Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Prof. UAM dr hab. Brigitta Helbig-Mischewski - publikacje

Monografie

Strącona bogini. Rzecz o Marii Komornickiej. Seria „Polonica leguntur” Centrum Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, red. M. Zybura, z przedmową Ingi Iwasiów, Kraków 2010 (nagroda naukowa Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 2011).

Ein Mantel aus Sternenstaub. Geschlechtstransgress und Wahnsinn bei Maria Komornicka. (Eine kulturanthropologische, literaturhistorische und gendertheoretische Untersuchung zum Fremden in der Kultur.) Norderstedt 2005. (http://helbig-mischewski.de/habil.html)

New-Age-Diskurs in der polnischen Literaturwissenschaft, Literaturkritik und Lyrik der 70er und 80er Jahre. (Eine diskursanalytische Untersuchung zu Maria Janion und den Kreisen intellektueller „Alternative“ in Gdańsk vor 1989), München 1995.

 

Redakcje

Fährmann grenzenlos. Polen und Deutsche im heutigen Europa. Zum Gedenken an Henryk Bereska. Red. B. Helbig-Mischewski i G. Matuszek, Hildesheim 2008. (http://helbig-mischewski.de/faehrmann-vorwort.pdf)

Neue Geschichten aus der Pollakey. Anthologie zeitgenössischer polnischer Prosa. Red. B. Helbig-Mischewski i K. M. Załuski, Jestetten 2000.

 

Artykuły naukowe

Religion und Kirche, Mythen und Mystik als Motive ausgewählter Prosa-Werke neuester polnischer und (ost) deutscher Literatur, w: Religion im transnationalen Raum, Berlin 2014, s. 197-206.

Terapia i odmowa terapii – autobiograficzne narracje „postenerdowskie" lat ostatnich. Eugen Ruge i Marion Brasch, w: Autobiografia. Literatura. Kultura. Media, 2013, nr 1, s. 51-68.

Maria Komornicka – spadek, dziedzictwo, szaleństwo, w: Księgowanie – Literatura, kobiety, pieniądze, Szczecin 2014, s. 135-149.

Das polnische Patriarchat und die Krise der Männlichkeit, w: Jahrbuch Polen 2014 – Männer, Wiesbaden 2014, s. 37-50.

Nałkowska i Komornicka, czyli kto zawinił / Nalkowska and Komornicka, or: Whose fault it was, w: Kto się boi Zofii Nałkowskiej? Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Literacka 21 (41), Poznań 2013, s. 163-165.

Emigracja jako kastracja – twórczość Leszka Oświęcimskiego, Krzysztofa Niewrzędy, Wojciecha Stamma, Dariusza Muszera i Janusza Rudnickiego, w: Poetyka migracji, Red. Przemysław Czapliński, Renata Makarska, Marta Tomczok, Katowice 2013, s. 156-171.

Migrant Mesjaszem. Fobie, obsesje, fantazmaty i kreacje autobiograficzne Leszka Oświęcimskiego, w: Literatura migrantów berlińskich i sztokholmskich. Red. Marion Brandt i Ewa Teodorowicz Tellmann, Gdańsk, Stockholm 2013.

Emigration als Kastration – Polnische Männerliteratur in Deutschland (Oświęcimski, Niewrzęda, Stamm, Muszer, Rudnicki), w: Polnische Literatur in Bewegung – Die Exilwelle der 1980er Jahre. Red. R. Makarska, Bielefeld 2013, s. 161-176. (http://helbig-mischewski.de/kastration.pdf)

Maria Komornickas „Skrzywdzeni" (Die Zurückgesetzten) als frühes psychologisches und feministisches Drama, w: Slavisches Drama und Theater in Vergangenheit und Gegenwart. Red. Birgit Krehl, München 2013, s. 159-164. (http://helbig-mischewski.de/komornicka-skrzy.pdf)

Scena jaźni. Między teatrem a terapią – zastosowanie psychodramy w pracy z aktorami, w: Instrumentarium teatru. Brzmienia sceny.  Red. R. Cieślak, Szczecin 2012, s. 101-108. (http://www.helbig-mischewski.de/scena%20jazni.pdf)

Migrant als Messias. Phobien, Obsessionen und Phantasmata des Migrationsschriftstellers Leszek Oświęcimski, w: Die Wende, der Underground und die Stadt. Red. Alfrun Kliems, Leipzig 2012.

Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze. Red. R. Nycz, Kraków 2011, s. 181-192. (http://helbig-mischewski.de/maaz-uni-2011.pdf)

Także w: Język żałoby i buntu. Postzależnościowy dyskurs psychoanalityczny Hansa-Joachima Maaza, w: „Teksty Drugie“ 5 (2010), s. 129-139. (http://helbig-mischewski.de/maaz-teksty-5-2010.pdf)

Henryk Bereska – Antiheld des Sozialismus. Lyrik, Tagebücher, Lebenskunst, w: „Das schwer verwischbare Zeugnis. Leben und Werk von Henryk Bereska“. Red. K. Kuczyński i B. Kaźmierczak, Karl-Dedecius-Archiv der Europa-Universität Viadrina, Słubice – Włocławek 2010, s. 35-58. (http://helbig-mischewski.de/bereska-antiheld-2010.pdf)

Kilka uwag o wstydzie w kulturze niemieckiej i polskiej na podstawie prac badaczy niemieckich, w: Wstyd za PRL i nie tylko. Red. K. Łozowska, Szczecin 2010, s. 7-21. (http://helbig-mischewski.de/scham.pdf)

Penis w opałach. Doświadczenia kastracji i strategie odzyskiwania mocy w literaturze kilku migrantów polskich w Niemczech, w: „Teksty Drugie“ 6 (2009) s. 160-172. (http://helbig-mischewski.de/penis_w_opalach.pdf)

Także w: Kultura w stanie przekładu: translatologia – komparatystyka – transkulturowość. Red. W. Bolecki i E. Kraskowska, Warszawa 2011.

Zew śmierci. „Szkice” Marii Komornickiej, w: „Dyskurs. Rocznik Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego poświęcony literaturze i okolicom” 4 (2009), s. 33-59. (http://www.helbig-mischewski.eu/komornicka-zew.pdf)

Zur Geschichte und Zukunft der Polonistik in Deutschland, w: Fährmann grenzenlos. Polen und Deutsche im heutigen Europa. Zum Gedenken an Henryk Bereska. Red. B. Helbig-Mischewski i G. Matuszek, Hildesheim 2008, s. 225-237.(http://helbig-mischewski.de/faehrmann-polonistik.pdf)

W j. polskim: Historia, kryzys i perspektywy polonistyki niemieckiej, w: Postmosty. Tom poświęcony pamięci Henryka Bereski. Red. G. Matuszek, Kraków 2006, s. 157-174. (http://helbig-mischewski.de/postmosty.pdf)

Niebezpieczne związki. „Baśnie i psalmodie“ Marii Komornickiej, w: „Pamiętnik Literacki” (2008) 4, s. 45-59. (http://helbig-mischewski.de/komornicka-niebez.pdf)

Kreierte Heimat. Raum und persönliche Identität in der polnischen Prosa der 90er Jahre. Tokarczuks „Taghaus, Nachthaus“, Chwins „Der Tod in Danzig“, Stasiuks „Dukla“, w: Amicus Poloniae. Festschrift für H. Kunstmann zu seinem 85. Geburtstag. Red. E. Bialek i M. Zybura, Dresden-Wrocław 2008, s. 143-152. (http://helbig-mischewski.de/kreierteheimat.pdf)

Między omnipotencją a niemocą, gloryfikacją a denuncjacją. O rozpadzie „porządku Ojca” i masochizmie w twórczości Brunona Schulza, w: „Przestrzenie teorii“ (2007) 8, s. 265-279. (http://helbig-mischewski.de/schulz05-pl.pdf)

