Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Andrzej Pukacz - badania

Udział w projektach badawczych:

„Program współpracy na rzecz ochrony jezior ramienicowych Ziemi Lubuskiej (Polska) i Brandenburgii (Niemcy)” projekt finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (KBN), grant nr 2 P04G 113 27 pt. „Roślinność ramienicowa na tle stanu trofii jezior Pojezierza Lubuskiego (środkowo-zachodnia Polska)” na lata 2004 – 2007: główny wykonawca

Całoroczny program monitoringu meromiktycznego Jeziora Lubińskiego w ramach projektu NORPOLAR, 2007- 2010, wykonawca.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (KBN), grant nr N N305 337534 pt."Analiza składu stabilnych izotopów δ18O i δ13C w inkrustacjach współczesnych ramienic i jego uwarunkowania środowiskowe w kontekście możliwości rekonstrukcji paleośrodowiska i paleoklimatu", na lata 2008 – 2010, główny wykonawca.

„Stan zachowania i rozmieszczenie stanowisk rzadkich gatunków ramienic na terenie Ziemi Lubuskiej oraz Brandenburgii”. Projekt własny, finansowany z badań własnych, od 2008 roku - w trakcie realizacji: wykonawca

Inwentaryzacja siedlisk 3150, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion.  Zlecone przez: Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w ramach projektu: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”. 2010, wykonawca

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr N N304 042539 pt. „Rola zbiorowisk ramienic w przestrzennym i czasowym zróżnicowaniu warunków siedliskowych oraz struktury zbiorowisk fitoplanktonu ekosystemu jeziornego”, na lata 2010 – 2013, kierownik

Konzeptentwicklung zum Schutz der Vegetation saisonal vernässter Ackersenken, - zatwierdzony do realizacji, AZ: 20 317, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Projekt na lata 2012 -2015, wykonawca

 
Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania