Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Mateusz Bieczyński - publikacje

Monografie

  1. M. Bieczyński, Der Kunstbegriff in der juristischen Literatur und Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts / Pojęcie sztuki w niemieckiej literaturze prawniczej i orzecznictwie Federalnego Sądu Konstytucyjnego, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2012;
  2. M. Bieczyński, Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych, Wolters Kluwer Polska 2011;
  3. M. Bieczyński, Teorie dyskursu prawniczego w niemieckiej filozofii prawa na przykładzie koncepcji Jurgena Habermasa, Karla Otto Apla oraz Roberta Alexy’ego, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2010.

 

Rozdziały w monografiach

  1. M. Bieczyński, Sztuka w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] M. Bieczyński i inni (red.), Wolność sztuki w Polsce i w Niemczech w świetle prawa konstytucyjnego i karnego, Warszawa 2012, 79-110;
  2. M. Bieczyński, Wolność twórczości artystycznej a granice wolności sumienia i wyznania, [w:] R. Wieruszewski (red.), Prawne granice wolności sumienia i wyznania, Wolters Kluwer Polska 2011, 259-268.

 

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych

  1. M. Bieczyński, Kunstbegriff in der juristischen Literatur und Rechtsprechung des Bundesverfassungsberichts, Kunst und Recht (KUR) 5/2011, s. 10-29;
  2. M. Bieczyński, Plagiat jako immanentna granica wolności twórczości artystycznej, Studia Prawnicze  2(188)/2011, s. 5-57;
  3. M. Bieczyński, Kodeks etyki muzealnej ICOM a działalność ekspercka muzealników, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2(35)/2010, s. 136-142

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania