Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Kerygmatyka literacka w twórczości niemieckojęzycznych kapłanów

Kerygmatyka literacka w twórczości niemieckojęzycznych kapłanów

Spór o kształt kultury religijnej w poszukiwaniach światopoglądowych katolików niemieckojęzycznych ukazany zostanie w niniejszym projekcie na przykładzie działalności literackiej czterech kapłanów: Josepha Wittiga (1879-1949), Heinricha Federera (1866-1928), Petera Dörflera (1878-1955) i Ernesta Thrasolta (1878-1945). Jednym w celów projektu jest sprawdzenie, jak atmosfera religijno-społeczna wpłynęła na ich duchowe i religijne poszukiwania i w jakim stopniu ich zasługi w promowanie chrześcijaństwa „otwartego” mają wymiar również kulturotwórczy. Poddane analizie zostanie również wzajemne oddziaływanie na płaszczyźnie literackiej niniejszych pisarzy. Na pierwszy plan wysuwa się pytanie o zasięg zakotwiczenia chrześcijaństwa w niemieckim dziedzictwie duchowo-kulturowym. Obejmuje ono takie kwestie, jak np. rola literatury i jej współudział w rozwoju Niemiec. Chodzi o wyeksponowanie przy tym także perspektywy ponadindywidualnej, zmierzającej do uświadomienia, jak wyglądają odniesienia do tradycji chrześcijańskiej nie tylko jednostek, ile raczej grup czy środowisk. Analiza twórczości literackiej, w której krzyżują się płaszczyzny: literaturoznawcza, historyczna, teologiczna i kulturowa, ma za zadanie również interpretację kwestii związanych z samą genezą badanego zjawiska, jakim jest głoszenie piórem orędzia chrześcijańskiego, następnie ukazanie genologicznej dyferencji badanej twórczości oraz analizę relacji między pracą duszpasterską kapłanów a ich motywacjami do aktywności na płaszczyźnie literackiej.