Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Publikacje

Rok 2015

 

Artykuł w czasopiśmie

 

Halicka B (2015).: Erinnerungsliteratur, w: Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung Ein Handbuch der Medien und Praktiken, pod red. Bill Niven, Maren Röger, Stephan Scholz. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2015.

 

Krytyka literacka

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2015): Między lokalnością, Europą, literaturą [Zwischen Regionalität, Europa, Literatur] (P. Michałowski, Narożnikowo, centralnie, pogranicznie), „Nowe Książki”, nr 3, s. 32.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2015): Lektura hotelowa [Hotellektüre] (J.L. Wiśniewski, Grand), „Nowe Książki”, nr 1, s. 50.

 

W druku

 

Jańczak, B. (in press): “German Language Acquisition and Regional Policy towards Bilingual Education in the Polish-German Borderland”

Jańczak, B. (in press): “Unity in diversity of bicultural families. Patterns of communication and bicultural interaction in Acts of Identity in German-Polish Marriages”. In: Patrick,P./ Guzzo, S. (eds.): N.N. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Jańczak, B. (in press): “Trzecia przestrzeń, hybrydyzacja, blending? O polsko-niemieckim kontakcie językowym w obszarze przygranicznym”. W: Golachowska, E./ Zielińska, A. (red.): Pogranicze wschodnie i zachodnie. Warszawa: SOW PAN.

Zduniak-Wiktorowicz, M., Chołuj, B. (2015): Polsko-niemieckie postzależności powojenne. Starość i wina we współczesnej literaturze oraz publicystyce [Polnisch-Deutsche Nachkriegsabhängigkeiten], w: Białe maski / szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej [Weiße Masken / Graue Gesichter. Körper, Gedächtnis, Performativität aus der Perspektive der Post-Abhängigkeit], red. Ewa Graczyk, Magdalena Horodecka, Monika Graban-Pomirska i Monika Żółkoś, Univeristas, Kraków.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2015): Jego Werhmacht, czyli polsko-niemiecka akademia językowa Janusza Rudnickiego w „Książkach. Magazynie do czytania” [Seine Wehrmacht, also die polnisch-deutsche Sprach-Akademie Janusz´ Rudnickis], w: „Porównania”.

Filipowicz-Tokarska, K., Zduniak-Wiktorowicz, M., (2015) (red.): Rozmowy na/o granicy. Z Brygidą Helbig, Angeliką Kuźniak, Ingą Iwasiów, Ignacy Karpowicz, Ziemowitem Szczerkiem rozmawiają Ksymena Filipowicz-Tokarska i Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz [Gespräche an/über der/die Grenze. Mit Brygida Helbig, Angelika Kuźniak, Inga Iwasiów, Ignacy Karpowicz, Ziemowit Szczerki sprechen Ksymena Filipowicz-Tokarska und Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz], t. 1, Wydawnictwo Collegium Polonicum, Słubice.

 

Rok 2014

 

Monografie

 

Halicka, B. (Hg.) (2014): Mein Haus an der Oder. Erinnerungen polnischer Neusiedler in Westpolen nach 1945. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag.

 

Redakcja tomu zbiorowego

 

Kuczyński, K.A. (red. nacz.)/Kaźmierczak, B. (zast. red. nacz.) (2014): Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption, t. 7 [W oprac.].

Zduniak-Wiktorowicz, M., Mielczarek, A., Roter-Bourkane, A. (2014): Sukcesy, problemy, wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego [Erfolge, Probleme, Herausforderungen des Unterrichts im Bereich Kultur- und Polnisch als Fremdsprache], Wydawnictwo PTPN, Poznań.

 

Artykuł w czasopiśmie

 

Chylewska-Tölle, A. (2014): Hans Küngs „umstrittene Wahrheit“ über den polnischen Katholizismus. W: A. Chylewska-Tölle, Ch. Heidrich (Red.) (2014): Mäander des Kulturtransfers. Polnischer und deutscher Katholizismus im 20. Jahrhundert. Berlin. Logos Verlag. S. 163-181.

Chylewska-Tölle, A. (2014): „Verschiedene Wege des Katholischseins“. Das Zweite Vatikanische Konzil (1962-65) in den autobiographischen Aufzeichnungen von Hans Küng, Joseph Ratzinger und Elisabeth Gössmann. W: Germanica Wratislaviensia 139: Kategorien und Konzepte. 347-362.

Chylewska-Tölle, A. (2014): Watykański Index librorum prohibitorum w walce z modernizmem w Niemczech. Przypadek Josepha Wittiga. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum 1 (18). 34-51

Chylewska-Tölle, A. (2014): Don Quixotes, Narren, Propheten und das Katakombenchristentum. Zu Konstruktion und Dekonstruktion des zeitgenössischen Katholizismus in der polnischen und deutschen Prosa. W: A. Chylewska-Tölle, A. Tölle (Red.) (2014): Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive. Berlin. Logos Verlag. S. 107-123.

Chylewska-Tölle, A. (2014): Raum als theologisch-geistige Form. Die Grafschaft Glatz im Werk von Joseph Wittig. W: E. Nowikiewicz (Red.): Literarische Topographien in Ostmitteleuropa bis 1945. Frankfurt a.M. Peter Lang. 109-130.

Chylewska-Tölle, A./ Tölle, A. (2014): Deutschland und Polen. Religiös-kultureller Transfer aus der besonderen Perspektive des gemeinsamen Grenzlandes. In: Diakonia. Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche 4. 266-270..

Chylewska-Tölle, A. /Tölle, A. (2014): Religion im transnationalen Raum. Neue Impulse zur Erforschung von raumbezogenen, literarischen und theologischen Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Sicht. W: A. Chylewska-Tölle, A. Tölle (Red.) (2014): Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive. Berlin. Logos Verlag. S. 11-19.

Chylewska-Tölle A., Tölle A. (2014). Deutschland und Polen: Religiös-kultureller Transfer aus der besonderen Perspektive des gemeinsamen Grenzlandes. Diakonia, 45 (4): 266-270.

Chylewska-Tölle, A. / Heidrich, Ch. (2014): Neue Perspektiven einer alten Begegnung.Die Erforschung des Kulturtransfers zwischen der katholischen Kirche Polens und Deutschlands. W: A. Chylewska-Tölle, Ch. Heidrich (Red.) (2014): Mäander des Kulturtransfers. Polnischer und deutscher Katholizismus im 20. Jahrhundert. Berlin. Logos Verlag. S. 7-17.

Halicka, B (2014).: Auf dem Weg zum Miterben des vorgefundenen Kulturguts. Fragen zur kulturellen Aneignung des Oderraumes nach 1945, [Spadkobiercy dziedzictwa kulturowego. O problemach kulturowego oswajania Nadodrza po 1945 r.]. w: Paul Zalewski i Joanna Drejer (red.): Kulturerbe und Aneignungsprozesse in deutsch-polnischen Kontakträumen. Motivationen, Realitäten, Träume. [Dziedzictwo kulturowe i procesy kulturowego oswajania polsko-niemieckiej przestrzeni współpracy. Motywacje, rzeczywistość, marzenia].Warszawa 2014, S. 41-52.

Halicka, B. (2014).: The Oder-Neisse Line as a place of remembrance for Germans and Poles, in: Journal of Contemporary History (JCH) 2014, Vol. 49(1) p. 75–91.

Helbig-Mischewski, B. (2014).: Maria Komornicka – spadek, dziedzictwo, szaleństwo [Geld und Erbe in der Biographie und im Werk von Maria Komornicka]. W: Red. Iwasiów I., Zawiszewska, A.: Literatura, pieniądze, kobiety [Literatur, Frauen und Geld]. Szczecin 2014, s. 135-149.

