Banner Viadrina

Aplikacja - dokumenty & formularze

⇒ Licencjat (studia I stopnia)
⇒ Magister prawa
⇒ Państwowy egzamin prawniczy 1.stopnia

Wytyczne postępowania rekrutacyjnego

(patrz również "5 kroków")
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie kwalfikacji wstepnej na studia (HZB). Zagraniczna kwalfikacja na studia musi odpowiadać kwalfikacjom na uniwersytet w Niemczech tj. np. Dyplom ukończenia szkoły średniej lub jemu równoważny.

Podstawowym  warunkiem jaki należy spełnić, aby móc rozpocząć postępowanie rekrutacyjne jest posiadanie matury. Świadectwa dojrzałości z różnych krajów są jednak różnie oceniane w Niemczech. To oznacza, że w niektórych przypadkach przed podjęciem studiów w Niemczech należy już rok do dwóch lat studiować na rodzimej uczelni,  uczestniczyć  rok w tzw. "Studienkolleg" (wyrównawcze zajęcia przygotowywujące na studia w Niemczech) lub spenić inne dodatkowe warunki.

 • Koniecznym warunkiem dla wszystkich zagranicznych chętnych jest wykazanie wystarczającej znajomości języka niemieckiego (przyszli studenci International Business Administration muszą wykazać tylko znajomość języka angielskiego).
 • Dalsze informacje uzyskać można w FAQ.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami uczelni.

Dokumenty jakie należy dostarczyć

1. Wydrukowany formularz zgłoszeniowy

1. przy aplikacji na pierwszy semestr - UNI-ASSIST ***

     • Aplikujesz za pośrednictwem UNI-ASSIST, tj .:
      Musisz najpierw wypełnić aplikację online i załadować wszystkie wymagane dokumenty. Ponadto musisz przesłać wszystkie wymagane dokumenty papierowe do UNI-ASSIST.
     • Aplikacje znajdiesz w "5 kroków do Viadriny" - 3 Krok.

2. przy aplikacji na dalsze semestry - VIADRINA ***

     • Aplikujesz bezpośrednio na VIADRINA, tj .:
      Najpierw wypełnij aplikację na stronie viaCampus. Na końcu tej aplikacji online generowany zostanie plik PDF. Pierwsza strona to formularz wniosku, który musi zostać wydrukowany i podpisany osobiście (ręcznie). Następnie wniosek musi zostać przesłany do VIADRINY wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w formie papierowej.
     • Potrzebne jest potwierdzenie od fakultetu, że studia mogą zostać rozpoczęte w dalszym semestrze. Skontaktuj sie ze swoim doradcą do spraw studenta zanim zaczniesz aplikować na uczelnię!
     • Aplikujesz przez viaCampus bezpośrednio na Viadrine.
     • Po skończeniu procesu aplikacji zostanie wygenerowany PDF-Dokument.
     • Pierwsza strona PDF jest równocześnie formularzem zgłoszeniowym.

2. Kwalfikacja wstępna na studia HZB

1. potwierdzona kopia

    • Twoja wstępna kwalfikacja na studia (HZB) musi odpowiadać niemieckiemu uprawnieniu do ubiegania sie o przyjęcie na studia wyższe (Hochschulzugangsberechtigung), czyli dyplom ukończenia szkoły średniej, lub jemu równoważne. Proszę wziąć pod uwage, że reguły tego uprawnieniu różnią sie między landami.

2. tłumaczenie przysięgłe

    • od tłumacza przysięgłego
    • na język niemiecki lub angielski

3.  Dowód o dotychczasowych studiach/ wynikach do tej pory
     w potwierdzonej kopii & przysięgłym tłumaczeniem

  • w przypadku wcześniejszych studiów
  • np. świadectwo lub wypis ocen ("transcript of records") itd.
  • w tym zastosowaną skalę ocen

4.  Dowód wymaganych umiejetności językowych:

  • Język niemiecki:
   Proszę zapoznać sie z zatwierdzonymi testami i ich wymaganiami.
  • Dokumenty należy złożyć w uwierzytelnionej formie!
   Pamiętaj, że:
   • certyfikat z aktualnymi umiejętnościami języka niemieckiego w uwierzytelnionej kopii należy złożyć wraz z dokumentami aplikacyjnymi.
   • certyfikat z wymaganą znajomością języka niemieckiego należy złożyć najpóźniej przy rejestracji w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii.

  • Język angielski:
   • zapoznaj sie z uznanymi testami i ich wymaganiami dla kierunku International Business Administration.
   • certyfikat z wymaganą znajomością języka angielskiego należy złożyc najpóźniej przy rejestracji w oryginale.

5. Kopia paszportu

  • Wymagana jest zwykła kopia bez poświadczenia.
  • Musi wyraźnie wskazywać nazwisko posiadacza paszportu, datę i miejsce urodzenia oraz podpis.

6. przy aplikacji przez UNI-ASSIST

  • dowód uiszczenia opłaty manipulacyjnej


*** Chcesz aplikować na NIEMIECKO-POLSKIE PRAWO?
      Postępuj zgodnie z informacjami podanymi na stronie prawa!

*** Chcesz aplikować na "Interkulturelle Germanistik"?
      Postępuj zgodnie z informacjami podanymi na odpowiedniej stronie!

Uwaga!

Prosimy nie przysyłać oryginałów dokumentów!
Uwaga! Kopie muszą być urzędowo uwierzytelnione!

 • W przypadków kandydatów z krajów Unii Europejskiej wystarczy potwierdzenie notarialne lub wystawione przez szkołę lub uczelnie wyższą.
 • Kandydaci załączający dokumenty wystawione w krajach spoza UE, muszą je potwierdzić przez niemiecki urząd! Poza Republiką Niemiec mogą to uczynić niemieckie placówki konsularne i kancelarie notarialne.

Życzymy powodzenia!