bezpieczeństwo

Poniżej znajduje się kilka wskazówek i uwag dotyczących prawnych aspektów bezpieczeństwa w zakresie studiowania za granicą. W celu uzupełnienia zawartych tu informacji można w razie wątpliwości związanych ze stanem bezpieczeństwa w kraju docelowym zwrócić się również do odpowiedniego koordynatora Działu Spraw Międzynarodowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec publikuje aktualne informacje dotyczące podróży i bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia dla podróżujących odnośnie wszystkich krajów europejskich i pozaeuropejskich. Osoby z niemieckim obywatelstwem mogą również wpisać się na tak zwaną „Krisenvorsorgeliste“ („lista kryzysowa“ nazywana także „niemiecką listą“). Niemiecka placówka zagraniczna może bezpośrednio skontaktować się z osobami z tej listy w sytuacjach kryzysowych i wyjątkowych. Studenci z innym obywatelstwem proszeni są o zasięgnięcie informacji na temat podobnych możliwości zabezpieczenia w sytuacji kryzysowej w ministerstwie spraw zagranicznych swojego kraju.

Sugerujemy także zapoznanie się z obowiązującym za granicą prawem krajowym. Wykroczenia traktowane w Niemczech jako stosunkowo drobne mogą za granicą pociągać za sobą często znacznie ostrzejsze kary.

Prosimy o niezwłoczną informację w przypadku rezygnacji lub wcześniejszego zakończenia pobytu za granicą. W razie potrzeby możemy wspólnie poszukać alternatywnego rozwiązania, jak np. pobyt za granicą w innym miejscu lub w innym terminie. Decyzja o wyjeździe pomimo ostrzeżeń MSZ na własne ryzyko do danego kraju lub o wcześniejszym powrocie należy do studenta. Prosimy o informowanie nas o tym na bieżąco i wzięcie pod uwagę możliwych konsekwencji finansowych, które przedstawiamy poniżej.

W przypadku wcześniejszego zakończenia pobytu za granicą (poniżej 90 dni) z powodu siły wyższej (force majeure), o której informują również DAAD i Komisja Europejska, stypendium wyjazdowe wypłacane jest w oparciu o okresy dzienne. W tym przypadku otrzymuje się stypendium wyjazdowe za wszystkie dni za granicą do chwili wyjazdu. Bez potwierdzenia zaistnienia siły wyższej przy pobycie za granicą poniżej 90 dni stypendium wyjazdowe podlega zwrotowi.

 
Według umowy dofinansowania z DAAD wzywa się stypendystów do opuszczenia danego kraju, jeżeli po rozpoczęciu pobytu za granicą wydane zostanie ostrzeżenie dla podróżujących. Dofinansowanie nie może być kontynuowane w takim przypadku. Jeżeli ostrzeżenie dla podróżujących zostanie wydane przed pobytem za granicą, stypendium nie może zostać wypłacone.

Zgodnie z wytycznymi DAAD stypendium musi zawsze zostać zwrócone w całości, gdy „stypendysta wypowiada umowę bez uzasadnionego powodu“. Jako uzasadniony powód wypowiedzenia umowy DAAD wymienia m.in. „pogarszający się stan bezpieczeństwa w kraju przyjmującym“.

Przed podjęciem decyzji o przerwaniu stypendium ze względów bezpieczeństwa należy jednak najpierw obowiązkowo skonsultować się z odpowiednim koordynatorem Działu Spraw Międzynarodowych.