Jańczak, B. (2014): Obraz wroga i obraz bloku wschodniego w narracji małżeństw polsko-niemieckich [Das Bild eines Feindes und das Bild des Ostblocks in der Narration der deutsch-polnischen Ehen]. W: Red. Golachowska, E., Zielińska, A.: Konstrukcje i destrukcje Tożsamości. Narracja i pamięć. [Konstruktionen und Destruktionen der Identität. Narration und Erinnerung]. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN. 559-580.

Kaźmierczak, B. (2014): Rara avis Karl Dedecius. Materiały z archiwum osobistego tłumacza dostępne za pośrednictwem sieci internetowej w ramach programu Europeana [Raraavis Karl Dedecius. Materialien aus dem Privatarchiv des Übersetzers im Internet im Rahmen des Europeana-Projekts zugänglich gemacht]. „Orbis Linguarum”, t. 38 [W druku].

Małolepszy, M. (2014): Karanie nietrzeźwych kierowców, Rzeczpospolita http://prawo.rp.pl/artykul/757715,1079000-Malolepszy--Surowiej-dla-spokoju-sumienia.html

Podruczny G. (2014): Festungen Friedrichs des Großen: polnisch, preußisch, deutsch? (Twierdze Fryderyka Wielkiego: polskie, pruskie, niemieckie?), In: Paul Zalewski, Joanna Drejer (Hg.): Kulturerbe und Aneigenungsprozesse in deutsch-polnischen Kontakträumen. Motivationen, Realitäten, Träume (Dziedzictwo kulturowe i procesy dziedziczenia w rejonach przenikania się kultury polskiej i niemieckiej. Motywacje, realia wizje) , Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 2014, S. 275-283.

Podruczny G. (2014): Twierdza Srebrna Góra na tle pruskiej architektury obronnej okresu fryderycjańskiego – nowe ustalenia badawcze (Festung Silberberg und preussische Wehrbauten in Ferderizianischen Periode. Neueste Forschungsstand), In: Tomasz Przerwa, Piotr Sroka (Hg.): Twierdza srebrnogórska V: Perspektywa miasteczka, Bielsko-Biała: Studio Ergiebe 2014, s. 57-70.

Podruczny G. (2014): Frederick the Great and Prussian Defense Architecture in the Years 1740-1786, in: FORT. The international journal of fortification and military architecture, Vol. 42, s. 36-58.

Podruczny G., Wrzosek Jakub (2014): Lone grenadier. Some episode from the battle of Kunersdorf fought on 12th August 1759, Journal of Conflict Archaeology, Vol. 9 No. 1, 2014, 33–47.

Pukacz A., Pełechaty M., Ossowska J., Apolinarska K., Siepak M, (2014). Site-dependent species composition, structure and environmentalconditions of Chara tomentosa L. meadows, western Poland. Aquatic Botany, 120 (2015): 92–100

Pukacz A., Pełechaty M., Pronin E., (2014). Charophyte occurrence in Ceratophyllum demersum stands. Hydrobiologia, (2014) 737:111–120.

Pukacz A., Pełechaty M., Frankowski M., Kowalski A., Zwijacz-Koszałka K. (2014). Seasonality of Water Chemistry, Carbonate Production, and Biometric Features of Two Species of Chara in a Shallow Clear Water Lake. The Scientific World Journal, DOI: 10.1155/2014/167631

Pukacz A., Pełechaty M., Frankowski M. (2014). Carbon dynamics in hardwater lake: effect of charophyte biomass on carbonates deposition. Polish Journal of Ecology, 62: 695-705.

Tölle A., Wehrhahn, R., (red.) (2014). Governing urban-regional development processes. Quaestiones Geographicae, 33 (4). Poznań.

Tölle A. (2014). Przyjęte strategie integracji transnarodowej miast i ich regionów a specyfiki miasta postsocjalistycznego. [W:] S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.), Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. Tom 1. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 33/1. IGRR UWr, Wrocław, 111-122.

Tölle A. (2014). Transnationalisation of Urban Development Strategies. Peculiarities of the East-Central European Post-Socialist City. [W:] L. Mierzejewska, J. J. Parysek (red.), Cities in a Complex World: Problems, Challenges and Prospects. Bogucki, Poznań, 105-118.

Tölle A. (2014). Denkmalschutz und Bürgerengagement im deutschen und im polnischen Planungssystem. Rückschlüsse für grenzübergreifende Projekte. // Ochrona zabytków i zaangażowanie obywatelskie w niemieckim i w polskim systemie planowania. Wnioski dla projektów transgranicznych. [W:] P. Zalewski, B. Bielinis-Kopeć (red.), Zivilgesellschaft und Denkmalschutz im deutsch-polnischen Grenzgebiet. // Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim. Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary // Bauhütte Gubin, Euromiasto Gubin-Guben, 77-86 // 1-10.

Tölle A. (2014). Lokale Topographie einer grenzübergreifenden kirchlichen Landschaft. Die deutsch-polnische Doppelstadt Frankfurt (Oder) – Słubice. [W:] A. Chylewska-Tölle, C. Heidrich (red.), Mäander des (Kultur)transfers in der katholischen Kirche Polens und Deutschlands. Thematicon, 22. Logos, Berlin, 219-232.

Tölle, A. (2014): Transnationaler religiöser Raum im deutsch-polnischen Grenzraum. Eine Kontextualisierung aus Sicht der Grenzraumforschung. W: A. Chylewska-Tölle, A. Tölle (Red.) (2014): Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive. Berlin. Logos Verlag. S. 239-258.

Tölle A. (2014). Transnational metropolitan development strategies and governance in a post-socialist setting. The case of Szczecin. Quaestiones Geographicae, 33 (4): 4.

Tölle A. (2014). Zintegrowane formy planowania i zarządzania rozwojem lokalnym a instrumentarium planistyczne. System polski na tle systemu niemieckiego. Studia Regionalne i Lokalne, 57 (3): 60-75.

Tölle A. (2014). Spatial planning systems in Germany and Poland. Lessons from a cross-over examination. Terra Spectra – Central European Journal of Spatial and Landscape Planning, 6 (1): 3-9.

Tölle A. (2014). Urban regions for a competitive and cohesive European territory. The regional turn of the European Capital of Culture and its traits in France, Germany, and Poland. Tafter Journal – Esperienze e strumenti per cultura e territorio, 77: 1-13.

Tölle A. (2014). Raumbewirtschaftung in Polen. Grenzen eines gesellschaftlichen Planungsverständnisses. PlanerIn, 01/14: 49-50.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Inny to ten, który właśnie siedzi w aucie. Prozatorski debiut Alexandry Tobor a nowe pokolenie piszących o Polsce w Niemczech [Ein Anderer ist derjenige, der gerade im Auto sitz. Das Prosa-Debüt von Alexandra Tobor und die neue Genration von Schriftstellern polnischer Herkunft in Deutschland], „Studia Germanica Gedanensia“, nr 30, s. 80-93.

 

Artykuł w tomie zbiorowym

 

Kaźmierczak, B./Dedecius, K. (2014): „Nie interesowałem się poglądami politycznymi autorów…”. Mówi prof. dr h.c. mult. Karl Dedecius, założyciel i wieloletni dyrektor Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. RozmawiałBłażej Kaźmierczak [„Die Ansichten politischer Autoren interessieren mich nicht...”. Es spricht Prof. Dr. h.c. mult. Karl Dedecius, Gründer und langjähriger Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, mit Błażej Kaźmierczak]. „Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption”, t. 7 [Wywiad przeprowadzony. W druku].

Kaźmierczak, B. (2014): Prace o Karlu Dedeciusie. Wybór bibliograficzny adnotowany / Werkeüber Karl Dedecius. Annotierte Auswahlbibliographie. Frankfurt (Oder), Stiftung Europa-Universität Viadrina [Monografia bibliograficzna. Książka elektroniczna w oprac.].

