Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Aleksandra Ibragimow - badania

Udział w projektach badawczych:

Obecne projekty badawcze:

1. 01.12.2015–30.11.2017, „citySENIORENTREFF bez granic”, Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej, projekt nr: 00141/2015/AK

2. Antropogeniczne przekształcenie doliny rzeki Odry na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym – wpływ na zagospodarowanie przestrzenne obszarów zalewowych i ich zanieczyszczenie metalami ciężkimi
Czas trwania: od 01. marca 2013 r.

 

  • 01.10.2011 – 14.05.2012, Mobilność metali ciężkich w osadach fluwialnych teras zalewowych Odry na odcinku pomiędzy ujściem Nysy Łużyckiej a ujściem Warty. Projekt otrzymał finansowanie w ramach projektu: Stypendia naukowe dla doktorantów, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Działania 8.2, Priorytetu VIII, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • 01.2009 – 05.2010, Udział w projekcie pn.: Badanie zanieczyszczeń i biodostępności metali ciężkich w osadach fluwialnych równin zalewowych granicznego odcinka Odry (Polska/Niemcy) finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego, Grant Nt NN 305 203035.
  • 01.02.2011 – 31.05.2011, Udział jako koodrynator naukowy w projekcie pn.: Lifelong Learning Intensive Programme ERASMUS Part III - Small Scale European Integration through Cross – Border Cooperation finansowanym ze środków Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki.
  • 01.10.2008 – 30.06.2012, Członek grupy badawczej Zakładu Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • 07.2008 – 10.2008, Udział w projekcie naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pn.: ,,Environmental impacts of the 26 December 2004 Tsunami in Coastal Zone of Thailand”.

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania