Banner Viadrina

Znajomość języka niemieckiego

sprachenzentrum_wwv ©Heide Fest
Poświadczenie znajomości języka niemieckiego w przypadku niemieckojęzycznych kierunków.

 

Kandydaci na studia z dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów zdobytym za granicą muszą poświadczyć znajomość języka niemieckiego w przypadku ubiegania się o miejsce na niemieckojęzycznym kierunku na Viadrinie. Wymagana znajomość języka odpowiada poziomowi C1 Europejskiemu Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Podjęcie studiów na Viadrinie możliwe jest z następującymi certyfikatami:

1. Egzamin DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

Egzamin DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) uznawany jest przez wszystkie szkoły wyższe w Niemczech jako wystarczające potwierdzenie znajomości języka niemieckiego, pod warunkiem, że zdany jest przynajmniej na poziomie DSH-2. Egzamin DSH można zdawać bezpośrednio na niemieckich uniwersytetach, również na Viadrinie w ramach kursu przygotowawczego. Sprawdzane na nim są kompetencje językowe niezbędne do podjęcia studiów na niemieckich uczelniach, a więc umiejętności takie jak:

  • zrozumienie wykładów, sporządzanie notatek i uzupełnianie ich
  • zrozumienie oraz praca z uniwersyteckimi tekstami naukowymi
  • umiejętność samodzielnego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych na podany wcześniej temat

Centrum Językowe Viadriny posiada w swojej ofercie kurs przygotowujący do egzaminu DSH. Zazwyczaj odbywa się on pod koniec września. Dalsze informacje na temat egzaminu (np. dokładny termin) zostaną dołączone do listu z potwierdzeniem przyjęcia na studia. Dalsze informacje uzyskać można w Centrum Językowym.

2. Test Deutsch als Fremdsprache (DaF)

Kandydaci na studia mogą poświadczyć znajomość języka niemieckiego również certyfikatem TestDaF. Można go zdawać w Instytutach Językowych na całym świecie. Aby móc podjąć studia na Viadrinie trzeba osiągnąć poziom TDN 4 we wszystkich czterech częściach egzaminu.

3. Niemieckojęzyczna matura

Niemieckojęzyczna matura (np. ze Szwajcarii, Austrii itd.) również zaliczona jest jako wystarczający dowód znajomości języka.

4. Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD)

Osoby posiadające Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, poziom C1 (DSD C1, wcześniej DSD II) nie potrzebują żadnych dodatkowych certyfikatów językowych

5. Egzaminy Instytutu Goethego, którego zwalniają z konieczności zdawania DSH:

  • Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
  • Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
  • Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

6. Studia w niemczech lub na niemieckim kollegu

Absolwenci niemieckojęzycznych szkół wyższych oraz osoby, które w niemieckim kollegu studenckim zdały egzamin DSH lub inny równorzędny egzamin, nie potrzebują dodatkowych zaświadczeń o umiejętnościach językowych.

Poświadczenie znajomości języka angielskiego w przypadku kierunków w języku angielskim

Kandydaci na kierunek International Business Administration muszą posiadać dowód wystarczającej znajomości języka angielskiego. Dalsze informacje dotyczące możliwości wykazania tej znajomości można uzyskać bezpośrednio na stronie kierunku.

Uwaga: dla kierunków magisterskich mogą być przewidziane inne wymagania. Informacji na ten temat prosimy szukać na stronach internetowych poszczególnych kierunków magisterskich.