Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Joanna Długosz - publikacje

Artykuły:

 

 1. Europäisierung des polnischen Strafrechts im Bereich der Geldwäsche unter vergleichender Berücksichtigung der deutschen Rechtslage, Peter Lang Verlag, Frankfurt nad Menem 2007, ss. 537.
 2. Rozdział XI: Przestępstwo prania pieniędzy – art. 299 KK, w: R. Zawłocki (red.), System Prawa Karnego, Tom 9: Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 561-610.
 3. Przestępstwa prania pieniędzy – w: R. Zawłocki (red.), System Prawa Handlowego, Tom 10: Prawo karne gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 365-416.
 4. Rozdział 10: Współpraca w obszarze prawa karnego materialnego w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej: Pranie pieniędzy. Terroryzm. Przestępczość zorganizowana – w: A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz (red.), Europejskie Prawo Karne. Podręcznik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 308-318, 336-346, 363-370.
 5. Zur mutmaßlichen Einwilligung bei medizinischen Eingriffen. Zugleich eine Besprechung des Urteils des polnischen Obersten Gerichts in Strafsachen vom 27. November 2007 –  w: J.C. Joerden, U. Scheffler, A. Sinn, G. Wolf (red.), Vergleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2009, s. 467-484 (we współautorstwie z Janem C. Joerdenem).
 6. Funkcjonowanie europejskiego nakazu aresztowania z polskiej perspektywy – na przykładzie wydawania oraz wykonywania europejskiego nakazu aresztowania przez Sąd Okręgowy w Poznaniu – w: A.J. Szwarc, J. Piskorski (red.), Unijna polityka karna w świetle polskiego prawa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 131-164.
 7. Zasada proporcjonalności w prawie europejskim jako przesłanka kryminalizacji – w: T. Dukiet-Nagórska (red.), Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 79-104.
 8. Strafbarkeit wegen Vorteilsannahme nach polnischem Strafrecht unter vergleichender Berücksichtigung der deutschen Rechtslage – w: „Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft”, Tom 122 (2010), Zeszyt 2, s. 386-407 (we współautorstwie z Arturem Barczewskim).
 9. Stosowanie środka zabezpieczającego określonego w art. 95a § 1a KK w świetle standardów europejskich. Rozważania na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 17.12.2009 r. w sprawie M. v. Niemcy – w: „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, nr 4, s. 53-74, (we współautorstwie z Ewą Weigend).
 10. Prawa jednostki podlegającej procedurze ekstradycyjnej w Unii Europejskiej – w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, nr 3, s. 173-190.
 11. Zgoda dysponenta dobrem prawnym w świetle regulacji konstytucyjnych. Rozważania na pograniczu dogmatyki konstytucyjnego prawa jednostki do samostanowienia o sobie i dogmatyki prawa karnego – w: R. Zawłocki (red.), Zgoda pokrzywdzonego, Warszawa 2012, s. 1-12.
 12. Objaśnienia do przepisów art. 62-63 (Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych) – w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do art. 32-116, 2. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 393-412.
 13. Objaśnienia do przepisów art. 93-100 (Rozdział X. Środki zabezpieczające) – w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do art. 32-116, 2. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 801-905.
 14. Objaśnienia do przepisów art. 212-217a (Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej) – w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania