Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz - publikacje

Monografie

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2010): Współczesny polski pisarz w Niemczech: doświadczenie, tożsamość, narracja [Zeitgenössicher polnischer Schrifsteller in Deutschland – Erfahrung, Identität], Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

 

Redakcje

Mielczarek, A., Roter-Bourkane, A., Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Sukcesy, problemy, wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego [Erfolge, Probleme, Herausforderungen des Unterrichts im Bereich Kultur- und Polnisch als Fremdsprache], Wydawnictwo PTPN, Poznań.

 

Artykuły w czasopismach

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Inny to ten, który właśnie siedzi w aucie. Prozatorski debiut Alexandry Tobor a nowe pokolenie piszących o Polsce w Niemczech [Ein Anderer ist derjenige, der gerade im Auto sitz. Das Prosa-Debüt von Alexandra Tobor und die neue Genration von Schriftstellern polnischer Herkunft in Deutschland], „Studia Germanica Gedanensia“, nr 30, s. 80-93.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Buchstabieren Sie bitte, „OderÜbersetzen. Deutsch-Polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv“, nr 4, s. 178-181.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Opowieść w ruchu. Literatura i studia postzależnościowe [Narration in Bewegung. Literatur und Post-Abhängigkeit-Studien (Rezension des Bandes Migrationsnarrationen in der polnischen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts, Hg. Hanna Gosk, Universitas, Kraków 2012)], „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 3, s. 227-240.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2011): Znowu dom, dom mimo wszystko [Wieder das Haus, zu Hause trotz allem. „Eine ausnehmend lange lange Linie” von Hanna Krall und „Heimsuchung” von Jenny Erpenbeck], „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 2, s. 199-218.

 

Artykuły w tomach zbiorowych

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): „Projekty totalne“ – o przedstawieniach historii XX w. w najnowszej prozie polskiej i niemieckiej [„Die totalen Projekte” –  über die Darstellung von Geschichte des 20. Jahrhunderts in der neuesten polnischen und deutschen Prosa], w: Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 r. [Deutsche Befindlichkeit. Identität und problematisierte Geschichtlichkeit in der polnischen und deutschen Literatur nach 89 ], red. Wojciech Browarny, Monika Wolting, Universitas, Kraków,  s. 121-141.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): „Co czuć, kiedy stara Niemka szuka zaginionego na 'niemieckim wschodzie' brata?“. Polskie zależności a lektura prozy zachodnich sąsiadów i ich okołokolonialnego dyskursu [„Was soll man fühlen, wenn die alte Deutsche nach ihrem verlorenen Bruder sucht?“. Polnische Post-Abhängigkeiten und postkolonialer Diskurs in Deutschland], w: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej [Geschichten, Gesellschaften, Räume des Dialogs. Post-Abhängigkeit-Studien aus komparatistischer Perspektive], red. Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk, Universitas, Kraków, s. 229-248.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Z nimi tak zawsze. O zostawianiu/zostawianiu naszych starszych w czasie przeszłym [Es ist immer das Gleiche mit ihnen. Über das Bleiben und Verlassen der Älteren in der Vergangenheit], w: (Nie)przezroczystość normalności. Obrazy ładu i porządku w polskiej literaturze XX i XXI w. [(Nicht)Durchsichtigkeit der Normalität. Bilder von Recht und Ordnung in der polnischen Literatur aus dem 20. und 21. Jahrhundert], red. Hanna Gosk, Bożena Karwowska, Elipsa, Warszawa, s. 282-300.