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): „Projekty totalne“ – o przedstawieniach historii XX w. w najnowszej prozie polskiej i niemieckiej [„Die totalen Projekte” –  über die Darstellung von Geschichte des 20. Jahrhunderts in der neuesten polnischen und deutschen Prosa], w: Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 r. [Deutsche Befindlichkeit. Identität und problematisierte Geschichtlichkeit in der polnischen und deutschen Literatur nach 89 ], red. Wojciech Browarny, Monika Wolting, Universitas, Kraków,  s. 121-141.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): „Co czuć, kiedy stara Niemka szuka zaginionego na 'niemieckim wschodzie' brata?“. Polskie zależności a lektura prozy zachodnich sąsiadów i ich okołokolonialnego dyskursu [„Was soll man fühlen, wenn die alte Deutsche nach ihrem verlorenen Bruder sucht?“. Polnische Post-Abhängigkeiten und postkolonialer Diskurs in Deutschland], w: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej [Geschichten, Gesellschaften, Räume des Dialogs. Post-Abhängigkeit-Studien aus komparatistischer Perspektive], red. Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk, Universitas, Kraków, s. 229-248.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Z nimi tak zawsze. O zostawianiu/zostawianiu naszych starszych w czasie przeszłym [Es ist immer das Gleiche mit ihnen. Über das Bleiben und Verlassen der Älteren in der Vergangenheit], w: (Nie)przezroczystość normalności. Obrazy ładu i porządku w polskiej literaturze XX i XXI w. [(Nicht)Durchsichtigkeit der Normalität. Bilder von Recht und Ordnung in der polnischen Literatur aus dem 20. und 21. Jahrhundert], red. Hanna Gosk, Bożena Karwowska, Elipsa, Warszawa, s. 282-300.

Wieczorek, I., Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Między specjalizacją i niby-wiedzą. Wybrane aspekty kształcenia przyszłych lektorów języka polskiego jako obcego [Zwischen Spezialisierung und Quasiwissen. Ausgewählte Aspekte des Ausbildungsprozess von zukünftigen Lehrern im Bereich Polnisch als Fremdsprache], w: Sukcesy, problemy, wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego [Erfolge, Probleme, Herausforderungen des Unterrichts im Bereich Kultur- und Polnisch als Fremdsprache], red. Agnieszka Mielczarek, Anna Roter-Bourkane, Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 355-362.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Przyparci do metafory. Mur a  polsko-niemieckie związki w p r z e s t r z e n i literatury [An die Metapher gedrängt. Über gewisse deutsch-polnische Beziehungen im Raum der Literatur], w: Geografia i metafora [Geographie und Metapher], red. Elżbieta Konończuk, Ewa Nofikow, Elżbieta Sidoruk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 245-271.

 

Krytyka literacka

 

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Wielkanoc alternatywna [Alternatives Ostern] (R. Rak, Kocham Cię, Lilith), „Nowe Książki”, nr 9, s. 22-23.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Warszawski biotop [Warschauer Biotop] (M. Cichy, Zawsze jest jutro), „Nowe Książki”, nr 6, s. 34-35.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Ślady poetyk cudzych i własnych [Spuren der Poetik], (M. Kisiel, Critica varia), „Nowe Książki”, nr 4, s. 58-59.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Umarł Jej [Er ist gestorben] (I. Iwasiów, Umarł mi), „Nowe Książki”, nr 3, s. 22-23.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2014): Przyrodo, wróć! [Natur, komm zurück!] (A. Muszyński, Miedza), „Nowe Książki”, nr 2, s. 88.

 

Rok 2013

 

Monografie

 

Halicka, B. (2013): Polens Wilder Westen. Erzwungene Migration und die kulturelle Aneignung des Oderraumes 1945-48 [Polski Dziki Zachód. Migracje przymusowe i kulturowe oswajanie Nadodrza w latach 1945-48]. Padeborn: Ferdinand Schöningh.

Jańczak, B. (2013): Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschlandund in Polen [Rodziny polsko-niemieckie: Ich języki i kultury rodzinne w Polsce i Niemczech]. Frankfurt Main: Peter Lang.

Podruczny, G. (2013): Król i jego twierdze. Fryderyk Wielki i pruskie fortyfikacje stałe w latach 1740-1786 [Der König und seine Festungen. Friedrich der Grosse und preußische beständige Befestigung 1740-1786], Oświęcim: Napoleon V.

 

Redakcja tomu zbiorowego

 

Kuczyński, K.A. (red. nacz.)/Kaźmierczak, B. (zast. red. nacz.) (2013): Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption, t. 6. 241.

Małolepszy, M., Hochmayr, G., Nalewajko, P. (Red.) (2013): Wydawanie własnych obywateli w polsko-niemieckiej praktyce w sprawach karnych [Auslieferung von eigenen Staatsangehörigen – Probleme in der Praxis der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in Strafsachen]. Berlin: Logos.

Podruczny, G., Przerwa T. (Red.) (2013): Twierdza Srebrnogórska IV. Wojna siedmioletnia w Sudetach i nowożytne fortyfikacje górskie [Siebenjährige Krieg in Sudeten und neuzeitliche Bergbefestigung]. Wrocław: Atut.

Szwarc, J.A. (Red.) (2013): Prawne problemy sportu piłkarskiego [Rechtsprobleme des Fußballsports]. Poznań. 827.

 

Artykuł w czasopiśmie

 

Chojnowski, P. (2013): Albrecht Lempp (1953-2012) – tłumacz, przyjaciel, człowiek [Albrecht Lempp (1953-2012) – Übersetzer, Freund, Mensch]. W: „Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenia – recepcja”, t. VI. 221-226.

Chylewska-Tölle, A. (2013): Kollektive Identitätskonstruktionen im Spannungsverhältnis von Religion und Nation. Der großstädtische polnische Katholizismus in den Werken von Andrzej Horubała und Jerzy Sosnowski [Zbiorowe konstrukcje tożsamościowe w odniesieniu do religii i narodowości. Wielkomiejski polski katolicyzm w utworach Andrzeja Horubały i Jerzego Sosnowskiego]. „Theologie der Gegenwart”, Nr. 3. 221-230.

Chylewska-Tölle, A (2013).: W kręgu niemieckiej (i nie tylko) literatury ewangelizacyjnej. Kilka słów o próbach restytucji sztuki uprawianej „na chwałę Bożą i dla pożytku duchowego czytelnika”. „Litteraria Copernicana”.

Helbig-Mischewski, B. (2013): Nałkowska i Komornicka, czyli kto zawinił [Zofia Nałkowska und Maria Komornicka: Auf den Spuren eines Schrifstellerinnen-Konfliktes]. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, seria literacka 21 (41).163-175.

Ibragimow A., Walna B., Siepak M. (2013): Physico-chemical parameters determining the variability of actually and potentially available fractions of heavy metals in fluvial sediments of the middle Odra river. „Archives of Environmental Protection”, no. 1. doi. : 10.2478/aep-2013-0012.

Kaźmierczak, Błażej (2013): Szkice do wybranych zagadnień niemieckiego polskoznawstwa i polskiego niemcoznawstwa z lat 1919–1985. Próba rekonesansu. Cz. 2 [Entwürfe zu ausgewählten Fragestellungen der deutschen Polenforschung und der polnischen Deutschkunde in den Jahren 1919 bis 1985. Teil 2]. „Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde”, t. 51. 159-183.

Kaźmierczak, B. (2013): Artificemcommendatopus czyli Zespoły akt Rolfa Fiegutha i Eugeniusza Wachowiaka w Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach [Artificemcommendat opus oder der Bestand von Rolf Fieguth und Eugeniusz Wachowiak im Karl Dedecius Archiv der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)]. „OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa”, t. 4  [W druku].

Kaźmierczak, B. (2013): Dedecius na Viadrinie i w Słubicach (Uroczystości z okazji powołania Fundacji Karla Dedeciusa, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 28.11.2013r.) [Dedecius an der Viadrina und in Słubice (Feierlichkeiten anlässlich der Eröffnung der Karl Dedecius-Stiftung, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), 28. November 2013]. „Pegaz Lubuski”, nr 4(55) [W druku].

