Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Prezentacja projektu badawczego dr Izabeli Schiffauer

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na prezentację projektu badawczego dr Izabeli Schiffauer pt. „"Konstytucyjno-prawne warunki demokratycznej legitymacji na poziomie Unii Europejskiej”. Prezentacja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w Collegium Polonicum, sala 102.

plakat

 

Rozważania na temat współczesnych ustrojów polityczno-prawnych rozwiniętych społeczeństw w zasadzie nie podejmują już pytania, czy winne być one demokratyczne, lecz czy takie są. Dlatego też nie dziwi pytanie o demokratyczność ram prawnych Unii, które to nieodłącznie towarzyszy procesowi integracji europejskiej. W narodowym i ponadnarodowym dyskursie parlamentarnym, literaturze fachowej, mediach czy orzecznictwie często wyraża się zastrzeżenia co do wciąż istniejącego, a wręcz nieuniknionego deficytu demokracji w Unii. W świetle stale rosnących kompetencji instytucji UE, których transfer z płaszczyzny narodowej na ponadnarodową był w kontekście ostatnich lat implikowany kryzysem finansowo-gospodarczym w strefie euro, wydaje się być pożądane zbadanie, czy formułowane zastrzeżenia są uzasadnione. Konsekwentnie, celem projektu badawczego będzie wypracowanie racjonalnych kryteriów oceny, czy Unia Europejska w swym obecnym kształcie w pełni lub chociażby w wystarczającym stopniu spełnia powszechnie przyjęte standardy demokratyczne.

 

Dr Izabela Schiffauer - z wykształcenia prawnik-lingwista. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2010 roku obroniła pracę doktorską poświęcona dyskursowi prawnemu Unii Europejskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2011-2012 stażystka w Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Po zakończeniu stażu wykonała badanie naukowe dla Parlamentu Europejskiego dotyczące demokratycznej kontroli oraz metod głosowania w parlamentach narodowych Państw Członkowskich Unii, jak też Parlamencie Europejskim. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz prowadzi zajęcia z przekładu tekstów prawnych oraz aktów prawnych Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach realizowanych projektów badawczych współpracowała i współpracuje także z uniwersytetami zagranicznymi (m.in. FernUniversität w Hagen).