W j. niemieckim: Zwischen Omnipotenz und Ohnmacht, Überhöhung und Unterwanderung: Zerfall der „Vaterordnung“ und Masochismus bei Bruno Schulz, w: „Zeitschrift für Slawistik“ (2006) 3, s. 428-440. (http://helbig-mischewski.de/schulz01.pdf)

Wisława Szymborska. Die sozrealistische Erfahrung und ihre Konsequenzen für die spätere Poetik der Dichterin, w: Lyrik der Spätmoderne in Ost-Mittel-Europa II. Red. A. Kliems, U. Raßloff, P. Zajac, Stuttgart 2006, s. 191-203. (http://helbig-mischewski.de/szymborska.pdf)

„Blödsinn begeisterte Berlin“ oder wie der „Club der Polnischen Versager“ die deutsche Presse verwirrt, w: Faszination und Berührungsangst. Polnische Literatur und Sprache aus der Perspektive des deutsch-polnischen kulturellen Austauschs. Red. A. Nagórko i M. Marszałek, Hildesheim 2006, s. 323-334 (z M. Graszewiczem). (http://helbig-mischewski.de/versager.pdf)

Gott ist keine Übernachtungsgelegenheit. Bolesław Leśmian als Dichter der Spätmoderne, w: Lyrik der Spätmoderne in Ost-Mittel-Europa. Red. A. Kliems, U. Raßloff, P. Zajac, Stuttgart 2006, s. 225-236. (http://helbig-mischewski.de/lesmian.pdf)

Frage-Kunst: Szymborskas Gedichte, w: „Zeitschrift für Slawistik“ (2005) 4, s. 489-492.

Także jako: Gespräch mit der Dichterin, w: „Silesia Nova“ (2008) 1, s. 137-140. (http://helbig-mischewski.de/rez-bauer-de.pdf)

W jęz. polskim: Czy poezja Szymborskiej może uchodzić za konserwatywną?, w: „Odra” (2007) 11, s. 132-134. (http://helbig-mischewski.de/rez-bauer-pl.pdf)

Tragisches Begehren in den Märchenerzählungen „O ojcu i córce“ und „Andronice” von Maria Komornicka, w: Polonistik in deutschsprachigen Ländern – Literatur, Sprache, Kultur. Red. D. Rytel-Kuc, W. F. Schwarz, H.-Ch. Trepte. Hildesheim 2004, s. 133-156. (http://helbig-mischewski.de/komornicka01.pdf)

Metaphorik des existentiellen Vakuums in „Biesy“ von Maria Komornicka, w: „Zeitschrift für Slawistik“ 47 (2002) 1, s. 34-49. (http://helbig-mischewski.de/komornicka03.pdf)

W j. polskim: Dlaczego wyją wewnętrzne demony? Metaforyka próżni egzystencjalnej w „Biesach” Marii Komornickiej, w: Wiek kobiet. Red. J. Zacharska, Białystok 2003, s. 202-214. (http://helbig-mischewski.de/komornicka02.pdf)

Das Deutschlandbild in polnischen Literaturlehrbüchern, w: Zwischen Zählebigkeit und Zerrinnen. Nationalgeschichtliche Betrachtung als Quintessenz des Geschichtsunterrichts in Ostmitteleuropa. Hannover 2004, s. 55-63 (z M. Graszewiczem i R. Wróblewskim). (http://helbig-mischewski.de/stereotype1.pdf)

W j. polskim: Niemcy w szkolnych podręcznikach do literatury dla szkół średnich, w: „Zbliżenia. Annäherungen. Polska Niemcy. Polen Deutschland“ (2002) 2, s. 71-76. (http://helbig-mischewski.de/stereotype2.pdf)

Hexe, Heilige und Hure. Sakralisierung und Dämonisierung von Frauen und Kulturen in Tomek Tryznas „Panna Nikt“, w: „Anzeiger für Slawische Philologie“ XXVII (1999), s. 109-131. (http://helbig-mischewski.de/tryzna2.pdf)