Wieczorek, I., Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Między specjalizacją i niby-wiedzą. Wybrane aspekty kształcenia przyszłych lektorów języka polskiego jako obcego [Zwischen Spezialisierung und Quasiwissen. Ausgewählte Aspekte des Ausbildungsprozess von zukünftigen Lehrern im Bereich Polnisch als Fremdsprache], w: Sukcesy, problemy, wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego [Erfolge, Probleme, Herausforderungen des Unterrichts im Bereich Kultur- und Polnisch als Fremdsprache], red. Agnieszka Mielczarek, Anna Roter-Bourkane, Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 355-362.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Przyparci do metafory. Mur a  polsko-niemieckie związki w p r z e s t r z e n i literatury [An die Metapher gedrängt. Über gewisse deutsch-polnische Beziehungen im Raum der Literatur], w: Geografia i metafora [Geographie und Metapher], red. Elżbieta Konończuk, Ewa Nofikow, Elżbieta Sidoruk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 245-271.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): „Podajemy komunikat o stanie Odry”. Nowa literatura polska znad rzeki  [„Wir berichten über das Wasserstand der Oder…”. Neue polnische Literatur von des Flusses], w: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni [Lotsen der Literatur und Phantasie], red. Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 337-357.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): W szpagacie. Pisarz między Polską i Niemcami [Im Spagat. Der Schriftsteller zwischen Polen und Deutschland], w: Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku [Poetik der Migration], red. Przemysław Czapliński, Renata Makarska, Marta Tomczok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 223-235.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Autostereotyp lektora języka polskiego jako obcego [Autostereotyp des Lektors für polnische Sprache], w: Glottodydaktyka polonistyczna III [Polonistische Glottodidaktik III], red. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Magdalena Kobus, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 315-323.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): E-Migranten. Zwischen Polen und Deutschland. In: Polnische Literatur in Bewegung. Die Exilwelle der 1980er Jahre. Hg. Daniel Henseler, Renata Makarska, transcript Verlag, Bielefeld, S. 31-46.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Proza między Polską i Szwecją. O tożsamości w doświadczeniu [Die Prosa zwischen Polen und Schweden. Über Identität in Erfahrung], w: Między językami, kulturami, literaturami. Polska litratura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981 [Zwischen Sprachen, Kulturen, Literaturen. Polnische (E)Migrationsliteratur in Berlin und Stockholm nach dem Jahr 1981], red. Ewa Teodorowicz-Helmann, Janina Gesche, współpraca Marion Brandt, Stockholm Slavic Papers 22, Stockholms universitet, Slaviska institutionen, s. 254-270.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): „Rozrachunek“ z II wojną światową w prozie polskich pisarzy w Niemczech [„Die Auseinandersetzung” mit dem Zweiten Weltkrieg in der Prosa polnischer Schriftsteller in Deutschland], w: Między językami, kulturami, literaturami. Polska litratura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981 [Zwischen Sprachen, Kulturen, Literaturen. Polnische (E)Migrationsliteratur in Berlin und Stockholm nach dem Jahr 1981], red. Ewa Teodorowicz-Helmann, Janina Gesche, współpraca Marion Brandt, Stockholm Slavic Papers 22, Stockholms universitet, Slaviska institutionen, s. 120-130.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Poetyka zagranicy [Poetik des Auslandes], w: Przestrzeń jako kategoria poetyki [Raum als Kategorie der Poetik], red. Elżbieta Sidoruk, Elżbieta Konończuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 71-85.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Trans-/supra-/amigracja? O nowej prozie polskiej pisanej spoza kraju [Trans-/Supra-/Amigration? Über die neue polnische Prosa außerhalb des Landes], w: Kultura w stanie przekładu: translatologia – komparatystyka – transkulturowość  [Kultur in der Übersetzung: Translatologie – Komparatistik – Transkulturalität], red. Ewa Kraskowska, Włodzimierz Bolecki, seria Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. 91, Instytut Badań Literackich, Warszawa, s. 131-140.

Chruszczyński, G., Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): „A co to znaczy PRL?” Wybrane konteksty historyczno-kulturowe na lektoracie języka polskiego jako obcego [„Was bedeutet Volksrepublik Polen?” Ausgewählte kulturhistorische Kontexte im Unterricht Polnisch als Fremdsprache], w: Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego [Barrieren und/als Herausforderungen im Unterricht des Polnischen als Fremdsprache], red. Ksymena Filipowicz-Tokarska, Przemysław Chojnowski, Wydawnictwo Collegium Polonicum, Słubice, s. 137-145.

 

