Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Multikulturowość populacji więziennych (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Polski)

Multikulturowość populacji więziennych

(ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Polski)

Wielokulturowość współczesnych społeczeństw znajduje swe odbicie także w zjawisku wielokulturowości populacji sprawców przestępstw oraz populacji więziennych. Przejawia się ono w tym, że osobami osadzonymi w zakładach karnych bywają osoby posiadające obywatelstwo różnych państw, pochodzące z różnych państw, a nawet kontynentów, osoby posługujące się różnymi językami, osoby należące do różnych mniejszości, nawet jeśli pochodzą z tego samego państwa, osoby wyznające różne religie, wartości, zwyczaje

i kultury, osoby należące do różnych innych - zróżnicowanych pod wieloma innymi względami - środowisk i grup.

 

Celem projektu jest zbadanie zjawiska multilulturowości populacji więziennych i problemów z tym związanych. Projekt obejmuje następujące kompleksy badawcze:

  1. obraz zjawiska multikulturowości populacji sprawców przestępstw. Chodzi o ustalenie  wielkości i charakteru tego zjawiska;
  2. obraz zjawiska multikulturowości populacji więziennych. Chodzi o ustalenie  wielkości i charakteru tego zjawiska, z uwzględnieniem różnych czynników  determinujących multikuturowość populacji więziennych;
  3. postawy osób osadzonych w zakładach karnych wobec współosadzonych reprezentujących odmienne kultury;
  4. pożądane warunki odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanych  reprezentujących różne kultury;
  5. reglamentacja prawna problemów związanych z multikulturowością populacji  więziennych,
  6. kwalifikacje i postawa funkcjonariuszy więziennych wobec zjawiska  multikulturowości populacji więziennych.