Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UAM prof. Janowi C. Joerdenowi

Plakat

materiał filmowy: http://usf.amu.edu.pl/filmoteka/zapisy-filmowe/uroczysto-wr-czenia-tytu-u-doktora-honoris-causa-uam-prof-janowi-c-joerdenowi

Prof. dr Jan C. Joerden doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W dniu 20 lutego 2015 r. w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia prof. dr. Janowi C. Joerdenowi dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Godność ta została nadana prof. dr. Janowi C. Joerdenowi uchwałą Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji, zaopiniowany przez wszystkie wydziały uniwersytetu oraz przez Konwent Godności Honorowych Uniwersytetu. Recenzentami tego wniosku byli: prof. dr hab. Marek Bojarski, profesor i rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. zw. dr hab. dr h.c. Henryk Olszewski, emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek rzeczywisty PAN i członek korespondent PAU oraz prof. dr dr h.c. Keiichi Yamanaka, profesor Uniwersytetu Kansai w Osace w Japonii.

Prof. dr Jan C. Joerden został w ten sposób włączony do grona 135 najwybitniejszych osób, które w historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, utworzonego w 1919 roku, uzyskały tę godność. Jest jedną z 18 osób, która godność tę uzyskały z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji oraz jednym z 4 niemieckich profesorów prawa, którzy dostąpili tego zaszczytu.

W przemówieniach Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr. hab. Bronislawa Marciniaka i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr. hab. Romana Budzinowskiego oraz w laudacji wygłoszonej przez prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja J. Szwarca podkreślano osiągnięcia, dorobek i znaczącą pozycję prof. dr. Jana C. Joerdena w nauce oraz zasługi w naukowej współpracy międzynarodowej, zwłaszcza we współpracy polsko-niemieckiej, przede wszystkim we współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Prof. dr dr h.c. Jan C. Joerden jest profesorem Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest wybitnym i znanym w świecie specjalistą w dziedzinie prawa karnego, międzynarodowego i porównawczego prawa karnego, prawa medycznego, filozofii prawa, etyki i logiki. Jest niekwestionowanym autorytetem naukowym. W Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą pełnił i nadal pełni wiele doniosłych funkcji: był prorektorem i wiceprezydentem, aktualnie jest przewodniczącym Senatu Akademickiego oraz dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Etyki.

Prof. dr dr h.c. Jan C. Joerden posiada ogromne zasługi we współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Był jednym z pionierów i inicjatorów prowadzenia przez oba uniwersytety wspólnych studiów, zwłaszcza polsko-niemieckich studiów prawniczych, prowadzonych z powodzeniem i nieprzerwanie już ponad 20 lat do dzisiaj. By uczestnikiem wszystkich gremiów, w których dojrzewały organizacyjne formy współpracy obu uniwersytetów. Uczestniczył w realizacji wspólnych projektów badawczych oraz we wielu wspólnych polsko-niemieckich konferencjach naukowych. Ma także swój udział w kształceniu polskich kadr naukowych, prowadząc seminaria doktorskie z udziałem polskich uczestników, będąc promotorem rozpraw doktorskich, na podstawie których ich polscy autorzy uzyskali w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odra stopień naukowy doktora. Był opiekunem przewodu habilitacyjnego jednej z takich osób, która uzyskała na tym uniwersytecie stopień naukowy doktora habilitowanego i jest na tym uniwersytecie zatrudniona na stanowisku profesora. Z tytułu swych zasług i już wieloletniego wkładu we współpracę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Uniwersytetem Europejskimo Viadrina we Frankfurcie nad Odrą został już w 2004 r. odznaczony „Medalem z Zasługi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Prof. dr dr h.c. Jan C. Joerden posiada w ten sposób swój bardzo cenny i znaczący udział w dziele pożądanego dalszego kształtowania dobrych stosunków polsko-niemieckich. Natomiast nadanie godności doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu jest jednocześnie symbolicznym, zasłużonym wyróżnieniem także tych wszystkich reprezentujących ten uniwersytet, którzy również mają swój udział w trwającej już ponad 20 lat współpracy obu uniwersytetów.

hc2015-01 ©PNIB

hc2015-02 ©PNIB

hc2015-03 ©PNIB

hc2015-04 ©PNIB

hc2015-05 ©PNIB

hc2015-06 ©PNIB

hc2015-07 ©PNIB

hc2015-08 ©PNIB

hc2015-09 ©PNIB