Margoński, M. (2013): Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2012 r., III CZP 88/11 [Anmerkung zum Beschluss des Obersten Gerichts zum Verlust von Eigentum an polnischen Immobilien der deutschen Spätaussiedler zugunsten der Staatskasse]. „Rejent“, nr 6.137-146.

Margoński, M. (2013): Art. 1135(5) § 2 KPC a możliwość odmowy uznania polskiego orzeczenia ze względu na naruszenie niemieckiego porządku publicznego. Glosa do postanowienia Trybunału Federalnego z 14 czerwca 2012 roku, IX ZB 183/09[Art. 1135(5) § 2 poln. ZVfGB und die Ablehnung der Anerkennung einer polnischen Gerichtsentscheidung wegen der Verletzung des deutschen ordre public. Anmerkung zum BGH-Beschluss vom 14. Juni 2012, IX ZB 183/09]. „Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia”, nr 2. 61-65.

Margoński, M. (2013): Ustalanie treści obcego (czeskiego) prawa w sprawie o wyrównanie szkody doznanej w wypadku komunikacyjnym [Feststellung des Inhalts des fremden (tschechischen) Rechts in einer Schadensersatzsachewegen Autounfall. Urteil des Amtsgerichts Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) vom 12.2.2013, I C 393/10]. „Glosa“, nr 3. 79-87.

Margoński, M. (2013): Bedeutung der Unionswidrigkeit der fiktiven Zustellungen im Exequaturverfahren: europarechtswidrig ist nicht gleich ordre public-widrig. (Gegen)-Anmerkungzum BGH Beschluss vom 14.6.2012, IX ZB 183/09, NJW-RR 2012, 1013 [Znaczenie sprzeczności fikcyjnych doręczeń z prawem unijnym dla postępowania o stwierdzenie wykonalności: sprzeczność z prawem europejskim nie jest tożsama ze sprzecznością z porządkiem publicznym. (Kontr)glosa do postanowienia Federalnego Trybunału Najwyższego z 14.6.2012, IX ZB 183/09]. „European Community Private Law Review/Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht-GPR”, no. 5. 296-298.

Pukacz, A., Pełechaty, M., Pronin, E., (2013): Charophyte occurrence in Ceratophyllumdemersum stands [Ramienice w zbiorowiskach Ceratophyllum]. „Hydrobiologia”. doi: 10.1007/s10750-013-1622-6.

Pukacz, A., Pełechaty, M., Apolinarska, K., Pełechata, A., Siepak, M. (2013): The significance of Chara vegetation in the precipitation of lacustrinecalciumcarbonate [Znaczenie roślinności ramienicowej w strącaniu węglanu wapnia w jeziorach]. „Sedimentology”. doi: 10.1111/sed.12020.

Podruczny G. (2013): Budynki garnizonowe w dawnej Twierdzy Koźle, (w:) Tomasz Ciesielski, Janusz Dorobisz (red.) Militarne tradycje Kędzierzyna-Koźla, Śląska i Rzeczypospolitej. T. I, Zabrze 2012, s. 70-85.

Podruczny G. (2013): Hrabiowie Pinto w służbie Fryderyka Wielkiego/Grafen Pinto di Barri in Dienst Friedrich des Grossen, w: G. Podruczny, T. Przerwa (red.) Twierdza Srebrnogórska IV. Wojna siedmioletnia w Sudetach i nowożytne fortyfikacje górskie, dzieło zbiorowe, Wrocław, Atut, 2013 s.. 101-109

Podruczny G. (2013): Friedrich der Große und die preußische Militärbaukunst 1740-1786, w: Olga Kurilo (red.) Friedrich II. und das östliche Europa. Deutsch-polnisch-russische Reflexionen, Berlin 2013, s. 118-137.

Podruczny G. (2013): Zapomniany arsenał obronny w Ostródzie. Nieznane dzieło pruskiej architektury obronnej z I połowy XIX wieku (w:) Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty, zagospodarowanie do współczesnych funkcji, Toruń 2013, 65-72, 295.

Podruczny G., Wojciechowski M. (2013): Forty górskie hrabstwa kłodzkiego końca XVIII wieku/ Bergforts der Grafschaft Glatz aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, w: G. Podruczny, T. Przerwa (red.) Twierdza Srebrnogórska IV. Wojna siedmioletnia w Sudetach i nowożytne fortyfikacje górskie, dzieło zbiorowe, Wrocław, Atut, 2013 s. 84-100

Podruczny G., Wrzosek J. (2013): Lost elements. Earthworks of the fortified camp of the Russian Army, from the time of the battle of Kunersdorf in the light of the recent research, Archeologia Postmedievale, 14, 2010, Firenze 2013 s. 65-80

Pukacz, A., Pełechaty, M., Pełechata, A. (2013): The relation between charophytes and habitat differentiation  in  temperatelowlandlakes [Relacja pomiędzy ramienicami a zróżnicowaniem siedliskowym umiarkowanych jezior nizinnych]. „Polish Journal of Ecology”, no. 61. 1-14.

Pukacz, A., Pełechaty, M., Apolinarska, K., Pełechata, A., Siepak, M. 2013. The significance of Chara vegetation in the precipitation of lacustrine calcium carbonate. Sedimentology. doi: 10.1111/sed.12020

Szwarc, J.A. (2013): Prof. dr hab. Aleksander Tobis (1932-2012). „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1. 317-319.

Tölle, A. (2013): Zwischen postsozialistischen und integrativen Ansätzen. Stadtentwicklung in Polen [Podejście postsocjalistyczne a zintegrowane. Rozwój miast w Polsce]. „Forum Wohnen und Stadtentwicklung”, Nr. 2. 73-77.

Tölle A. (2013). Transnationalisation of development strategies in East Central European cities. A survey of the shortlisted Polish European Capital of Culture candidate cities. European Urban and Regional Studies. Online First, DOI:10.1177/0969776413512845.

Tölle A. (2013). National planning systems between convergence and incongruity: Implications for cross-border cooperation from the German-Polish perspective. European Planning Studies, 21 (4): 615-630.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Buchstabieren Sie bitte, „OderÜbersetzen. Deutsch-Polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv“, nr 4, s. 178-181.

Żytyniec, R. (2013): Polonica non leguntur. „Tygodnik Powszechny”, nr 20/201. 26-27.

 

Artykuł w internecie

 

Żytyniec, R. (2013): Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności? Wystawa plenerowa na Placu Jana Pawła II w Ełku (internetowa wersja wystawy dostępna pod adresem: www.elkwnowoczesnosci.pl) [Lyck. Im Rücken der Geschichte oder im Zentrum der Moderne? Freilichtausstellung am Johannes-Paul II-Platz in Ełk (Eine Internetversion der Ausstelung ist online unter: www.elkwnowoczesnosci.pl zugänglich].

 

Artykuł w tomie zbiorowym

 

Chojnowski, P. (2013): Czesław Miłosz in seinen Briefen an Karl Dedecius über das Übersetzen (nicht nur) seiner Liryk [Czesław Miłosz o tłumaczeniu (nie tylko) swojej poezji w listach do Karla Dedeciusa]. W: Hg. Lawaty, A., Zybura, M.: Czesław Miłosz im Jahrhundert der Extreme. Ars poetica – Raumprojektionen – Abgründe – Ars translationis. „Studia Brandtiana”, Nr. 8, Osnabrück: fibre-Verlag. 293-311.

Chylewska-Tölle, A. (2013): „Nie myślcie, że zostanę tu katoliczką”. Metafizyczno-duchowe oblicze Rzymu w tekstach autobiograficznych niemieckich pisarzy-konwertytów [„Ihr dürft ja nicht denken, dass ich hier katholisch gemach werde”. Das metaphysisch-geistige Bild Roms in den autobiografischen Aufzeichnungen der deutschen Konvertiten-Dichter]. W: Red. Pająkowska-Kensik, M., Paluszak-Bronka, A., Kołatka, K.: Język, wielokulturowość, tożsamość [Sprache, Multikulturalität, Identität]. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. 49-64.

