Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Projekty badawcze

 

Kierownik projektu

Leiter des Projektes

Tytuł/Titel

PL

DE

1.

Dr
Marta Bąkiewicz

Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza

Die kulturgeschichtliche Landschaft des Mittleren Oderraumes

2.

Dr
Marta Bąkiewicz

Kulturowo-literacka biografia Odry

Kultur-literarische Biografie der Oder

3.

Dr
Mateusz Bieczyński

Karnoprawne granice konstytucyjnej wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych.

Strafrechtliche Grenzen der grundrechtlich geschützten Kunstfreiheit im Bereichder visuellen Künste.

4.

Prof.
Michał Buchowski

Studia nad pograniczami

Studie über die Grenzgebiete

5.

Dr
Przemysław Chojnowski

Życie „w pomiędzy”. Twórczość Piotra Lachmanna (rozprawa habilitacyjna)

Das Leben im Dazwischen. Zum literarischen Werk von Peter Lachmann (Habilitationsschrift)

 6.

Prof.
Aleksandra Chylewska-Tölle
Dr
Tadeusz Kuźmicki

Katolicyzm w Polsce i w Niemczech po Soborze Watykańskim II. Bilans i perspektywy

 Deutscher und polnischer Katholizismus seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Bilanz und Perspektiven

7.

Prof.
Aleksandra Chylewska-Tölle

Meandry transferu kulturowego.Katolicyzm polski i niemiecki w XX wieku

Mäander des Kulturtransfers.Polnischer und deutscher Katholizismus im 20.Jahrhundert

8.

Prof.
Aleksandra Chylewska-Tölle
i/und
Dr
Alexander Tölle

Religia w przestrzeni transnarodo-wej. Przestrzenne, literackie i teologiczne aspekty/doświadczenia pogranicza z perspektywy polskiej i niemieckiej

Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive

9.

Prof.
Aleksandra Chylewska-Tölle

Kerygmatyka literacka w twórczości niemieckich kapłanów-pisarzy

Erzählende Kerygmatik im Werk der deutschen Priester-Dichter

10.

Dr
Joanna Długosz

Konstytucyjnoprawne granice ustawodawstwa karnego.Analiza  prawnoporównawcza. Rozprawa habilitacyjna.

Verfassungsrechtliche Schranken für die Strafgesetzgebung.Eine rechtsvergleichende Untersuchung. Habilitationsschrift.

11.

Prof.
Beata Halicka

Społeczność pogranicza. Problemy identyfikacji z regionem polskichi niemieckich  mieszkańców Nadodrza po 1945 r.

Die Gemeinschaft des Grenzlandes. Zu Problemen der Identifikation mit der Region  von polnischen und deutschen Bewohnern des Oderraumes nach 1945

12.

Prof.
Brigitta Helbig-Mischewski

 Rozprawa z przeszłości NRDi PRL w niemieckiej i polskiej kulturze współczesnej  (literatura, film, teatr) oraz ich funkcjew aktualnych debatach dotyczących  identyfikacji i wartości w Niemczech i w Polsce.

 Die Verarbeitung der DDR-und PRL-Vergangenheitin der deutschen und polnischen  Kultur der Gegenwart (Literatur, Film, Theater) und ihre Funktion in den heutigen  Identitäts-und Werte-Debattenin Deutschland und in Polen.

13.

Prof.
Brigitta Helbig-Mischewski
i/und
Dr
Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

Młodzi pisarze polskiego pochodzenia w Niemczech – roczniki 70. i 80.

Junge Schriftsteller der polnischen Herkunft in Deutschland - Jahrgänge 70. und 80.

14.

Dr
Aleksandra Ibragimow

Antropogeniczne przekształcenie doliny rzeki Odryna polsko-niemieckim obszarze  przygranicznym – wpływ na zagospodarowanie przestrzenne obszarów zalewowych i ich zanieczyszczenie metalami ciężkimi.

Die anthropogene Umgestaltung des Tales des Oder Flussesim deutsch-polnischen  Grenzgebiet – Auswirkungenauf die Landnutzungsänderungund auf die  Verunreinigungder Überschwemmungsgebieten mit Schwermetallen.

15.

Dr
Barbara Alicja Jańczak

Instytucjonalne i społeczne oblicze bilingwizmu pogranicza polsko-niemieckiegoanaliza polskiej strony.

Institutionellesund gesellschaftliches Bildder Bilingualität im deutsch-polnischen Grenzgebietdie Analyse der polnischen Seite.

