Banner Viadrina

Viadrina Compliance Center

1. Viadrina Compliance Congress

Dnia 20 listopada 2012 r. odbył się pierwszy Viadrina Compliance Congress w Sali Senatu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, którego organizatorami byli: Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance oraz Compliance Academy Münster. Uroczystego otwarcia  konferencji, której moderatorem była Pani Irina Jäkel, dokonali: Pan Christian Zens (Kanclerz Viadriny), Pan Prof. Matthias Pechstein (Dziekan Wydziału Prawa), Pan Prof. Stephan Kudert (Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych) oraz Pan Prof. Bartosz Makowicz (Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance).

030_500 ©Mag. B. Jagura, LL.M.

1. Viadrina Compliance Congres poświęcony był interdyscyplinarnej tematyce europeizacji compliance oraz compliance w sprzedaży. Dla najpełniejszego przedstawienia omawianych treści konferencja podzielona została na dwa bloki tematyczne: „Europejskie standardy compliance” oraz „Compliance – przyjaciel czy wróg działu sprzedaży?”. W ich ramach poruszona została z teoretycznego (I panel), jak i praktycznego punktu widzenia (II panel) kwestia odpowiedzialności zarządu zarówno za przestrzeganie regulacji ustawowych, jak i dobrowolnie przyjmowanych przez przedsiębiorstwa zobowiązań. Wykład wprowadzający wygłosił Pan Dr. Spiering, przedstawiciel Noerr Berlin, który podkreślił w szczególności, że compliance jest aktualnie bardzo popularnym tematem. Pierwszy panel otworzyło wystąpienie Pani adw. Querenet-Hahn z Francji, która przedstawiła m.in. wytyczne francuskiego urzędu antymonopolowego dot. compliance. Nie są one wprawdzie prawnie wiążące, stanowią jednak punkt orientacji dla działalności przedsiębiorstw. Następny prelegent, Pan Saifee z Wielkiej Brytanii omówił problematykę zwalczania przestępczości korupcyjnej w Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem nowo uchwalonej i kontrowersyjnej ze względu na szeroki eksterytorialny zakres stosowania ustawy Bribery Act. Ostatni z prelegentów, Dr. Schmidt z PwC, przedstawił standardy Instytutu Biegłych Rewidentów w Niemczech, które odnoszą się do oceny systemów zarządzania compliance.

043_500 ©Mag. B. Jagura, LL.M.

W drugim panelu wystąpili praktycy compliance. Tę część konferencji otworzył Pan Schmahl z Grupy Actavis, który omówił rolę compliance w przedsiębiorstwach farmaceutycznych. Głównymi wyzwaniami, jakie stoją przed compliance, są tutaj: ochrona danych osobowych, sankcje gospodarcze oraz zapobieganie korupcji. Kolejny prelegent, Dr. Lösler z Allianze Monachium, wskazał, że compliance w sprzedaży nie może być postrzegany ani jako wróg, ani jako przyjaciel, a powinien spełniać swoje zadania w sposób niewidoczny. W ocenie następnego prelegenta, Pana Brauna z Commerzbanku, istotą compliance nie są regulacje prawne, a implementacja w przedsiębiorstwie struktur mających chronić zarząd i radę n

adzorczą przed nieprawidłowościami. Ostatni z prelegentów, Dr. Schneider, Compliance Officer w spółce Telekom, wyraził pogląd, że doszło już do wykształcenia określonych standardów compliance, stąd nie potrzeba już rozważać konieczności ich tworzenia.

167_500 ©Mag. B. Jagura, LL.M.