Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Reforma systemu sankcji w austriackim, niemieckim i polskim prawie karnym

„Reforma systemu sankcji w austriackim, niemieckim i polskim prawie karnym”

W dniach 16–17 października 2014 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Reforma systemu sankcji w austriackim, niemieckim i polskim prawie karnym. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Polskiego Prawa Karnego oraz Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach.

Tematem konferencji były przewidywane zmiany w zakresie szeroko rozumianych sankcji karnych w austriackim, polskim i niemieckim porządku prawnym. W czasie dyskusji szczególna uwaga została poświęcona projektowi zmian w polskim kodeksie karnym z dnia 17 kwietnia 2014 r. opublikowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który przewiduje rewolucyjne zmiany w zakresie kar, środków karnych, środków probacyjnych i środków zabezpieczających. Przedmiotem dyskusji było również planowane rozszerzenie zastosowania dozoru elektronicznego i kary grzywny. W kontekście polskiego porządku prawnego poruszona została również problematyka izolacji niebezpiecznych skazanych po odbyciu przez nich kary pozbawienia wolności. Okazję do podjęcia tej tematyki stwarza zwłaszcza wejście w życie ustawy z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Należy zauważyć, że wspomniana ustawa wykazuje wiele podobieństw do obowiązującej w Niemczech ustawy z dnia 22 grudnia 2010 r. o stosowaniu terapii i izolacji przestępców z zaburzeniami psychicznymi (BGBl. I S. 2300, 2305). W konferencji udział wzięli teoretycy i praktycy prawa z Polski, Niemiec i Austrii. Wkrótce przewidywana jest publikacja obejmująca referaty konferencyjne.