W j. polskim: Święta, czarownica, nierządnica. Sakralizacja i demonizacja kobiet i kultur w „Pannie Nikt” Tomka Tryzny. w: „Teksty drugie” (2000) 6, s. 77-93. (http://helbig-mischewski.de/tryzna1.pdf)

Das Polenbild in ausgewählten deutschsprachigen Reiseführern, w: Die Oder überqueren. Deutsch-polnische Begegnungen in Geschichte, Kultur und Lebensalltag. Red. N. H. Weber, 1999, s. 120-134. (http://helbig-mischewski.de/stereotype3.pdf)

Weibliche Subjektlosigkeit in der modernen polnischen Frauenprosa von Izabela Filipiak und Olga Tokarczuk, w: „Zeitschrift für Slawistik“ 44 (1999) 2, s. 198-208. (http://helbig-mischewski.de/filipiak-de.pdf)

W j. polskim: Histeria historii i historia histerii. Jeszcze raz o „Absolutnej Amnezji“ Izabeli Filipiak i „E.E.” Olgi Tokarczuk, w: „Dykcja“ (1998) 9/10, s. 49-59. (http://helbig-mischewski.de/filipiak-pl.pdf)

B., Miazek, Bonifacy. Studien zur polnischen Literatur. Frankfurt a. M. 1995, w: „Zeitschrift für Slawistik“ 43 (1998) 1, s. 118-119. (http://helbig-mischewski.de/rez01.pdf)

Diskurs und Weltbild der polnischen katholischen Predigten der 80er und 90er Jahre, w: „Zeitschrift für Slawistik“ 42 (1997) 3, s. 300-315. (http://helbig-mischewski.de/predigt03.pdf)

W j. polskim: Stereotypy we współczesnym polskim dyskursie kaznodziejskim, w: „Język a kultura” (1998) 12, s. 224-237. (http://helbig-mischewski.de/predigt02.pdf)

Guru przełomu tysiąclecia. Dyskurs Nowej Ery w pracach Marii Janion, w: „Teksty drugie” (1997) 1/2, s. 165-192. (http://helbig-mischewski.de/janion01.pdf)

Maria Janion – ein Kollektivsymbol, w: ZET. Zeitschrift für Empirische Textforschung“ (1994) 1, s. 75-80. (http://helbig-mischewski.de/janion02.pdf)

Kulturbedingte Unterschiede zwischen polnischen und deutschen modernen katholischen Predigten. Eine vergleichende Diskursanalyse, w: „Znakolog“ (1993) 5, s. 85-107. (http://helbig-mischewski.de/predigt04.pdf)

W j. polskim: Językowo-kulturowy obraz świata w polskim i niemieckim dyskursie kaznodziejskim. Analiza porównawcza, w: „Język a kultura” (2000) 13, s. 229-246. (http://helbig-mischewski.de/predigt01.pdf)

 

Publicystyka (kultura i społeczeństwo, relacje międzykulturowe)

Sąsiedzi, a jakże inni, w: Kurier Szczeciński – przez granice, lipiec 2014, Nr VII (X XVIII), s. I-II

20 Jahre deutsche „Einheit”. Brygida Helbig spricht mit Dr. Hans Joachim Maaz, w: „Zarys. Kulturmagazin“ (2012) 10, s. 97-109. (http://helbig-mischewski.de/maaz-zarys-de.pdf)

W j. polskim: 20 lat „jedności Niemiec“. Z Hansem-Joachimem Maazem rozmawia Brygida Helbig, w: „Zarys. Kulturmagazin” (2012), s. 171-182.(http://helbig-mischewski.de/maaz-zarys-pl.pdf)

NRD-owcy na kozetce, w: „Pogranicza” 3 (2010), s. 13-30. (http://helbig-mischewski.de/maaz-pogranicza(86-2010).pdf)