Krytyka literacka

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2015): Między lokalnością, Europą, literaturą [Zwischen Regionalität, Europa, Literatur] (P. Michałowski, Narożnikowo, centralnie, pogranicznie), „Nowe Książki”, nr 3, s. 32.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2015): Lektura hotelowa [Hotellektüre] (J.L. Wiśniewski, Grand), „Nowe Książki”, nr 1, s. 50.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Wielkanoc alternatywna [Alternatives Ostern] (R. Rak, Kocham Cię, Lilith), „Nowe Książki”, nr 9, s. 22-23.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Warszawski biotop [Warschauer Biotop] (M. Cichy, Zawsze jest jutro), „Nowe Książki”, nr 6, s. 34-35.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Ślady poetyk cudzych i własnych [Spuren der Poetik], (M. Kisiel, Critica varia), „Nowe Książki”, nr 4, s. 58-59.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Umarł Jej [Er ist gestorben] (I. Iwasiów, Umarł mi), „Nowe Książki”, nr 3, s. 22-23.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Przyrodo, wróć! [Natur, komm zurück!] (A. Muszyński, Miedza), „Nowe Książki”, nr 2, s. 88.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013), Intymnie o tekście [Intim über den Text] (A. Nęcka, Emigracje intymne), „Nowe Książki”, nr 8.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Królowa raka [Krebskönigin] (A. Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła), „Nowe Książki”, nr 12, s. 85.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Upisywanie [Aushalten im Schreiben] (M. Cisło, Błędnik), „Nowe Książki”, nr 5,  s. 25-26.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Ani razu podmiot liryczny [Niemal das lyrische Ich] (A. Wolny-Hamkało, Inicjał z offu), „Nowe Książki”, nr 4, s. 50-51.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Anderman wsobny [Anderman für sich selbst] (J. Anderman, Łańcuch czystych serc), „Nowe Książki”, nr 12, s. 34-35.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): PRL-o-pisanie [Volksrepublik Polen schreiben] (W. Staszewski, Ojciec.prl), „Nowe Książki”, nr 10, s. 44-45.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): MiniLITERATURA [MiniLITERATUR] (M. Pilot, Zawodna zabawka albo Vin d’adieu), „Nowe Książki”, nr 9, s. 9-10.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Użytkownik JLW lubi to [Benuzter JLW likes it] (J.L. Wiśniewski, Na fejsie z moim synem), „Nowe Książki”, nr 6, s. 38.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Zachodzień [„West-Passant”] (K. Brakoniecki, Dziennik berliński), „Nowe Książki”, nr 4, s. 57.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Z gardła Tamary Be Jot [Aus der Nase von Tamara Be Jot gezogen] (Tamara Bołdak-Janowska, Restauracja strasznych potraw), „Nowe Książki”, nr 3, s. 35.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Zaraz (się) wytłumaczę [Gleich erkläre ich (alles)], (J. Bocheński, Wtedy), „Nowe Książki”, nr 1, s. 14.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2011): NRD for rent [DDR for rent] (Brygida Helbig, Enerdowce i inne ludzie), „Nowe Książki”, nr 9, s. 48.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2011): Zwłoki uwznioślić [Leiche zum Rühmen] (M. Gabryś, Zwłoki monterów idą w miasto), „Nowe Książki”, nr 7, s. 25.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2011): Literatura w terenie [Literatur unterwegs] (W. Nowak, Magdalena z mrocznej baśni), „Nowe Książki”, nr 5, s. 55.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2011): Jedna za wszystkie [Eine für Alle] (E. Schilling, Codzienność), „Nowe Książki” nr 2, s. 46-47.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2010): Opowiadanie dobre na początek [Die Erzählung ist gut für den Anfang] (K. Juszczak, Półzdarzenie), „Nowe Książki”, nr 6, s. 66.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2010): Szkice myszką [Maus-Skizzen] (M. Łukaszewicz, Nieprzeniknione pragnienie), „Nowe Książki”, nr 3, s. 17-18.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2010): Proza możliwości [Prosa der Möglichkeiten] (D. Strelnikoff, Nikołaj i Bibigul), „Nowe Książki”, nr 2, s. 16.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2010): Proza w kadrze [Prosa im Bild] (C. Bielecki, Scenarzysta), „Midrasz. Pismo żydowskie”, nr 1, s. 68-69.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2009): Cave canem  (J. Rudnicki, Śmierć czeskiego psa), „FA-art”, nr 3, s. 55-57.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2009): Swoją drogą [Andererseits] (M. Wolny, Kara), „Nowe Książki”, nr 12,  s. 18-19.

 

W druku

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2015): Jego Werhmacht, czyli polsko-niemiecka akademia językowa Janusza Rudnickiego w „Książkach. Magazynie do czytania” [Seine Wehrmacht, also die polnisch-deutsche Sprach-Akademie Janusz´ Rudnickis], w: „Porównania”.

Chołuj, B., Zduniak-Wiktorowicz, M. (2015): Polsko-niemieckie postzależności powojenne. Starość i wina we współczesnej literaturze oraz publicystyce [Polnisch-Deutsche Nachkriegsabhängigkeiten], w: Białe maski / szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej [Weiße Masken / Graue Gesichter. Körper, Gedächtnis, Performativität aus der Perspektive der Post-Abhängigkeit], red. Ewa Graczyk, Magdalena Horodecka, Monika Graban-Pomirska i Monika Żółkoś, Univeristas, Kraków.

Filipowicz-Tokarska, K., Zduniak-Wiktorowicz, M., (2015) (red.): Rozmowy na/o granicy. Z Brygidą Helbig, Angeliką Kuźniak, Ingą Iwasiów, Ignacy Karpowicz, Ziemowitem Szczerkiem rozmawiają Ksymena Filipowicz-Tokarska i Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz [Gespräche an/über der/die Grenze. Mit Brygida Helbig, Angelika Kuźniak, Inga Iwasiów, Ignacy Karpowicz, Ziemowit Szczerki sprechen Ksymena Filipowicz-Tokarska und Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz], t. 1, Wydawnictwo Collegium Polonicum, Słubice.

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania