Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Rozwój koncepcji ochrony wegetacji roślinności astatycznych zbiorników śródpolnych.

Zbiorniki śródpolne zaliczane są do jednych z najcenniejszych i wartościowych elementów krajobrazu. Dotyczy to w szczególności postglacjalnej rzeźby terenu, typowej dla obszarów Brandenburgii oraz Ziemi Lubuskiej. W obrębie tych niewielkich i efemerycznych ekosystemów stwierdza się wiele cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Ponadto pełnią one istotne funkcje ekologiczne. Ze względu na intensywną gospodarkę rolną (w szczególności meliorację) wiele spośród tych obiektów zostało zdegradowanych. Stąd właśnie nadrzędnym celem niniejszego projektu jest określenie poziomu oddziaływania i oraz możliwości ochrony zbiorników śródpolnych. Zaplanowane badania uwzględniają zarówno analizę składu gatunkowego i potencjału regeneracji na podstawie banku nasion jak i dokładna analizę składu chemicznego wody i gleby. Przeprowadzony został również eksperyment symulujący różne typy oddziaływania i możliwości odbudowy ekosystemów. Istotnym elementem jest także uwzględnienie różnych metod uprawy i gospodarki rolnej, analizowanych poprzez badania porównawcze na obszarze Brandenburgii oraz Ziemi Lubuskiej.