Kobiety na uniwersytetach (Szczecin/Berlin), w: „Przegląd Uniwersytecki”, 4-6 (2010), s. 14-17. (http://helbig-mischewski.de/przeglad-kobieta.pdf)

Reconciling with Expulsion – Erika Steinbach and the Controversy Over the Center Against Expulsions, w: „IP Global”, Online Exclusive, 05.07.2010. (http://helbig-mischewski.de/steinbach-ip-en.pdf)

Agresorem był Hitler, a nie kobiety i dzieci. Wywiad z Eriką Steinbach, w: „Gazeta Wyborcza“ 20.-21.06.2009, s. 22-23 (z M. Parys-Liskowski). (http://www.helbig-mischewski.eu/steinbach-de.pdf)

Książę Poldi. Mój Podolski-niemiecko polski, w: „Kurier Szczeciński“ 20.06.2008, s. 29. (http://helbig-mischewski.de/kritik-poldi.pdf)

O młodopolskiej poetce Marii Komornickiej i jej szokującej przemianie, w: „Zwierciadło“ (2006) 12, s. 118-123. (http://helbig-mischewski.de/zwierciadlo-2006-12.pdf)

Der Tränenpalast. In Schöneberg haben sich Dichter, Maler und Musiker zu einer sonderbaren WG gefunden, w: „Tagesspiegel“, Sonntagsbeilage, 25.06.2006, s. 2. (http://helbig-mischewski.de/prosa-traenenpalast.pdf)

Płeć to zwierzę pokorne. Komornicka: dziwak czy geniusz?, w: „Squaws” (2006) 1, s. 58-64. (http://www.squaws.de/Squaws/squaws_portret_pl.html)

Berliner, stoßt das Tor zum Osten auf! Floskeln helfen der Polonistik nicht. Aber noch ist es zu ihrer Rettung nicht zu spät, w: „Tagesspiegel“ 14.03.2005, s. 25. (http://helbig-mischewski.de/tagesspiegel.pdf)

Brońmy tej katedry, w: „Gazeta Wyborcza” 01.02.2005, s. 17. (http://helbig-mischewski.de/wyborcza-pl.pdf)

październik 2007 – grudzień 2008: felietony „Spodnie czy spódnica“ w rozgłośni Multikulti, Radio Berlin Brandenburg. (http://helbig-mischewski.de/dieprivatdozentin.html)

 

Krytyka literacka, filmowa, teatralna

Warto kopać głębiej. Recenzja „Tunelu” Magdaleny Parys, w: „Odra” (2012) 3, s. 120-121. (http://www.helbig-mischewski.de/kritik-tunel-odra.pdf)

Dziewczęta jako pierwsze straciły zdrowy rozum. Recenzja książki J. M. Piskorskiego „Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie", w: „Pogranicza” (2011) 4, s. 103-105. (http://helbig-mischewski.de/kritik-piskorski.pdf)

Recenzja spektaklu „Kommunalka 2 - Berlin Asche und Diamant" z Krzysztofem Niewrzędą w Ballhaus Ost w Berlinie, w: „Kurier Szczeciński“ 17.06.2011. (http://helbig-mischewski.de/kritik-secondlife.pdf)

Ohne Opferblabla. Die Polin Bożena Keff und ihr Stück. Antisemitismus in Polen und die psychologischen Folgen von Holocaust bei Bożena Keff („Ein Stück über Mutter und Vaterland“, Leipzig 2010), w: „Freitag“ 14.04.2011, s. 13. (http://helbig-mischewski.de/kritik-keff-freitag.pdf)

Recenzja spektaklu „Utwór o matce i ojczyźnie" Bożeny Keff, Teatr Współczesny w Szczecinie, reż. Marcin Liber, prapremiera 26.03.2010, w: „Pogranicza” (2010) 2, s. 117-119. (http://www.helbig-mischewski.eu/kritik-keff-theater.pdf)

