Banner Viadrina

Podróż powrotna - Do widzenia!

Także wyjazd wymaga pewnych przygotowań!

Dokumenty końcowe

Dokumenty te mogą być również ważne dla studentów programu wymiany i studentów goszczących, którzy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina studiowali nie w ramach programu Erasmus.

 • Learning Agreement

Po powrocie należy na macierzystej uczelni oddać oryginał „Learning Agreement“ ze wszystkimi wymaganymi podpisami. Jego kopię trzeba złożyć u nas (AM 208).

 • Letter of Confirmation

W tym dokumencie potwierdzamy okres pobytu na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Zwykle formularz otrzymuje się na macierzystej uczelni (np. „Attestation de Présence“, „Confirmation of Period of Stay“, „Confirmation of Arrival and Departure“). W razie potrzeby możemy również wystawić taki dokument.

 • Transcript of Records

„Transcript of Records“ zawiera listę kursów i uzyskanych stopni. Zostaje wystawiony przez nas dopiero po dostarczeniu nam przez studenta informacji o wszystkich kursach i stopniach. W tym celu musimy otrzymać wydruk ocen w PDF-ie z portalu HIS. W przypadku ukończenia kursów językowych wydruk ocen otrzymuje się przez strony Centrum Języków Obcych.

 • Student Report

Ten dokument należy wypełnić po powrocie na macierzystą uczelnię.

Wypowiedzenia
 • Umowa najmu

 1. Rozwiązanie umowy
  Jeśli umowa najmu nie jest od początku zawarta tylko na okres pobytu lub jeśli wyjazd następuje wcześniej, należy terminowo rozwiązać umowę w Organizacji ds. Socjalno-Bytowych Studentów (Studentenwerk). Wypowiedzenie jest możliwe najwcześniej po 3 miesiącach. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i obowiązuje do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. Oznacza to, że w celu rozwiązania umowy z końcem danego miesiąca należy złożyć pisemne wypowiedzenie do końca miesiąca poprzedzającego. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Organizacją ds. Socjalno-Bytowych Studentów (Studentenwerk).

 2. Spotkanie z administratorem (Hausmeister)
  Ponadto należy przekazać mieszkanie przed wyjazdem i w tym celu spotkać się z administratorem. Administrator sprawdzi, czy pokój i pomieszczenia przeznaczone do współnego użytkowania są czyste i nieuszkodzone. Wynik przekazania mieszkania jest podstawą do zwrotu kaucji zapłaconej na początku pobytu.

 3. Zwrot kaucji

  1. Studenci goszczący i studenci programu wymiany z krajów należących do obszaru rozliczeń SEPA / IBAN (BIC)
   Pieniądze zostają przelane w ramach SEPA, albo na niemieckie konto bankowe, albo na podane przez studenta konto w kraju jego pochodzenia. Należy więc pamiętać o poinformowaniu Organizacji ds. Socjalno-Bytowych Studentów (Studentenwerk), na jakie konto powinny zostać przelane pieniądze.

  2. Studenci goszczący i studenci programu wymiany z krajów nienależących do obszaru rozliczeń SEPA / IBAN (BIC)
   Ze względu na wysokie koszty przelewów międzynarodowych dla studentów goszczących i studentów programu wymiany z krajów nienależących do obszaru rozliczeń SEPA, kaucja może na prośbę studenta zostać wypłacona w gotówce. Studentenwerk musi zostać poinformowany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, że kaucja będzie tam odebrana w gotówce.

 • Konto bankowe

Jeżeli specjalnie na pobyt w Niemczech zostało tu otwarte konto bankowe, należy pamiętać o zamknięciu go przed wyjazdem.

 • Inne umowy

Jeśli zawarte zostały inne umowy, np. z klubem fitness, operatorem sieci komórkowej itp., należy je również terminowo rozwiązać przed wyjazdem.

 • Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci, którzy na czas pobytu w Niemczech zawarli tutaj umowę ubezpieczenia zdrowotnego, mogą rozwiązać ją tylko po przedłożeniu zaświadczenia o eksmatrykulacji. Przeważnie wystarczy przedłożyć je w kasie chorych. W niektórych przypadkach wymagane jest także przedstawienie biletu lotniczego lub kolejowego.

Informacje na temat uzyskania zaświadczenia o eksmatrykulacji znajdują się w następnym rozdziale.

Wymeldowanie & eksmatrykulacja
 • Ratusz - Wydział Spraw Obywatelskich (wymeldowanie)

Podobnie jak na początku semestru w celu zameldowania, w celu wymeldowania należy ponownie udać się do Wydziału Spraw Obywatelskich w ratuszu. Wymeldowanie się jest konieczne. Wypełniony formularz wymeldowania należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w ratuszu. Tam otrzymuje się potwierdzenie wymeldowania. Formularze znajdują się na miejscu w ratuszu, jak również dostępne są przed naszym biurem AM 208.

Możliwe jest również wymeldowanie się online - w tym celu należy wypełnić formularz dostępny tutaj i przesłać do na adres mailowy: buergeramt@frankfurt-oder.de.

 • Uniwersytet Europejski Viadrina (eksmatrykulacja)

Z końcem semestru w programie wymiany (31.03. lub 30.09.) studenci programu zostają automatycznie eksmatrykulowani z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Jeśli konieczna jest wcześniejsza eksmatrykulacja, trzeba złożyć w tej sprawie wniosek. Proszę nie eksmatrykulować się przed zdaniem wszystkich egzaminów na Uniwersytecie Europejskim Viadrina!

 • Zaświadczenie o eksmatrykulacji

 1. Wypełnienie wniosku o eksmatrykulację
  Najpierw należy wypełnić wniosek o eksmatrykulację. Ważne jest, aby jako datę eksmatrykulacji podać dzień wyjazdu z Niemiec.

 2. Podpisanie wniosku o eksmatrykulację
  Na tym wniosku wymagane są następujące podpisy:

  1. Podpis własny studenta

  2. Biblioteka

 3. Zaświadczenie o eksmatrykulacji
  Wypełniony i podpisany wniosek o eksmatrykulację można złożyć w Service Point lub w godzinach urzędowania w Biurze ds. Immatrykulcji w AM. Zaświadczenie o eksmatrykulacji będzie dostępne do pobrania i wydrukowania następnego dnia na Viacampus.