Halicka, B. (2013): Druga wojna światowa i przymusowe migracje na terenie Nadodrza – doświadczenie i pamięć Polaków i Niemców [Zweiter Weltkrieg und erzwungene Migrationen im Oderraum – Erfahrung und Erinerung von Deutschen und Polen.]. W: Red. Müller, H.-P., Zielińska, M.: Migracje przymusowe w Europie – przesiedlania, wypędzenia, deportacje. Różne punkty widzenia [Erzwungene Migrationen in Europa – Umsiedlungen, Vertreibungen, Deportationen]. Zielona Góra. 138-156.

Halicka, B. (2013): The Shifting of Borders in 1945 in Memory of Poles, Germans and Ukrainians. „Warsaw East European Review”, vol. III. 29-38.

Helbig-Mischewski, B. (2013): Migrant mesjaszem. Fobie, obsesje, fantazmaty i kreacje autobiograficzne Leszka Oświęcimskiego [Migrant als Messias. Phobien, Obessionen, Phantasmata und autobiographische Kreationen in der Prosa von Leszek Oświęcimski]. W: Red. Teodorowicz-Hellman, E., Gesche, J.: Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatrura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981 [Zwischen den Sprachen, Kulturen und Literaturen], Stockholm Slavic Papers 22. Stockholm: Stockholms uviversitet.198-208.

Helbig-Mischewski, B. (2013): Emigration als Kastration – Polnische Männerliteratur in Deutschland (Oświęcimski, Niewrzęda, Stamm, Muszer, Rudnicki) [Emigracja jako kastracja – literatura polska pisana przez mężczyzn w Niemczech (Oświęcimski, Niewrzęda, Stamm, Muszer, Rudnicki)]. In: Hg. Henseler, D., Makarska, R.: Polnische Literatur in Bewegung – Die Exilwelle der 1980er Jahre [Literatura polska w ruchu – fala emigracji lat 80.]. Bielefeld: transcript Verlag. 161-176.

Kaźmierczak, B. (2013): „Weder Exil-Solidarnosc noch Filiale Warschaus”? czyli Wokół atmosfery w Polsce i w kołach emigracyjnych wobec powstania Deutsches Polen-Institut (1979-1985). Próba rekonesansu na podstawie Archiwum Osobistego Karla Dedeciusa [„Ani emigracyjna Solidarność, ani filia Warszawy”? oder die Atmosphäre in Polen und Exilkreisen zur Gründung des Deutschen Polen-Instituts (1979-1985). Erkundungsversuch auf Grundlage des Privatarchivs von Karl Dedecius]. W: Między historią a literaturą. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Krzysztofowi Antoniemu Kuczyńskiemu [Zwischen Geschichte und Literatur. Festschrift für Prof. Krzysztof Antoni Kuczyński]. Red. Joanna Ciesielska-Klikowska i Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska. Łódź. 421-439.

Podruczny, G. (2013): Friedrich der Große und die preußische Militärbaukunst 1740-1786 [Fryderyk Wielki i pruska architektura wojskowa 1740-1786]. W: Red. Kurilo, O.: Friedrich II. und das östliche Europa. Deutsch-polnisch-russischeReflexionen. Berlin. 118-137.

Podruczny, G., Wojciechowski, M. (2013): Forty górskie hrabstwa kłodzkiego końca XVIII wieku [Bergforts der Grafschaft Glatzaus dem Ende des 18. Jahrhunderts]. W: Red. Podruczny, G., Przerwa, T.: Twierdza Srebrnogórska IV. Wojna siedmioletnia w Sudetach i nowożytne fortyfikacje górskie. Wrocław: Atut. 84-100.

Podruczny, G. (2013): Hrabiowie Pinto w służbie Fryderyka Wielkiego [Grafem Pinto di Barri in Dienst Friedrich des Grossen]. W: Red. Podruczny, G., Przerwa, T.: Twierdza Srebrnogórska IV. Wojna siedmioletnia w Sudetach i nowożytne fortyfikacje górskie. Wrocław: Atut. 101-109.

Szwarc, J.A. (2013): Sportdisziplinarverantwortlichkeit im polnischen Recht [Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna w polskim prawie]. W: Hg. Freund, G., Murmann, U., Bloy, R., Perron, W.: Grundlagen und Dogmatik des gesamten Strafrechtssystems. Festschrift für Wolfgang Frisch zum 70. Geburtstag [Podstawy i dogmatyka całego systemu prawa karnego. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Wolfganga Frischa]. Berlin. 1343-1355.

Szwarc, J.A. (2013): Polonya Hukuku’nda Stadyum Yasaği. In: Ed. Çağlar, T.,: Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu „Av. Ismail Inan” Armagani. Ankara. 827-843.

Szwarc, J.A. (2013): Represyjność polskiego prawa karnego [Repressivität des polnischen Strafrechts]. W: Red. Rzepliński, A.,  Rzeplińska, I., Niełaczna, M., Wiktorska, P.: Pozbawienie wolności – Funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego [Freiheitsentziehung – Funktionen und Kosten. Festschrift für Prof. Teodor Szymanowski]. Warszawa. 162-174.

Szwarc, J.A. (2013): Prawno-karna doniosłość właściwości sprawcy czynu zabronionego [Strafrechtliche Bedeutung der Eigenschaften des Täters der strafbaren Handlung]. W: Red. Błachnio-Parzych, A., Jakubowska-Hara, J., Kosonoga, J., Kuczyńska, H.: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego [Probleme der Anwendung der strafrechtlichen Gerechtigkeit. Festschrift für Prof. Jan Skupiński]. Warszawa.182-193.

Szwarc, J.A. (2013): Zakazy stadionowe w polskim prawie [Stadionverbote im polnischen Recht]. W: Red. Szwarc, A.J.: Prawne problemy sportu piłkarskiego [Rechtsprobleme des Fußballsports/Legal problem sof football sport]. Poznań. 29-78.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Autostereotyp lektora języka polskiego jako obcego [Autostereotyp der Lektoren für polnische Sprache]. W: Red. Ignatowicz-Skowrońska, J., Kobus, M.: Glottodydaktyka polonistyczna III [Polonistiche Glottodidaktik]. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. 315-323.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): „Podajemy komunikat o stanie Odry”. Nowa literatura polska znad rzeki  [„Wir berichten über das Wasserstand der Oder…”. Neue polnische Literatur von des Flusses], w: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni [Lotsen der Literatur und Phantasie], red. Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 337-357.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): W szpagacie. Pisarz między Polską i Niemcami [Im Spagat. Der Schriftsteller zwischen Polen und Deutschland], w: Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku [Poetik der Migration], red. Przemysław Czapliński, Renata Makarska, Marta Tomczok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 223-235.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Autostereotyp lektora języka polskiego jako obcego [Autostereotyp des Lektors für polnische Sprache], w: Glottodydaktyka polonistyczna III [Polonistische Glottodidaktik III], red. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Magdalena Kobus, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 315-323.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): E-Migranten. Zwischen Polen und Deutschland. In: Polnische Literatur in Bewegung. Die Exilwelle der 1980er Jahre. Hg. Daniel Henseler, Renata Makarska, transcript Verlag, Bielefeld, S. 31-46.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Proza między Polską i Szwecją. O tożsamości w doświadczeniu [Die Prosa zwischen Polen und Schweden. Über Identität in Erfahrung], w: Między językami, kulturami, literaturami. Polska litratura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981 [Zwischen Sprachen, Kulturen, Literaturen. Polnische (E)Migrationsliteratur in Berlin und Stockholm nach dem Jahr 1981], red. Ewa Teodorowicz-Helmann, Janina Gesche, współpraca Marion Brandt, Stockholm Slavic Papers 22, Stockholms universitet, Slaviska institutionen, s. 254-270.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): „Rozrachunek“ z II wojną światową w prozie polskich pisarzy w Niemczech [„Die Auseinandersetzung” mit dem Zweiten Weltkrieg in der Prosa polnischer Schriftsteller in Deutschland], w: Między językami, kulturami, literaturami. Polska litratura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981 [Zwischen Sprachen, Kulturen, Literaturen. Polnische (E)Migrationsliteratur in Berlin und Stockholm nach dem Jahr 1981], red. Ewa Teodorowicz-Helmann, Janina Gesche, współpraca Marion Brandt, Stockholm Slavic Papers 22, Stockholms universitet, Slaviska institutionen, s. 120-130.

 

Recenzje

 

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Ani razu podmiot liryczny (A. Wolny-Hamkało, „Inicjał z off’u”), [Niemal das lyrische Ich]. „Nowe Książki, nr 4. 50-51.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Upisywanie (M. Cisło, „Błędnik”) [Aushalten im Schreiben]. „Nowe Książki”, nr 5. 25-26.

 

Posłowie

 

Żytniec, R. (2013): Posłowie: „Słodkie Sulejki”. Na krańcach historii i rubieżach modernizacji [Nachwort: „So zärtlich war Suleyken”. Am Ende der Geschichte und an den Grenzen der Modernisierung]. W: Lenz, S.: Słodkie Sulejki [So zärtlich war Suleyken]. Olsztyn.118-121.

 

Inne

 

Kaźmierczak, B. (2013): W hołdzie słynnemu tłumaczowi. Jubileusz Karla Dedeciusa. Darmstadt – Słubice – Frankfurt/O [In Ehrung für den berühmten Übersetzer. Jubiläum von Karl Dedecius. Darmstadt – Słubice – Frankfurt (Oder)]. Na str.port. intern.:  Polsko-Niemiecki Dialog / Deutsch-Polnischer Dialog (http://www.dialog-de.pl/kultura/aktualnosci/w-holdzie-slynnemu-tlumaczowi-.html) [Publikacja internetowa].

Szwarc, J.A. (2013):  Opinia o artykule mgr. Sławomira Joachimiaka [Gutachten zum Aufsatz von Mgr. Sławomir Joachimiak]: Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary w Kodeksie karnym z 1997 r., po zmianach wprowadzonych w latach: 2010, 2012 [Obligatorische Anordnung des Strafvollzugs im Strafgesetzbuch von 1997, nach den in Jahren 2010 und 2012 vorgenommenen Änderungungen], sporządzona dla redakcji czasopisma [erstellt für die Redaktion der Zeitschrift] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”.

Szwarc, J.A. (2013): Opinia o artykule mgr Magdaleny Kowalewskiej [Gutachten zum Aufsatz von Mgr. Magdalena Kowalewska]: Strona podmiotowa czynu zabronionego niepoczytalnego sprawcy [Subjektive Seite der unzurechtsfähigen Täters], sporządzona dla redakcji czasopisma [erstellt für die Redaktion der Zeitschrift] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”.

Szwarc, J.A. (2013): Recenzja wydawnicza podręcznika Sławomira Fundowicza [Rezension des Handbuches von Sławomir Fundowicz]: Prawo sportowe [Sportrecht], sporządzona dla wydawnictwa [erstellt für den Verlag] Wolters Kluwer Polska S.A.

Szwarc, J.A. (2013):  Opinia o artykule dr. Andrzeja Fronczaka [Gutachten zum Aufsatz von Dr. Andrzej Fronczak]: Powinność w strukturze przestępstwa nieumyślnego [Verpflichtung in der Struktur der fahrlässigen Straftat], sporządzona dla redakcji czasopisma [erstellt für die Redaktion der Zeitschrift] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013), Intymnie o tekście [Intim über den Text] (A. Nęcka, Emigracje intymne), „Nowe Książki”, nr 8.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Królowa raka [Krebskönigin] (A. Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła), „Nowe Książki”, nr 12, s. 85.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Upisywanie [Aushalten im Schreiben] (M. Cisło, Błędnik), „Nowe Książki”, nr 5,  s. 25-26.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Ani razu podmiot liryczny [Niemal das lyrische Ich] (A. Wolny-Hamkało, Inicjał z offu), „Nowe Książki”, nr 4, s. 50-51.

 

W druku

 

Małolepszy, M., Hryniewicz, E. (Red.): Karne aspekty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w prawie polskim, niemieckim i austriackim [Die Körperverletzungsdelikte im polnischen, deutschen und österreichischen Strafrecht].

Małolepszy, M.: Kilka uwag na temat reformy Kodeksu postępowania karnego [Einige Bemerkungen zur Reform der polnischen Strafprozessordung]. W: Red. Wiliński, P.: Ku kontradyktoryjności. Proces karny w świetle projektowanych zmian [In die Richtung der Kontradiktorität. Strafverfahren im Lichte der geplanten Änderungen].

Małolepszy, M.: Zum Spannungsverhältnis zwischen dem deutschen und dem polnischen Strafrecht  einerseits und den monotheistischen Religionen andererseits [Polskie i niemieckie prawo karne a religie monoteistyczne]. In: Hg. Joerden, J.C., Szwarc, A.J.: Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie – ein fruchtbares Spannungsverhältnis [Dogmatyka prawa karnego i filozofia prawa – owocny i pasjonujący stosunek].

Małolepszy, M., Hochmayr, G.: Möglichkeiten und Grenzen des elektronisch überwachten Hausarrests. Eine rechtsvergleichende Betrachtung anlässlich der polnischen Reformvorhaben [Możliwości i granice dozoru elektronicznego. Prawnoporównawcze uwagi w kontekście reformy polskiego prawa karnego]. In: Hg. Pływaczewski, E., Makaruk, E.G.: Current problems of the penal law and criminology.

Małolepszy, M.: Abschied von der Suche nach der Wahrheit im deutschen und polnischen Strafverfahren: Eine parallele Tendenz? [Odejście od poszukiwania prawdy materialnej w niemieckim i polskim prawie karnym procesowym: równoległa tendencja?]. „ZStW“.

Zduniak-Wiktorowicz, M., Mielczarek, A., Roter-Bourkane, A. (Red.): Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania [Der Unterricht im Bereich Kultur- und Polnisch als Fremdsprache in Polen und in der Welt. Erfolge, Probleme, Herausforderungen]. Poznań: Wydawnictwo PTPN.

Podruczny G.: Fortyfikacje Prus Wschodnich w XVIII wieku [Befestigung in Ostpreussen im 18. Jahrhundert]. „Zeszyty Muzeum w Ełku”.

Pukacz, A., Pełechaty, M., Frankowski, M. (2013): Abundant charophyte vegetation and carbonate production in a shallow water body. „Hydrobiologia”.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2013): Inny to ten, który właśnie „siedzi w aucie”. Prozatorski debiut Alexandry Tobor a nowe pokolenie piszących o Polsce w Niemczech [Der andere ist derjenige, der gerade „im Auto sitz”. Das Prosa-Debüt von Alexandra Tobor und die neue Generation der polnisch-deutschen Autoren]. „Studia Germanica Gedanensia”.

 

Rok 2012

 

Monografie

 

Tölle A., Ebert S., Wdowicka M. (2012). Planung in Deutschland und Polen aus kommunaler Perspektive // Planowanie w Polsce i w Niemczech z perspektywy gminy. Planungsbegriffe in Europa // Pojęcia planistyczne w Europie, Verlag der ARL, Hannover, Poznań.

 

Redakcja tomu zbiorowego

 

Jańczak, B., Jungbluth, K., Weydt, H. (Hg.) (2012): Mehrsprachigkeit aus deutscher Perspektive [Wielojęzyczność z niemieckiej perspektywy]. Tübingen: Narr.