16.

Dr
Izabela Schiffauer (z.d. Jędrzejowska)

Konstytucyjno-prawne warunki demokratycznej legitymacji na poziomie Unii  Europejskiej. Demokracja na drodze transnarodowych standardów.

Verfassungsrechtliche Voraussetzungen demokratischer Legitimation auf der Ebene der Europäischen Union.Demokratie auf dem Wegezu transnationalen Standards.

17.

Mgr
Błażej Kaźmierczak

Powstanie i działalność Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w kontekście  niemiecko-polskich stosunków politycznych końca lat 70. i początku lat80.  XX wieku.Rozprawa doktorska.

Entstehung und Tätigkeitdes Deutschen Institutsfür Polnische Kultur  im Zusammenhang der deutsch-polnischen politischen Beziehungen Ende der 70-er  und Anfang der 80-er Jahredes 20. Jahrhunderts.Doktorarbeit.

18.

Dr
Marcin Krzymuski
i/und
Dr
Marcin Margoński

Transformacje międzynarodowego prawa prywatnego w UE. Spojrzenie z polskiej perspektywy na zmiany w europejskim prawie kolizyjnym.

Die Transformationdes internationalen Privatrechtsin der EU.Ein Blick aus polnischer Perspektive auf Veränderungenim europäischen Kollisionsrecht.

19.

Dr
Marcin Krzymuski

Delimitacja regionów przygranicz-nych. EUWT jako instrument współpracy terytorialnej jednostek samorządu terytorialnegow Europie.

Entgrenzung von Grenzregionen. EVTZ als Instrumentder territorialen Kooperationvon Kommunen in Europa.

20.

Prof.
Witold Kulesza

Pomawianie osób publicznych

Unterstellungenund Verleumdungenvon Personen des öffentlichen Lebens

21.

Prof.
Witold Kulesza

Proces gauleitera Arthura Greisera.

Prozess gegen den Gauleiter Arthur Greiser.

22.

Prof.
Daniel Eryk Lach

Rozwiązania organizacyjno-finansowe systemów opieki zdrowotnej a transgraniczna opieka zdrowotna w Unii Europejskiej.

Organisatorisch-finanzielle Lösungen der Systemefür Gesundheitsfürsorge  und grenzüberschreitende Gesundheitsfürsorgein der Europäischen Union

23.

Prof.
Maciej Małolepszy

Międzynarodowa współpraca w sprawach karnych z perspektywy polskieji niemieckiej praktyki.

Internationale Zusammenarbeitin den strafrechtlichen Sachenaus der Perspektive der  deutschen und polnischen Praxis.

24.

Prof.
Maciej Małolepszy

Karalność prostytucji w świetle polskiego i niemieckiego prawa karnego.

Die Strafbarkeit der Prostitutionim Lichte des deutschenund polnischen Strafrecht.

25.

Prof.
Maciej Małolepszy
i/und
Prof.
Jan C. Joerden

Reforma prawa sankcji w Polsce, Niemczech i Austrii

Reform des Sanktionsrechts in Polen, Deutschland und Österreich

26.

Dr
Marcin Margoński

Sukcesja spadkowaw przedsiębiorstwiew Niemczech i w Polsce

Erbrechtliche Unternehmensnachfolgein Deutschland und in Polen

27.

Dr
Grzegorz Podruczny

Król i jego twierdze. Fryderyk Wielki i pruskie fortyfikacje stałe w latach 1740- 1786.Rozprawa habilitacyjna.

Der König und seine Festungen. Friedrich der Großeund preußische feste Fortifikationen in den Jahren 1740-1786.Habilitationsschrift.

28.

Dr
Grzegorz Podruczny
i/und
Dr
Aleksandra Ibragimow

Bitwapod Kunersdorf/Kunowicamibadania archeologicznei prezentacja ich wyników.

Die Schlachtbei Kunersdorf/Kunowice- archäologische Forschung und Präsentation der Ergebnisse.

29.

Dr
Kazimierz Pośpieszny

Re-kompozycja architektury Pałacu Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego w Malborku jako wzór recepcji zachodnio-europejskiej rezydencji potentataw dobie dworskiej stylizacji krucjat pruskich od połowy XIV wieku do około roku 1400.

Architektonische Reorganisation des Hochmeisterpalastes des Deutschen Orders zu Marienberg als Muster einer Rezeption der westeuropäischen Herrscherresidenz in der Epoche der höfischen Stilisierung der preußischen Kreuz-züge von der Mitte des 14. Jh. bis um 1400.

