Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Polski dyskurs postkolonialny i postzależnościowy a Niemcy

Projekt finansowany ze środków przez Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS2/04546

 

Celem projektu jest porównanie badań postkolonialnych i postzależnościowych, uprawianych przez polskich literaturoznawców, z niemieckim wariantem historyczno- i krytycznoliterackich postcolonial studies. Sąsiedzka perspektywa komparatystyczna służy obszernemu wykorzystaniu w projekcie polsko-niemieckich kontekstów historii i kultury XX wieku (np. okupacja nazistowska w Polsce; „wypędzenia” Niemców), które dotąd w toku badań nad postkolonialnością przywołuje się i analizuje w obu krajach w ograniczonym wymiarze. Celem badań jest więc także analiza przyczyn powstania tej luki oraz jej uzupełnienie poprzez wskazanie potencjalnych miejsc stycznych obu dyskursów na płaszczyźnie sąsiedzkiej. Tym zagadnieniom poświęcona będzie pierwsza teoretyczno-metodologiczna część badań i przygotowywanej monografii.

Zgodnie z międzykulturowym celem badań drugą ich część wypełnią analizy poświęcone dziełom najnowszej literatury niemieckiej, których fabuła problematyzuje doświadczenia II wojny światowej i jej wpływ na teraźniejszość. W odniesieniu do tej części projektu cel badań stanowi sprawdzenie pojemności i użyteczności kategorii stosowanych w dyskursach postkolonialnych w Polsce i w Niemczech (m.in. ofiara/agresor, lepszy/gorszy). Tak prowadzone badania umożliwią odpowiedź na pytanie, czy w obu dyskursach jest miejsce dla sąsiadów jako subalternów i ich pamięci o XX wieku.