Tölle, A., Wehrhahn, R., (red.) (2012). Aktuelle Entwicklungen in norddeutschen und westpolnischen Stadtregionen. Kieler Arbeitspapiere zur Landeskunde und Raumordnung, 53. Geographisches Institut der Universität Kiel, Kiel.

 

Artykuł w czasopiśmie

 

Kaźmierczak, B. (2012): W hołdzie mistrzowi przekładu. Jubileusz Karla Dedeciusa. Darmstadt – Słubice – Frankfurt/O [In Verehrung für den Meister der Übersetzung. Zum Geburtstag von Karl Dedecius. Darmstadt – Słubice – Frankfurt (Oder)]. „Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja”, t. 5. 31-39.

Kaźmierczak, B. (2012): Mistrz przekładu po trzykroć uczczony (Uroczystości poświęcone Karlowi Dedeciusowi, Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum, Słubice 24.05–14.06.2012 r.) [Meister der Übersetzung dreifach geehrt (Die Karl Dedecius gewidmeten Veranstaltungen, Karl Dedecius Archiv der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), 24. Mai–14. Juni 2012)]. „Życie Uniwersyteckie (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)”, nr 7/8. 17.

Kaźmierczak, B./Lemmen, D.J. (2012): Kleines Jubiläum im Dedecius-Archiv: Neuester Band des Karl-Dedecius-Jahrbuches vorgestellt (Die Karl Dedecius gewidmeten Veranstaltungen, Karl Dedecius Archiv, 24. Mai–14. Juni 2012) [Mały jubileusz w Archiwum Dedeciusa. Prezentacja najnowszego numeru „Rocznika“ (Uroczystości Archiwum z okr. 24.05–14.06)]. „Union (Europa-Universität Viadrina)”, Nr. 62. 32.

Kaźmierczak, B./Lemmen, D.J. (2012): Den Brückenbauer gleich doppelt kennenlernen – zwei Ausstellungen des Karl Dedecius Archivs [Budowniczego mostów poznać dwa razy. Dwie wystawy muzealne Archiwum Karla Dedeciusa (Uroczystości Archiwum z okr. 24.05–14.06)]. „Union (Europa-UniversitätViadrina)”, Nr. 62. 33.

Kaźmierczak, B. (2012): Pomiędzy rebus sic stantibus a pacta sunt servanda czyli Bilateralne stosunki polityczne PRL – RFN w latach 1970–1985. Szkic do zagadnienia [Zwischen rebus sic stanibus und pacta sunt servanda oder die bilateralen politischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der polnischen Volksrepublik in den Jahren 1970–1985]. „Niemcy – Austria – Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego”, t. 5. 135-154.

Kaźmierczak, B. (2012): Szkice do wybranych zagadnień niemieckiego polskoznawstwa i polskiego niemcoznawstwa z lat 1919–1985. Próba rekonesansu. Cz. 1 [Entwürfe zu ausgewählten Fragestellungen der deutschen Polenforschung und der polnischen Deutschkunde in den Jahren 1919 bis 1985. Teil 1]. „Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde”, t. 50. 175-198.

Kaźmierczak, B./Lemmen, D.J. (2013): Dedecius weiterhin präsent. Dreifache Ehrung für den Übersetzer im Karl Dedecius Archiv [Dedecius wciążobecny. Tłumacz trzykrotnie uczczony w Archiwum swojego imienia]. „Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption“, t. 6. 103-106.

Kaźmierczak, B. (2012): Badacz na łączach. Archiwum Karla Dedeciusa w projekcie Europeana [Forscher im Netz. Das Karl Dedecius Archiv im Europeana-Projekt]. „OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa”, t. 3. 247-249.

Małolepszy, M. (2012): Rechtsschöpfung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung in Deutschland und Polen. Zur Methodik eines Vergleichs der Rechtskulturen beider Länder, w: Christian von Bar, Arkadiusz Wudarski (Red.), Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsdogmatik, Wydawnictwo Sellier, Monachium 2012, s. 735-752.

Podruczny G. (2012): Der größte Fehler von Friedrich II. Największy błąd Fryderyka Wielkiego, (w:) Friedrich 300, Gedanken zum Preußenkönig in den Oderstädten Frankfurt und Słubice, Rozważania na temat pruskiego króla w nadodrzańskich miastach: Frankfurcie i Słubicach, Frankfurt Oder 2012, s. 17-28.

Podruczny G. (wraz z Arkadiuszem Rojną) (2012): Powodzie w rejonie Słubic i ich wpływ na kształtowanie procesów filtracji, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 147, Inżynieria Środowiska 27, Zielona Góra 2012, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 147, Inżynieria Środowiska 27, Zielona Góra 2012, s. 53-65

Podruczny G. (wraz z Jakubem Wrzoskiem) (2012): Artillery Projectiles from the two Battles of Zorndorf/Sarbinowo (1758) and Kunersdorf/Kunowice (1759), w: FASCICULI ARCHAEOLOGIAE HISTORICAE, Recent Research into Medieval and Post Medieval Firearms and Artillery, Łódź 2012, s. 77-85.

Pukacz A., Boszke P., Pełechaty M., Raabe U., (2012). Comparative study of the oospore morphology of two populations of a rare species Chara baueri A. Braun in Cedynia (Poland) and Batzlow (Germany). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 81(2): 131-136.

Pukacz A., Krupska J., Pełechaty M., Ossowski P., (2012). Effects of grass carp introduction on macrophyte communities in a shallow lake. Oceanological and hydrobiological studies. Institute of Oceanography, University of Gdańsk, 41(1): 35-40.

Pukacz A., Raabe U., Peschel T., Müller R. (2012). Die Bart-Glanzleuchteralge, Lychnothamnus barbatus (MEYEN) LEONH., in Deutschland wieder aufgefundenVerh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg, 145: 235-248.

Tölle A. (2012). Założenia i możliwości współpracy transnarodowej między metropoliami na przykładzie Poznania i Berlina. [W:] P. Churski (red.), Praktyczne aspekty badań regionalnych – varia vol V. Biuletyn IGSEiGP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 17-18. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 27-42.

Tölle A. (2012). Transnationale Netzwerkräume statt vernetzter Grenzregionen. Die Europaregion Mitte (Centrope) und die Oder-Partnerschaft. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 154: 129-154.

Tölle A., Wehrhahn R. (2012). Suburbanisierungsprozesse und Rezentralisierungstendenzen in Stadtregionen aus deutscher und polnischer Perspektive – eine Einführung. [W:] R. Wehrhahn, A. Tölle (red.), Aktuelle Entwicklungen in norddeutschen und westpolnischen Stadtregionen. Kieler Arbeitspapiere zur Landeskunde und Raumordnung, 53. Geographisches Institut der Universität Kiel, Kiel, 1-10.

Tölle A. (2012). Räumliche Entwicklungstendenzen und Steuerungsansätze in der Posener Agglomeration. [W:] R. Wehrhahn, A. Tölle (red.), Aktuelle Entwicklungen in norddeutschen und westpolnischen Stadtregionen. Kieler Arbeitspapiere zur Landeskunde und Raumordnung, 53. Geographisches Institut der Universität Kiel, Kiel, 155-168.

Tölle A., Stryjakiewicz T. (2012). Territoriale Zusammenarbeit im deutsch-polnischen Grenzraum bei der räumlichen Entwicklungssteuerung und im Umweltschutz. [W:] G. Stöber (red.), Zwischen Ökonomie und Ökologie? Raumstruktureller Wandel, Raumplanung und Nutzungskonflikte in Deutschland und Polen. Studien des Georg-Eckert-Instituts zur internationalen Bildungsmedienforschung, 130. V&R unipress, Göttingen, 109-129.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Opowieść w ruchu. Literatura i studia postzależnościowe [Narration in Bewegung. Literatur und Post-Abhängigkeit-Studien (Rezension des Bandes Migrationsnarrationen in der polnischen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts, Hg. Hanna Gosk, Universitas, Kraków 2012)], „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 3, s. 227-240.

 

Artykuł w tomie zbiorowym

 

Jańczak, B. (2012): Akty tożsamości w małżeństwach polsko-niemieckich [Acts of Identity in deutsch-polnischen Ehen]. W: Red. Golachowska, E., Zielińska, A.: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tożsamość wobec wielojęzyczności [Konstruktionen und Destruktionen der Identität. Identitätangesichts der Mehrsprachigkeit]. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN. 211-231.

Jańczak, B. (2012): Bilinguale deutsch-polnische Familien: Familiensprache – Familienidentität? [Bilingwalne rodziny polsko-niemieckie]. In: Hg. Jańczak, B., Jungbluth, K., Weydt, H.: Mehrsprachigkeit aus deutscher Perspektive [Wielojęzyczność z niemieckiej perspektywy]. Tübingen: Narr. 119-138.

Szwarc, J.A. (2012): Znaczenie zgody pokrzywdzonego w odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe [Bedeutung der Einwilligung des Verletzten in strafrechtlicher Verantwortung für Sportunfälle]. W: Red. Zawłocki, R.: Zgoda pokrzywdzonego [Einwilligung des Verletzten]. Warszawa. 105-115.

Szwarc, J.A. (2012): Das polnische Wirtschaftsstrafrecht [Polskie gospodarcze prawo karne]. W: Hg. Schulz, L., Reinhard, M., Sahan, O.: Festschrift für Imme Roxin  [Księga dla Imme Roxin]. Freiburg. 849-854.

Szwarc, J.A. (2012): Pojęcie zdolności do ponoszenia odpowiedzialności karnej [Der Begriff der Fähigkeit zur strafrechtlichen Verantwortung]. W: Red. Kardas, P., Sroka, T., Wróbel, W.: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla [Rechtsstaat und Strafrecht. Festschrift für Prof. Andrzej Zoll]. Warszawa. 613-621.

Szwarc, J.A. (2012): Ustawowe uregulowanie sportowej odpowiedzialności dyscyplinarnej [Gesetzliche Regelungen zur Disziplinarverantwortung im Sport]. W: Red. Adamski, A. i inni: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Filara [Strafrechtswissenschaften angesichts der schnellen soziokulturellen Veränderungen. Festschrift für Prof. Marian Filar], t. II. Toruń. 521-535.

Szwarc, J.A. (2012): Kontrowersje dotyczące ustawowego uregulowania sportowego sądownictwa polubownego (arbitrażowego) [Kontroversen zur gesetzlichen Regelungen der  Sportschiedsgerichtsbarkeit]. W: Red. Klafkowska-Waśniowska, K. i inni: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego [Die Probleme des polnischen und des europäischen Privatrechts. Gedenkbuch für Prof. Marian Kępiński]. Warszawa. 559-569.

Szwarc, J.A. (2012): Podmiot przestępstwa [Straftäter]. W: Red. Dębski, R.: System prawa karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności [Strafrechtssystem. Band 3. Strafrechtswissenschaften. Regelungen zur strafrechtlichen Verantwortung]. Warszawa.134-167.

Szwarc, J.A. (2012): Wybrane problemy prawne w szermierce [Ausgewählte juristische Probleme im Fechten]. W: Red. Łuczak, M.: Szermierka sportowa w świetle współczesnych badań naukowych [Sportfechten in gegenwärtigen wisschenschafltichen Forschungen]. Poznań. 50-63.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Poetyka zagranicy [Poetik des Auslandes], w: Przestrzeń jako kategoria poetyki [Raum als Kategorie der Poetik], red. Elżbieta Sidoruk, Elżbieta Konończuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 71-85.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Trans-/supra-/amigracja? O nowej prozie polskiej pisanej spoza kraju [Trans-/Supra-/Amigration? Über die neue polnische Prosa außerhalb des Landes], w: Kultura w stanie przekładu: translatologia – komparatystyka – transkulturowość  [Kultur in der Übersetzung: Translatologie – Komparatistik – Transkulturalität], red. Ewa Kraskowska, Włodzimierz Bolecki, seria Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. 91, Instytut Badań Literackich, Warszawa, s. 131-140.

Zduniak-Wiktorowicz, M., Chruszczyński, G. (2012): „A co to znaczy PRL?” Wybrane konteksty historyczno-kulturowe na lektoracie języka polskiego jako obcego [„Was bedeutet Volksrepublik Polen?” Ausgewählte kulturhistorische Kontexte im Unterricht Polnisch als Fremdsprache], w: Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego [Barrieren und/als Herausforderungen im Unterricht des Polnischen als Fremdsprache], red. Ksymena Filipowicz-Tokarska, Przemysław Chojnowski, Wydawnictwo Collegium Polonicum, Słubice, s. 137-145.

 

Inne

 

Kuczyński, K.A. (red. nacz.)/Kaźmierczak, B. (sekr. nauk. red.) (2012): Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja [Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption], t. 5. 176.

Grocholiński, A./Kaźmierczak, B. (2012): „Auf halber Strecke zwischen Łódź und Frankfurt am Main …". Błażej Kaźmierczak, Leiter des Karl Dedecius Archivs am Collegium Polonicum in Słubice, im Gespräch mit Antoni Grocholiński [„W półdrogimiędzyŁodzią a Frankfurtemnad Menem…“. Błażej Kaźmierczak, kierownik Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach, w rozmowie z Antonim Grocholińskim]. Hanke, D. (Übers.). „Silesia Nova. Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte“, Nr. 3. 25-37 [Wywiad udzielony].

Szwarc, J.A., Opinia w sprawie artykułu dr Elżbiety Hryniewicz [Gutachten zum Aufsatz von Dr. Elżbieta Hryniewicz]: Obowiązek pracy na cele społeczne jako element kary kryminalnej [Freiwilligenarbeitspflicht als Strafe im Strafrecht], sporządzona dla redakcji czasopisma [erstellt für die Redaktion der Zeitschrift] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2012.

Szwarc, J.A., Recenzja wydawnicza artykułu [Verlagsbesprechung des Aufsatzes]: Angelika Chlebowska, Piotr Jóźwiak, Magdalena Kowalewska, Szymon Szypuła: Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012 [Der strafrechtliche Schutz der Sportveranstaltungen im Zusammenhang mit der EURO 2012].

Szwarc, J.A., Recenzja wydawnicza projektu wydawniczego [Verlagsbesprechung des Verlagsprojektes]: Swoboda wyrazu artystycznego w Polsce i w Niemczech. Studia na gruncie prawa konstytucyjnego, karnego i autorskiego [Meinungsfreiheit in Kunst in Polen und Deutschland. Studien aufgrund des Verfassungs-, Straf- und Autorenrechts], dla Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Anderman wsobny [Anderman für sich selbst] (J. Anderman, Łańcuch czystych serc), „Nowe Książki”, nr 12, s. 34-35.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): PRL-o-pisanie [Volksrepublik Polen schreiben] (W. Staszewski, Ojciec.prl), „Nowe Książki”, nr 10, s. 44-45.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): MiniLITERATURA [MiniLITERATUR] (M. Pilot, Zawodna zabawka albo Vin d’adieu), „Nowe Książki”, nr 9, s. 9-10.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Użytkownik JLW lubi to [Benuzter JLW likes it] (J.L. Wiśniewski, Na fejsie z moim synem), „Nowe Książki”, nr 6, s. 38.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Zachodzień [„West-Passant”] (K. Brakoniecki, Dziennik berliński), „Nowe Książki”, nr 4, s. 57.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Z gardła Tamary Be Jot [Aus der Nase von Tamara Be Jot gezogen] (Tamara Bołdak-Janowska, Restauracja strasznych potraw), „Nowe Książki”, nr 3, s. 35.

Zduniak-Wiktorowicz, M. (2012): Zaraz (się) wytłumaczę [Gleich erkläre ich (alles)], (J. Bocheński, Wtedy), „Nowe Książki”, nr 1, s. 14.