30.

Dr
Andrzej Pukacz

Wpływ roślinności ramieniowej na ekosystemy jeziorne i jej znaczenie aplikacyjne.

Der Einflussder Unterwasserpflanzenweltauf Seeökosystemeund deren  Applikationsbedeutung.

31.

Dr
Andrzej Pukacz

Stan zachowania i rozmieszczenie stanowisk rzadkich gatunków ramienic  i roślin naczyniowych na terenie Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii.

Erhaltungsstand und Anordnung der Standorte von seltenen Unterwasserpflanzen und Gefäß-pflanzen auf dem Gebiet von Lebuser Land und Brandenburg

32.

Dr
Andrzej Pukacz

Rozwój koncepcji ochrony wegetacji roślinności astatycznych zbiorników śródpolnych.

Konzeptentwicklung zum Schutz der Vegetation saisonal vernässter Ackersenken

33.

Prof.
Andrzej J. Szwarc
i/und
Prof.
Jan C. Joerden

Dogmatyka prawa karnegoi filozofia prawaowocny i pasjonujący stosunek (w niemieckich, polskich, japońskich i tureckich analizach dogmatyczno-prawnokarnych).

Strafrechtsdogmatikund Rechtsphilosophie- ein fruchtbares Spannungs-verhältnis(in der deutschen, polnischen, japa- nischen und türkischen strafrechts-dogmatischen Diskussionen).

34.

Prof.
Andrzej J. Szwarc
Prof.
Jan C. Joerden
Prof.
Ünver Yener
Prof.
Keiichi Yamanaka

Problematyka niemieckiego, polskiego, japońskiego i tureckiego prawa karnego

Probleme im Allgemeinen Teil des deutschen, polnischen, japanischen und türkischen Strafrecht 

35.

Prof.
Andrzej J. Szwarc
i/und
Prof.
Piotr Stępniak

Multikulturowość populacji więziennej

Multikulturalismusder Gefängnisinsassen

36.

Dr
Wiesław Skrobot

Między zakorzenieniemi zakotwiczeniem. Tożsamości kulturowe dawniej i dzisiajna zachodnim pograniczu byłych Prus Wschodnich

Zwischen der Verwurzelungund Verankerung. Kulturelle Identität früher und heute an der westlichen Grenze der ehemaligen Ostpreussen

37.

Prof.
Krzysztof Ślebzak
i/und
Mgr
Dominik Matczak

Prawne podstawy
transgranicznej mobilności pracowników. Delegowanie pracowników w relacji pomiędzy Polską a Niemcami z perspektywy prawnopracowniczej oraz socjalnej” 

Die rechtlichen Grundlagen der grenzüberschreitenden Arbeitnehmermobilität. Die Entsendung von Arbeitnehmern im Verhältnis zwischen Deutschland und Polen aus arbeits- und sozialrechtlicher Sicht

38.

Dr
Alexander Tölle

Kultura planowania przestrzennego w małych i średnich miastach

Raumplanungskultur in Klein- und Mittelstädten

39.

Dr
Alexander Tölle

Wymiar i wpływ ponadgranicznej sieci miast i regionów w Europie Wschodniej i Zachodniej.

Dimensionen und Auswirkungen transnationaler Vernetzungvon Städten und Regionenin West- und Osteuropa

40..

Dr
Krzysztof Wojciechowski

Nauka i pojednanie.O pewnych prawidłowościach zbliżania państw i instytucji

Wissenschaft und Versöhnung. Zu einigen Regelmäßigkeiten der Annäherung zwischen Staaten sowie Institutionen

41.

Dr
Krzysztof Wojciechowski

Asymetria i nadzieja.

Asymmetrie und Hoffnung.

42.

Dr.
Joanna Zator-Peljan
i/und
Prof.
Edward Białek

Patriotyzm a globalizacja w kontekście polsko-niemieckim”

Patriotismus versus Globalisierung im deutsch-polnischen Kontext“

43.

Dr
Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

Polski dyskurs postkolonialny i postzależnościowy a Niemcy.

Postkoloniale und postabhängige Forschungen – polnischer Diskurs.

44.

Dr
Rafał Żytyniec

Zapomnijmy o karabinach!PRL, NRD i druga wojna światowa – wspólna pamięć  podzielonej przeszłości.

Wir wollen die Flinten vergessen! VR Polen, DDR und der Zweite Weltkrieg –  gemeinsame Erinnerung einer getrennten Vergangenheit.