Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Stan zachowania i rozmieszczenie stanowisk rzadkich gatunków ramienic i roślin naczyniowych na terenie Ziemi Lubuskiej Brandenburgii

Zarówno Ziemia Lubuska oraz Brandenburgia odznaczają się dużą różnorodnością ekosystemów wodnych. Wynika to przede wszystkim ze wspólnej postglacjalnej genezy tych regionów. Po obu stronach Odry można spotkać zarówno liczne jeziora, często w malowniczych rynnach polodowcowych, jak i innych ekosystemów jak stawy hodowlane, rowy czy zbiorniki śródpolne. Mimo to, obszar Ziemi Lubuskiej oraz Brandenburgii należą do jednych z najsłabiej rozpoznanych pod względem hydrobiologicznym regionów Polski i Niemiec. Wynika to przede wszystkim z trudnej i często burzliwej historii pogranicza. Bez wątpienia można jednak stwierdzić, na podstawie dotychczasowych wyników badań, iż znajduje się tu wiele cennych obiektów, zasługujący na szczególną uwagę i ochronę. Do takich właśnie obiektów należy zaliczyć ekosystemy będące siedliskiem rzadkich i zagrożonych gatunków ramienic. Dzięki wspólnie prowadzonym badaniom udaje się określać i aktualizować rozmieszczenie stanowisk tych wyjątkowych roślin jak również zwiększać świadomość ekologiczną lokalnych społeczności. Ponadto, poprzez transgraniczny transfer wiedzy, możliwe jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz ochrony cennych siedlisk ramienicowych.