Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Konstytucyjno-prawne warunki demokratycznej legitymacji na poziomie Unii Europejskiej. Demokracja na drodze transnarodowych standardów

Jakkolwiek europejską przestrzeń prawną charakteryzuje wspólna kultura demokratyczna, państwa narodowe urzeczywistniają poszczególne zasady demokratyczne w różnym stopniu i na odmienne sposoby. Celem niniejszego projektu jest analiza porównawcza konstytucyjno-prawnych wymogów legitymacji demokratycznej dla władzy publicznej w Polsce i Niemczech oraz konfrontacja wspomnianych uwarunkowań narodowych ze sposobami legitymizowania działań instytucji ponadnarodowych na poziomie Unii Europejskiej. Podjęcie wspomnianej problematyki wydaje się uzasadnione szczególnie w kontekście zarządzania kryzysowego (ang. economic governance) w strefie euro, któremu zarzuca się obniżenie standardów demokratycznych, co niewątpliwie stanowi negatywne zjawisko, szczególnie zaś w świetle faktu, iż zarzut deficytu demokracji na poziomie UE był formułowany tak w literaturze fachowej, jak i orzecznictwie (BVerfGE) jeszcze przed wybuchem kryzysu gospodarczego. W ramach projektu planowane jest m.in. studium procedury prawodawczej tak na poziomie narodowym, jaki i ponadnarodowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na debatę nad konkretnymi projektami ustawodawczymi oraz wpływem deliberacji na ostateczne brzmienie przegłosowanego aktu.