Recenzja książki Artura Domosławskiego „Kapuściński – non-fiction”, Warszawa 2010, w: „Pogranicza” (2010) 2, s. 96-100. (http://www.helbig-mischewski.eu/kritik-kapu.pdf)

„Time to say fuck you”. Bożeny Keff „Utwór o matce i ojczyźnie” i o okrucieństwie ofiar. w: „Pogranicza” (2009) 4, s. 29-38. (http://www.helbig-mischewski.eu/kritik-keff-pogranicza.pdf)

Szlak prowadzący do nas. „Bambino” Ingi Iwasiów, w: „Kresy” (2009) 1-2, s. 141-146. (http://www.helbig-mischewski.eu/kritik-iwasiow-kresy.pdf)

Henryk Bereska. Antiheld des Sozialismus. Lyrik, Tagebücher, Lebenskunst, w: „Zarys“ 8 (2009), s. 87-100. (http://www.helbig-mischewski.eu/bereska-zarys-de.pdf)

W j. polskim: Henryk Bereska – antybohater socjalizmu. Dzienniki, lyrika, sztuka życia, w: „Zarys” 8 (2009), s. 115-128. (http://www.helbig-mischewski.eu/bereska-zarys-pl.pdf)

Także w: „Odra“ (2008) 12, s. 64-66. (http://helbig-mischewski.de/bereska-odra.pdf)

Ich kam, sah und ging. Eine Entdeckung: Die Tagebücher des Berliner Übersetzers Henryk Bereska, w: „Tagesspiegel“ 20.07.2008, s. 26. (http://helbig-mischewski.de/bereska-tagesspiegel-2008.pdf)

Zmasakrowani przez ojca. „Tajemnica Brokeback Mountain” – film Ang Lee i opowieść Annie Proulx (recenzja filmu), w: „Pogranicza” (2006) 3, s. 62-67. (http://helbig-mischewski.de/kritik-brokeback-pl.pdf)

W j. niemieckim: Vom Vater verraten. Literaturverfilmung „Brokeback Mountain”. http://www.helbig-mischewski.de/kritik-brokeback-de.pdf

„Dziewczyna z Buenos” – debiut Anny Kamienieckiej (recenzja), w: „Pogranicza” (2006) 2, s. 20-27. (http://helbig-mischewski.de/kritik-kamieniecka.pdf)

Ich bin die, die nicht ankommen muss. Vorwort zu studentischer Anthologie zeitgenössischer mitteleuropäischer Literatur, w: Ich bin der, der angekommen ist. Red. M. Liskowski, I. Potrykus, Berlin 2004, s. 10-13.

(http://helbig-mischewski.de/kritik-liskowski.pdf)

Izabela Filipiak, w: J. Arlt, Izabela Filipiak. Autorenreihe der Arbeitsgruppe Literatur „polska 2000" unter der Leitung von A. Lempp zum Anlass der Frankfurter Buchmesse 2000. Kraków 2000, s. 3-4. (http://helbig-mischewski.de/kritik-filipiak.pdf)

Hysterie, Wahnsinn und Tod. Polnische Frauenliteratur der 90er Jahre (Filipiak, Tokarczuk, Gretkowska), w: „Polen und wir. Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung“ (1998) 1, s. 18-19.

„Babcia Zosia" Lopeza Mausere (Wojciecha Stamma) czyli nasze fantazmaty. Recenzja spektaklu „Nieudaczników Polskich” w Berlinie, w: „Kolano" (1998) 12, s. 5. (http://helbig-mischewski.de/kritik-versager.pdf)

 

Tłumaczenia naukowe

Ritz, G., Autobiografia jako alternatywa, w: Autobiografia. Literatura. Kultura. Media, 2013, nr 1, s. 95-98 (z niemieckiego).

Helbig-Mischewski, B., Strącona bogini. Rzecz o Marii Komornickiej, Kraków 2009 (z niemieckiego z K. Długosz i K. Pukańskim).

