Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Konferencje naukowe

Instytut jako wyłączny organizator:

03-04.12.2014 Multikulturowość populacji więziennych

26.-27.11.2014 Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza

05-07.07.2014 Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 roku

04.04.2014 Common Problems of International Family Law. Konferencja połączna z przekazaniem Księgi Jubileuszowej Prof. Dr. Dieter Martin http://marcinkrzymuski.wix.com/sympozjumpnib 

03-04/17-18.03.2014 Religia w przestrzeni transnarodowej. Przestrzenne, literackie i teologiczne doświadczenia/aspekty pogranicza z perspektywy polskiej i niemieckiej

24.10.2013 Współpraca polsko-niemiecka przy wykonywaniu sankcji o charakterze pieniężnym (Deutsch-polnische Zusammenarbeit bei der Vollstreckung von Geldsanktionen)


Instytut jako współorganizator:

27-28.06.2016 Ochrona jezior ramienicowych Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii

09-11.12.2015 Migracyjność w zjednoczonej Europie. Narracje pisarzy i pisarek polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989

03-05.12.2015 Polski i niemiecki katolicyzm od II Soboru Watykańskiego. Bilans i perspektywy. Współpartnerzy: Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz i duszpasterstwo akademickie w Słubicach.
Sponsorzy: fundacja Renovabis, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i archidiecezja berlińska

20-21.11.2015 Arsenał obronny w Ostródzie na tle architektury obronnej Prus w XIX w.

16.10.2015 Polsko-niemiecka współpraca w zakresie policyjnych pościgów transgranicznych

23-25.09.2015 GAL-Tagung

20-24.09.2015 Międzynarodowa polsko-niemiecka konferencja naukowa nt.: potrzeb reformy prawno-karnej

11.09.2015 Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2015. Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia

16-17.10.2014 Reforma prawa sankcji w Polsce, Niemczech i Austrii

Współorganizator: Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder

8-12.10.2014 Problematyka części ogólnej niemieckiego, polskiego, japońskiego i tureckiego prawa karnego

Współorganizator: Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, 4. Universytet Özyeğin, Istambuł, Turcja, 5. Uniwersytet Kansai, School of Law, Osaka (Japonia) 

20.02.2014 „Polskie i niemieckie prawo pracy pod prawno-europejskim wpływem” („Das polnische und das deutsche Arbeitsrecht unter europarechtlichem Einfluss”)

Współorganizatorzy:

Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Europäisches und Deutsches Arbeitsrecht, Zivilverfahrensrecht - Prof. Dr. Eva Kocher

Krajowy Sąd Pracy Berlin-Brandenburgia (Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg)

12-13.09.2013 „Od edukatora do animatora. Lektor w procesie nauczania języka polskiego”

(„Von dem Erzieher bis zum Animateur. Der Lektor in dem Unterrichtsprozess der polnischen Sprache”)

Współorganizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

29.08-01.09.2013 „Konstrukcja językowa granicy społecznej” („Sprachliche Konstruktion sozialer Grenze”)

Współorganizator: Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Lehrstuhl für Sprachgebrauch und Sprachvergleich - Prof. Dr. Konstanze Jungbluth

26-30.08.2013 „Dogmatyka prawa karnego i filozofia prawa – owocny i pasjonujący stosunek w niemieckich, polskich, japońskich i tureckich analizach dogmatyczno-prawnokarnych”

(„Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie – ein fruchtbares Spannungsverhältnis in der strafrechtsdogmatischen deutschen, polnischen, japanischen und türkischen Diskussionen ”

Współorganizator: Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Lehrstuhl für Strafrecht, insbesondere Internationales Strafrecht und Strafvergleichung, Rechtsphilosophie -Prof. Dr. Jan C. Joerden

08.05.2013Polsko-Niemieckie Sympozjum: Polsko- niemiecka wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania europejskich dyrektyw środowiskowych w dolinie Odry

Współorganizator: LUGV Brandenburg