Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Publikacje

Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc

Publikacje / Schriftenverzeichnis

 

I. KSIĄŻKI (Autor)

 BÜCHER (Verfasser)     

1. Sport a prawo karne (Sport und Strafrecht), Poznań 1971, 195 ss. (S.).

2. Wypadki sportowe w świetle prawa karnego (Sportunfälle im Lichte des Strafrechts), Poznań 1972, 59 ss. (S.).

3. Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności karnej

za wypadki sportowe (Einwilligung des Verletzten als Strafausschliessungsgrund

für die Sportunfälle), Poznań 1975, 187 ss. (S.).

4. Karnoprawne funkcje reguł sportowych (Die strafrechtliche Funktionen der Sportregeln), Poznań 1977, 215 ss. (S.).

5. Przestępczość przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w Polsce w latach 1948-1980

w świetle statystyki kryminalnej (Die Kriminalität gegen die Familie, Vormundschaft

und Jugend in Polen in den Jahren 1948-1980 im Lichte der Kriminalstatistik), Poznań 1984, 100 ss. (S.).

6. Kodeks karny i inne teksty prawne. Wprowadzenie Andrzeja J. Szwarca (Das Strafgesetzbuch und andere Gesetze. Einführung von Andrzej J. Szwarc), Warszawa 1994, 131 ss. (S.).

7. Kodeks karny i inne teksty prawne. Wprowadzenie Andrzeja J. Szwarca

(Das Strafgesetzbuch und andere Gesetze. Einführung von Andrzej J. Szwarc), 2. wydanie (Auflage), Warszawa 1994, 167 ss. (S.).

8. European Commission: Research on bioethics – AIDS: Ethics, Justice and European

Policy, Luxembourg 1998, Rebecca Bennet, Charles A. Erin, John Harris (red.) (Hrsg.) (Ed.), 193 ss. (S.), współautorstwo, w języku angielskim (in englischer Sprache).

9. Aktuelle Probleme des polnischen Straf- und Sportrecht (Aktualne problemy polskiego prawa karnego i sportowego), Tokio 2000, 170 ss. (S.), w języku japońskim (in japanischer Sprache).

 

II. KSIĄŻKI (Redaktor)

BÜCHER (Herausgeber)

 

1. Prawne problemy AIDS (Die Rechtsprobleme von AIDS), Warszawa 1990, 389 ss. (S.).

2. Prawne problemy transferu w piłce nożnej w Polsce i Republice Federalnej Niemiec (Juristische Probleme des Transfers im Fußballsport in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland, Poznań 1990, 117 ss. (S.).

3. Ioannes Ioachimus Hirsch. Doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae  Posnaniensis (Hans-Joachim Hirsch. Doktor honoris causa der Adam-Mickiewicz-

  Universität in Poznań), Poznań 1991, 73 ss. (S.); w języku polskim i niemieckim

  (in polnischer und deutscher Sprache).

4. Prawne problemy dopingu w sporcie (Juristische Probleme des Dopings im Sport), Poznań

  1992, 198 ss. (S.).

5. Porozumiewanie się i uzgadnianie rozstrzygnięć przez uczestników postępowania karnego  (Absprachen und Vereinbarungen der Entscheidungen durch Teilnehmer des

  Strafverfahrens), Warszawa-Poznań 1993, 114 ss. (S.).

6. Naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym (Ordnungsverletzungen

  im Zusammenhang mit den Sportveranstaltungen), Poznań 1995, 155 ss. (S.).

7. AIDS und Strafrecht, Berlin 1996, 324 ss, w języku niemieckim (in deutscher Sprache).

8. AIDS  i prawo karne (AIDS und Strafrecht), Poznań 1996, 208 ss. (S.).

9. Das erste deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskolloquium der Stipendiaten der

  Alexander von Humboldt-Stiftung) (Pierwsze niemiecko-japońsko-polskie kolokwium

  prawa karnego stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta), Poznań 1998, 259 ss.

  (S.), współredaktor (Mitherausgeber): Andrzej Wąsek; w języku niemieckim (in deutscher

  Sprache).

10. Rozważania o prawie karnym (Betrachtungen über das Strafrecht), Poznań 1999, 343

  ss. (S.).

11. Prawo sportowe. Akty prawne (Sportrecht. Rechtsakte), Poznań, 1999.

12. Status prawny polskich klubów i związków sportowych (Rechtliches Status der polnischen Sportklubs und – verbände, Poznań 2000, 170 ss. (S.).

13. Przestępczość przygraniczna. Postępowanie karne przeciwko cudzoziemcom w Polsce

  (Kriminalität im Grenzgebiet. Das Strafverfahren gegen Ausländer in Polen), Poznań

  2000, 195 ss. (S.).

14. Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie (Die Disziplinärversantwortlichkeit im Sport),

  Poznań 2001, 166 ss. (S.).

15. Przestępczość przygraniczna. Tom 1: Relacje praktyków (Kriminalität in Grenzgebiet.

  Band 1. Expertenhearing), współredaktor (Mitherausgeber): Gerhard Wolf,

  Frankfurt/Oder-Słubice-Poznań 2002, 305 ss. (S.).

16. Unia europejska i sport oraz wspieranie społecznego dialogu w europejskim piłkarstwie

  zawodowym (Der Europäische Union und Sport sowie die Förderung des

  geselschaftlichen Dialogs im europäischen Fussballsport), Poznań 2006, 147 ss. (S.).

17. Tzw. sprawa Bosmana z polskiej perspektywy (Der sogenannte Bosman-Fall aus

  polnischer Sicht), Poznań 2007, 189 ss. (S.).

18. Europäisierung des Strafrechts in Polen und Deutschland – rechtsstaatliche Grundlagen,

  (Europeizacja prawa karnego w Polsce i w Niemczech – podstawy konstytucyjno-prawne),

  współredaktor (Mitherausgeber): Jan C. Joerden, Berlin 2007, 364 ss. (S.), w języku

  niemieckim (in deutscher Sprache).

19. Das dritte deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskolloquium der Stipendiaten der

  Alexander von Humboldt-Stiftung. Aktuelle Probleme des deutschen, japanischen

  und polnischen Strafrechts (Trzecie niemiecko-japońsko-polskie kolokwium prawa

  karnego stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta. Aktualne problemy

  niemieckiego, japońskiego i polskiego prawa karnego), Poznań 2007, 276 ss. (S.),

  w języku niemieckim (in deutscher Sprache).

20. Europeizacja prawa karnego w Polsce i w Niemczech – podstawy konstytucyjno-prawne

  (Europäisierung des Strafrechts in Polen und Deutschland – rechtsstaatliche Grundlagen),

  współredaktor (Mitherausgeber): Jan C. Joerden, Poznań 2007, 365 ss. (S.).

21. Prawno-karne granice dopuszczalnego pomawiania (Strafrechtliche Grenzen der

  zulässigen Diffamierung), Poznań  2008, 109 ss. (S.).

22. Represyjność polskiego prawa karnego (Repressivität des polnischen Strafrechts), Poznań

  2008, 94 ss. (S.).

23. Korupcja w sporcie (Korruption im Sport), Poznań 2008, 217 ss. (S.).

24. Unijna polityka karna (Europäische EU-Strafpolitik), Poznań 2009, 326 ss. (S.).

25. Unijna polityka karna w świetle polskiego prawa (Europäische EU-Strafpolitik im Lichte

  des polnischen Rechts), współredaktor (Mitherausgeber): Justyn Piskorski, Poznań 2010,

  344 ss. (S.).

26. Handbook of Polish Law (Podręcznik polskiego prawa) (Lehrbuch des polnischen Rechts),  współredaktorzy (Mitherausgeber): Wojciech Dajczak, Paweł Wiliński, Warszawa 2011,

  664 ss. (S.).

27. Doping und Korruption aus deutscher und polnischer Sicht (Doping i korupcja

z niemieckiej i polskiej perspektywy), współredaktor (Mitherausgeber): Martin Nolte, Kiel 2011, 37 ss. (S.).

28. Ustawa o sporcie (Sportgesetz), Poznań 2011, 119 ss. (S.).

29. Das vierte deutsch-japanisch-polnisches Strafrechtskolloquium der Stipendiaten

der Alexander von Humboldt-Stiftung. Ausgewählte Bereiche des deutschen, japanischen  und polnischen Straf- und Strafprozessrechts im Vergleich. Slubice - Polen/Frankfurt/O –

Deutschland, 13.-16. Mai 2010), Czwarte niemiecko-japońsko-polskie kolokwium prawa  karnego stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta. Wybrane dziedziny niemieckiego, japońskiego i polskiego prawa karnego i prawa procesu karnego. Słubice – Polska/ Frankfurt/O – Niemcy, 13.-16. maja 2010, współredaktorzy (Mitherausgeber): Jan C. Joerden und Keiichi Yamanaka, Poznań 2011, 198 ss. (S.).

30. Prawne problemy sportu żużlowego, Poznań 2011, 198 ss. (S.).

31. Prawne problemy sportu piłkarskiego (Legal problem sof football sport) (Rechtsprobleme des Fußballsports), Poznań 2013, 827 ss. (S.).

32. Kompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi (Kompatibilität der Sportregelungen mit der Rechtsregelungen), Poznań 2014, 248 ss. (S.).

 

  Redakcja serii wydawniczej: AIDS i prawo:

Herausgebung der Schriftenreihe: AIDS und Recht:

33. Wioletta Pigulska, Diagnostyka zakażeń HIV a prawo karne (Die Diagnostik der  HIV-Infizierung und das Strafrecht), Poznań 1999, 105 ss. (S.).

34. Rafał Szczepaniak, Odpowiedzialność odszkodowawcza za zakażenie HIV

  (Die Entschädungsverantwortlichkeit für HIV-Infizierung), Poznań 1999, 96

  ss. (S.).

35. Bogusław Janiszewski, HIV i AIDS w zakładach karnych. Problemy prawnokarne   (HIV und AIDS in Strafanstalten. Strafrechtliche Probleme), Poznań 1999, 95

  ss. (S.).

36. Tomasz Sokołowski, Problematyka AIDS w świetle prawa rodzinnego (AIDS- Problematik im Lichte des Familienrechts), Poznań 2000, 126 ss. (S.).

37. Agnieszka Liszewska, Wojciech Robaczyński, AIDS and a tajemnica lekarska

  (AIDS und die ärztliche Schweigepflicht), Poznań 2001, 96 ss. (S.).

38. Stanisław Stachowiak, Problemy karnoprocesowe związane z HIV i AIDS

  (Die mit HIV und AIDS verbundene strafprozeßrechtliche Probleme), Poznań

  2001, 125 ss. (S.).

39. Leszek Kubicki, HIV/AIDS – odmowa leczenia i nieudzielenie pomocy medycznej  (HIV/AIDS – Verweigerung der ärztlichen Behandlung und unterlassene

  medizinischer Hilfeleistung), Poznań 2001, 92 ss. (S).

40. Jan Sandorski, Międzynarodowa ochrona praw człowieka a HIV/AIDS  (Internationaler Schutz der Menschenrechte und HIV/AIDS), Poznań 2002, 203

ss. (S.).

41. Jan Sandorski, Dochodzenie praw osób z HIV/AIDS (Geltendmachung der Rechte  der Personen mit HIV/AIDS), Poznań 2003, 164 ss. (S.).

42. Andrzej Kijowski, Krzysztof Ślebzak, HIV/AIDS w świetle prawa pracy i prawa  socjalnego (HIV/AIDS im Lichte des Arbeits- und Sozialrechts), Poznań 2004, 136 ss. (S.).

 

Współudział w organizacji konferencji, których materiały tworzą serię wydawniczą: „Kriminalität im Grenzgebiet”:

 

43. Gerhard Wolf (red.) (Hrsg.), Kriminalität im Grenzgebiet. Band 1. Erfahrungen aus der Praxis. Expertenhearing vom 24. bis 27. Oktober 1996 in Frankfurt/Oder. Referate und Diskussionsbeiträge, Berlin 1998, 306 ss. (S.), w języku niemieckim (in deutscher Sprache).

44. Gerhard Wolf (red.) (Hrsg.), Kriminalität im Grenzgebiet. 2. Wissenschaftliche Analysen. Symposium vom 28. bis 30. November 1997 in Frankfurt/Oder. Referate

und Diskussionen, Berlin-Heidelberg 1998, 358 ss., w języku niemieckim

(in deutscher Sprache).

45. Gerhard Wolf (red.) (Hrsg.), Kriminalität im Grenzgebiet. Band 3. Ausländer

vor deutschen Gerichten. Symposium vom 23. bis 25. Oktober 1998

in Frankfurt/Oder. Referate und Diskussion, Berlin 1998, 296 ss., w języku niemieckim (in deutscher Sprache).

46. Gerhard Wolf (red.) (Hrsg.), Kriminalität im Grenzgebiet. Band 4. Strafverfahren gegen Ausländer in der Republik Polen, Berlin 2002, 269 ss., w języku niemieckim (in deutscher Sprache).

47. Gerhard Wolf (red.) (Hrsg.), Kriminalität im Grenzgebiet. Band 5/6. Das neue polnische Strafgesetzbuch (Kodeks karny), Berlin 2002, 558 ss., w języku niemieckim (in deutscher Sprache).

8. Gerhard Wolf (red.) (Hrsg.), Kriminalität im Grenzgebiet. Band 7.

Das Strafverfahrensgesetzbuch der Republik Polen (Kodeks postępowania karnego), Berlin 2003, 241 ss., w języku niemieckim (in deutscher Sprache).

 

oraz około 300 innych publikacji (artykułów I opracowan w pracach zbiorowych).

 

kontakt vita badania dyscypliny naukowe