Fährmann grenzenlos. Polen und Deutsche im heutigen Europa. Zum Gedenken an Henryk Bereska. Red. B. Helbig-Mischewski i G. Matuszek, Hildesheim 2008 (z polskiego z M. Petersen).

Matuszek, G., (Männliche) Krankheit als Maskerade? Neurotiker, Hysteriker und Narzisse in der Künstlerprosa des polnischen Modernismus. w: Anthropologie der Maske. Festschrift für Prof. Bodo Zelinsky, Köln 2006 (z polskiego). (http://helbig-mischewski.de/ueber-wiss-matuszek01.pdf)

Matuszek, G., Kultur gegen Natur? Der misogyne Diskurs in der polnischen und der europäischen Literatur des fin de siècle. w: G. Kokorz,  H. Mitterbauer (red.), Übergänge und Verflechtungen. Kulturelle Transfers in Europa, Bern 2004 (z polskiego z Henrykiem Bereską).

Rifkin, J., Chór Bacha. Czterech czy czterdziestu?, w: „Ruch muzyczny” (1996) 16, s. 32-35 i (1996) 17, s. 34-37 (z niemieckiego z W. Gnatem).

Wróblewski, R., Die Fernsehdebatten zwischen Wałęsa und Miodowicz als Akt politischer Kommunikation, w: „ZET. Zeitschrift für empirische Textforschung“ (1994) 1, s. 49-58 (z polskiego).

Fleischer, M., Problemy i hipotezy systemowej teorii kultury. Podstawy empirycznych badań tekstów i kultury, Wrocław 1994 (z niemieckiego z Bernadetą Fleischer).

 

Najważniejsze publikacje literackie

Niebko (powieść), Wyd. WAB, Warszawa 2013. (Finalistka nagrody NIKE)

Enerdowce i inne ludzie (opowiadania), Wyd. Forma, Szczecin 2011. (Finalistka nagród literackich NIKE i Gryfia)

Hilfe (wiersze), Szczecin 2010.

Kallemalle (opowiadanie), w: Antologia współczesnych polskich opowiadań. Wyd. Forma, Szczecin 2008.

Anioły i świnie. W Berlinie! (minipowieść), Wyd. Forma, Szczecin 2005.

Lieber Rainer (opowiadanie), w: Piastów 75. Wyd. Forma, Szczecin 2005, s. 29-36.

Pałówa (powieść), Wyd. B1, Gdańsk 2000.

Wiersze Jaśminy (wiersze), Wyd. Mordellus Press, Berlin 1997.

Rainer i Elżbieta (słuchowisko), Polskie Radio Program 1, 21.01.09, g. 20.09.

 

W przygotowaniu

Opfer, Bösewicht, Narr, Träumer, Mönch und Erlöser – archetypische Männerfiguren in der Prosa von Krzysztof Niewrzęda, Dariusz Muszer, Leszek Oświęcimski und anderen Migranten-Schriftstellern mit polnischem Hintergrund, w: Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen, Red. Marta Kopij-Weiss i Mirosława Zielińska,  Leipzig 2015.

Therapie und Therapieverweigerung – autobiographische „Post-DDR“-Narrationen der vergangenen Jahre. Eugen Ruge und Marion Brasch, 2015.

Inne doświadczenia, inna wiedza? Metodologie narodowe i ponadnarodowe a uciekający przedmiot badań. Rozważania na przykładzie bilateralnego projektu „Najmłodsza generacja autorów polskiego pochodzenia w Niemczech”, z Małgorzatą Zduniak-Wiktorowicz, w: Rocznik Komparatystyczny, 2015.

Kilka słów o niemieckich podręcznikach i tradycjach pisania autobiograficznego, 2015.

Rola książki w kształtowaniu tożsamości i biografii pisarskiej. Kanon prywatny, refleksje autobiograficzne, 2015.

 

Pozostałe publikacje, wywiady, recenzje:

http://www.helbig-mischewski.eu

 

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania